Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέα φέσια 2,56 δισ. ευρ προς την Εφορία στο τετράμηνο
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5992 Τετάρτη 09.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Υπό πίεση τα
περιθρια
κέρδους για την
κονσερβοποιία
Κύκνος
Η Ακτορ Κατασκευαστική
>>> ελ.
>>> ελ
Υποβάθμισε την Ελλάκτωρ σε
Βη Fitch, αρνητικό το outlook
Εκρηξη σε εισαγωγές και
εξαγωγές τον Απρίλιο
Σημαντική πίεση στα περ
ιθρια κέρδους της είδε η
ελληνική εταιρεία κονσε
ρβν , κυρίως τοματοειδν
Κύκνος, που εμφάνισε ωστόσο αύξηση 17,48% του
κύκλου εργασιν της στην
έχταχτη εξαμηνιαία οικονομική χρήση Ιανουάριος 2020
Ιούνιος 2020 συγκριτικά με το
αντίστοιχο διάστημα το
2019 .
Εκοηξη σε εισαγογές
και εξεγωγές
τον Απρλιο
Αν και δεν έχει δημοσιεύσει
στοιχεία για το β εξάμηνο
του 2020, περίοδο σημαντική
για την αγορά της τομάτας
λόγω των εποχικν εισαγωγν που επιδρούν στις
τιμές παραγωγού και επηρεά
ζουν τη βιομηχανία, οι επιδό
σεις του α εξαμήνου δίνουν
το στίγμα για τη μάχη μεριδίων των σημάτων της κατηγορίας στις αλυσίδες του
λιανεμπορίου
hterontinental A.Ε.Ε.Α.Ι
ΕΛΛΗΝνΚΗ
Ατό 156 η καταβολή
μερίσματος θ0,37| μετοχή
ΣΤΑΤΙΣΗΚΑ
Η Κύκνος, που εποφάσισε να
αλλάξει τη διαχειριστική
χρήση των οικονομικν κατα στάσεων από 1/1- 31/12 σε
Intercontinental δικαιματος συμμετοχής
στο μέρισμα).
17-30/6, αναχοίνωσε ότι
κετά την εξαμηνιαία χρήση
του 2020 στο εργοστάσιό της
δεν πραγματοποιήθηκε επε
ξεργασία νωπής βιομηχανι- μετόχων της 7 ης Ιουνίου
κής τομάτας (τερίοδος
συγκομιδής Ιούλιος-Σεπέ βριος) με αποτέλεσμα τα
κόστη συντήρησης-αποσβέ
International A.Ε. Ε.Α.Π.
ανακοιννει ότι η Ταχτική
Γενική Συνέλευση
Η συνολική αξία των εισογωγόν- αφίξεων, κατά τον μήνα Απρίλιο 2021
ανήλθε στο ποσό των 5.014,8 εκατ. ευρ (5.975,6 εκατ. δολάρια) έναντι
3.198,8 εκατ. ευρ (3.464,2 εκατ. δολάρια ) κατά τον ίδιο μήνα του έτους
2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρό, 56,8% , γνωστοποιεί η ΕΑΣΤΑΤ
Η ατίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοε ιδή τον Απριο παρουσίασε
αύξηση κατά 1.1829 εκατ. ευρ, δηλαδή 44,79% , εν η αντίστοιχη αξία
χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίυιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1.170,2 εκατ . ευρ , δηλαδή 44,490, σε σχέση με τον
μήνα Απρίλο 2020
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι
στα αρχεία του ΣυστήμαΆυλων
2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,37
ευρ ανά μετοχή ( καθαρό (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται
ποσό με προσαρμογή με
τον αριθμό των
μετοχν που κατέχει η
εταιρεία ).
Τίτλων
η Ελληνικό Κεντρικό
Τίτλων
γενικν βιομηχαιδίων Αποθετήριο
νικν εξόδων να επιμερι
στούν σε περιορισμένη παρα
γωγική δραστηριότητα, με
συνέπεια αύξηση του κόστους
παραγωγής των ανά μονάδα
παραγόμενων προϊόντων και
μείωση του περιθωρίου μικ
του κέρδους σε 19,89% έναν
τι 2277% της προηγομενης
χρήσης . Το περιθριο λειτο
υgγικού χέρδους ανήλθε σε
5,63% ατό 9,14% αντίστοιχα .
Αννυμη Εταιρείαν, την
Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021
( ).
Την ίδια στιγμή η συνολική (2.308,9 εκατ. δολάρια) κατά
αξία των εξαγωγν
στολν ήταν 3.172, 1 εκατ.
ευρ (3.803,0 εκατ. δολάρια ) ευρ, 49,7%
τον ίδιο μήνα του έτους 2020
παρουσιάζοντας αύξηση, σε
αποΑπό την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 οι μετοχές της
Εταιρείας θα διαποαγμα-κατα βάλλεται
Το μέρισμα θα αοχίσει να
στο Χρηματι - Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
μέσω της πληρτριας Τράμερίσματος πεζας "ΟΡΤΙMΑ ΒNK
τεύονται
στήριο Αθηνν χωρίς ο
δικαίωμα
(ημερομηνία αποκοπής Α.Ε."
Created by Universal Document Converter