Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 09.06.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 29ο-Αρ Φύλλου: 7622
29 χρόνια
Ολοι οι Πίνακες
με τις νέες αντικειμενικές αξίες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Πρόκειται για τους: Σπύρο Βαμβακούση Partner στο Τμήμα Tax & Legal Ηλία Μακρή Ρartner
Πέπε σπελέγη
νέα δευθυντική
Nanήpη ενισχυουν την Dθloitte
την Delote Ελλάδος
Στην Προαγωγή Πέντε διευθυντικν στελεχν της σε Parthers Προχρησε η Deloite
Ελλάδος, με το ούνολο των Partners να ανέρχεται τον Ιούνιο του 2021 στους 44, έναντι
33 Που ήταν ΤΟΥ Ιούνιο του 2020, μια σημαγτκή αύξηση 33%. Σιγκεκριμέτα, Πρόκεται
για τους Σηύρο Βαμβακούση Phrtner στο Τμήμα Ex & Legal, Hλία Μακρή Partner στο
Τμήμα Audit & Assurance , θεόδαρο Παπακονσταντίνου Rarther στο Τμήμα
Consuling, Mixχάλη Στεργίου PRrner στο Τμήμα Αudit & Assuance
Deloitte.
και Βασίλη Χριστόπουλο Partner
στο Τμήμα Αudit & Assurance
0 κος Σπύρος Βαμβακούσης
Parther στο Τμήμα Ta & Legal
κατά την 15χρονη επαγγεματική
του σταδιοδρομία έχει ηγηθεί Πολυάριθμων έργων παροχής φορολο
γικν συμβουλν , καθς και
έργων παροχής υπηρεσιν
Η εταιρεία Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.
ανακοιννει προς το επενδυτικό κοινό ότι μετοχν της εταιρείας <<Ομιλος Ιντεάλ
σύμφωνα με απόφαση της από
03/06/202 1 συνεδρίασής της, η ΕΠΤροπή ομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάΕισαγωγν & Λετουργίας Αγορν του
Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.
της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των
Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ> και καθόρισε ως ημερτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη
νομοθεσία . ΕπΙΠροσθέτως και
μεταξύ άλλων,
διανομή στην επικείμενη 2019 και 2020,
Ποσού 585 χιλ . ετήσια τακτική καθς σε ενο
ευρ ( ή 0,02 γενική συνέλευ-Ποιημένη βάση μέτρων
σχετικν Πορεία
περιοριστικν θυγατρικής Lion
Rental (Siχt).
ση των μετόχων
περυσινό
καθαρό αποτέλεσμα
μετοχή,
δεδομένο ότι οι
ίδιοι ΤίΤλοι δεν Το Ποσό αυτό εισηγμένου
Μπήτρος
δικαιούνται θα
Προέλθει Ομίλου
μερίσματος), θα λογιστικά από ζημιογόνο,
προτείνει
διοίκηση
Μοτοδυναμικής κατά
η κέρδη της μητρ-λόγω των επιγμηδίκση κρδν
της ικής εταιρείας πτσεων
έτη πανδημίας και
Created by Universal Document Converter