Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙA
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
.Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
9 Ιουνίου 2021
Απόδοσις της έορτης του Πάσχαν. Κυρίλλου Άλεξανδρείας
Σελήνη 29ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.02-Δύσις ήλίου 8.47
ΑΤΤΚΗ Νεφσεις, όμβροι και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 25β
Αριθμ. φύλ .41978
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Αντεπίθεσις του Άρείου Πάγου
του Αρείου
γιά τό όργανωμένο έγκλημα
Υπαινιγμοί του Είσαγγελέως κ. Πλιτα ότι οίκακοποιοί άφήνονται έλεύθεροι λόγω
τής ίσχυούσης νομοθεσίας-Είσαγγελείς Είδικν Καθηκόντωνν για τίς σοβαρές ύποθέσεις
τόν Είσαγγελέα Εφετν και τό Επιστηείναι τυχαίο ότι αυτή ή σημαντική έπισή- μονικό Συμβούλιο Αναλύσεως, Ερεύνης
καί Προγραμματισμού πού έχει συσταθεί στό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου και του όποίου προεδρεύει είσαγγελεύς Εφετν . Είδικς για τό τελευταΐο
Είσαγγελεύς του Α.Π. έπισημαίνει ότι μπορείνά βοηθήσει στήν καταπολέμηση τού
σπεύσουν τό έργο τους οί προανακριτικές , όργανωμένου έγκλήματος και ύπενθυμί
ζει μέ νόημα ότι μπορεί νά συνεργάζεται
κάνουν ταχύτερη, πληρέστερη και είς βάθος μέ όλες τίς άστυνομικές ύπηρεσίες , την
έρευνα είδικς στίς ύποθέσεις του όργανω - Βθνική Υπηρεσία Πληροφοριν (ΕΥΠ ,
τό Γενικό Επιτελείο Βθνικής Άμύνης και
τό Λιμενικό Σμα , ένω έχει τήν δυνατότητανά άντλεί πληροφορίες άπό τίς δημόσιες
κρίσεως σέ έμπειρο έφέτη άνακριτή . Δέν
Είδικν Καθηκόντων πού καθοδηγουν τήν
Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής στόν πόλεΗXΗΡΟ μήνυμα, γεμάτο αίχμές , άπηύθυνε μέσω της άπαντητικής έπιστολής του
πρός τόν ύπουργό Πολιτικής Προστασίας , μο κατά του όργανωμένου έγκλήματος.
δ Είσαγγελεύς του Αρείου Πάγου Βασίλης
Πλιτας. Εχοντας παραλάβει τούς φακέ - άπό τις Βθνικές Άρχές Ασφαλείας νά κοι
λους μέ 500 όνόματα καί διευθύνσεις του
όργανωμένου έγκλήματος άπό τόν υπουρ- όργανωμένο έγκλημα και στήν Είσαγγεγό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δ άντατος δικαστικός λειτουργός τής χρας έκφράζει ολογείται άπό άντατο δικαστικό λειτουρ
έμμέσως τήν δυσαρέσκειά του γιά τό γεγονός ότι άφήνονται έλεύθεροι έπικίνδυνοι
κακοποιοί, άναγνωρίζει ότι ύπάρχει καθυ- τήν κατά προτεραιότητα είσαγωγή της στό
στέρησις στήν διαλεύκανση τν ύποθέσε- άκροατήριο καιί να έξετάζεται, άκόμη , ή
ων πού δδηγουνται στήν Δικαιοσύνη, ένω δυνατότης νά έπιληφθεί ή Όλομέλεια του
δέν παραλείπει νά τονίσει ότι ή άστυνομία Εφετείου σε Συμβούλιο για την κίνηση της
πρέπει νά άξιοποιήσει τούς Είσαγγελείς ποινικής διξεως και την άνάθεση τής άνα μανσις γίνεται μετά την άποκάλυψη άπό τον
κ. Χρυσοχοΐδη ότι μόνο στήν Αττική δρούν
άκρως 117 έπικίνδυνοι κακοποιοί, πού άπε φυλακίσθησαν μέ βάση τόν νέο Ποινικό
Κδικα τά τελευταία δύο χρόνια . Επί πλέονόκ. Πλιτας ζητεί μετ έπιτάσεως νά έπι Ρίχνοντας τό γάντι , ό κ. Πλιτας ζητεϊ
νοποιούν τίς ποινικές δικογραφίες για τό
λία τού Αρείου Πάγου , διότι θέλει νά άξι άνακριτικές και είσαγγελικές Άρχές καί νά
γόή ύπόθεσις και νά μπορεί νά διατάσσει
την άμεση έπίσπευση της προδικασίας και
μένου έγκλήματος, <μέ τήρηση βεβαίως τν
νομίμων δικονομικν διαδικασιν .
Είδικς γιά τούς Είσαγγελείς Είδικν
Καθηκόντων πρόκειται, όπως είπε, για
Ε Όκ Πιτας
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μόνον έμβολιασμένοι
σέ έστιατόρια
καί μπάρ
Τό κόμμα της Νovartis
καί ή πέμπτη φάλαγγα στούς Θεσμούς
Νεαρός
χαστούκισε
τόν Εμμανυέλ Μαχρόν!
Υπέρ τν προνομίων
ό ΠρωθυπουργόςΤόν Σεπτέμβριο οί άλλαγές
ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ νά χαλάσουμε τις καρδιές μας μέ τους ταθέσεις κορυφαίου πολιτικού χαρακτηρίζοντάς τα
άναγνστες μας καί πρίν άλλά καί μετά τίς έκλο- <παράνομα άποδεικτικά στοιχείαν. Έν άκόμη και
γές του 2019 , γιά χάρη του είσαγγελέως Αγγελή καί άν ήθελε θεωρηθούν ς τέτοια, όπως είπε ή είσαγόρισμένων άλλων συναδέλφων του. Δέν ήθελαν νά γελεύς Δημητρίου στήν κατάθεσή της στήν Προα πιστέψουν οί άναγνστες μας ότι ίσχυε αύτό που νακριτική , έπρεπε να τά παραλάβει για νά άξιοποιάρχικς ύποστηρίζαμε και έπιβεβαίωσε μεταγενε - ήσει τίς πληροφορίες του μέ νόμιμο αίτημα δικαστέρως στό πόρισμά του ό είσαγγελεύς Σοφουλά- στικής συνδρομής .
κης : ότι ο κύριος Άγγελής είναι έπίορκος. Είχαν
άναγάγει τίς καταγγελίες του σέ εύαγγέλιο και
τόν θαύμαζαν για όσα κατήγγειλε στήν περιφημη θοϋν και οί θεσμοί στήν πατρίδα μας καί η δημοσιοσυνέντευξή του στό Πρτο Θέμα τον Ίανουάριο του 2019. Τότε πού μόλις γύρισε άπό τό ταξί - Υραφία. Ερχεται αύτή ή ρα . Ο κύριος άντιεισαγγεδι του στήν Βιέννη κατά τήν διάρκεια του όποίου λευς ο οποιος μετά τήν συνέντευξή του στό <Πρτο
άρνήθηκε νά παραλάβει τά στοιχεία που του έδιδε Θεμαν προχρη σε και σέ άλλες άμφιλεγόμενες διτό FBI μέ καταθέσεις "Ελληνα πολιτικού, έσπευσε καστικές ένέργειες (άνάσυρση μηνύσεων πολιτικν
στήν καλή έφημερίδα καί τίναξε την έρευνα Τουλουπάκη γιά τήν Νovatis στόν άέρα . Ίσχυριζόμενος μιλήσει και νά έξηγήσει όλη την μετέπειτα στάση
ότι ή Είσαγγελεύς Διαφθοράς ήταν σέ κδιατεταγμένη ύπηρεσίαν άπό τόν Ρασπούτιν Παπαγγελόπου-ρειά κατηγορία για δικαστικό λειτουργό , έστω καί
λο καί ότι είχε προγράψει περίπου κατ ' έντολήν του
ΣΥΡΙΖΑ τρείς κορυφαίους πολιτικούς της συντηρητικής παράταξης. Η κυβέρνησις όμως άλλαξε . Σή - λαγγα μέσα στήν έρευνα της Νovartis. Πέμπτη φάμερα έχουμε ΝΔ . Όχι ΣΥΡΙΖΑ. Καί άπό προχθές ο λαγγα μέσα στούς θεσμούς. Τότε . Γιατί σήμερα, δύο
κύριος Άγγελής έν ένεργεία (άντι)εισαγγελέας του χρόνια μετά τήν άνοδο της ΝΔ στήν έξουσία μέ την
Αρείου Πάγου δικεται -τίντροπή για τό σμα- για σέ αδιατεταγμένη ύπηρεσίαν Τουλουπάκη έκτός
παράβαση καθήκοντος. Επειδή άκριβως άρνήθη-είσαγγελίας, ή κατά Άγγελή σκευωρίαν παραμένει
κε νά παραλάβει τά στοιχεία μέ τίς φερόμενες καΥΠΕΡ του νά έχουν προνόμια οί έμβολιασμένοι τάσσεται ό Πρωθυπουργός,
άσκντας έμμέσως πίεση στά έκατομμύρια τν σκεπτικιστν πού άρνούνται
ή καθυστερούν νά κλείσουν ραντεβού.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε δτι άπό τόν Σεπτέμβριο έξετάζεται
τό ένδεχόμενο να έπιτρέπεται ή είσοδος σέ έστιατόρια καί κατ' έπέκτασιν
σέ μπάρ καί καφετέριες μόνο σέ όσους
έχουν έμβολιασθεί! Η συζήτηση γιά
τις διευκολύνσεις θά ξεκινήσει σύντομα
Είχαμε γράψει τότε, άγατητοί φίλοι -καί άς ήμασταν μόνοι έντελς- ότι στήν υπόθεση αύτή θά κρι(σελ. 5 )
Πολιτιστικός
κατήφορος
κατά Τουλουπάκη άπό το άρχείο) , καλείται τρα νά
Συνέχεια στήν σελ. 4
του στήν υπόθεση . Παράβαση καθήκοντος είναι βατου Παύλου Τιμοθέου
ΤΑΑ ΠΕNΝΙΕΣ
οι ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ συζητήσεις γιά φωτογράφηση γνωστου οικου μόδας
στόν βαριά και άκομψα τσιμεντωμένο χρο της Άκροπόλεως έφερε έκ
νέου στήν έπιφάνεια τήν έργαλειοποίηση της κληρονομιάς για άλλότριους σκοπούς . Το βασικό έπιχείρημα
των ύποστηρικτν αύτής της χρήσης
είναι πς ή διάδοση των είκόνων άπό
την έταιρεία θα άποτελέσει διαφήμ ση για τήν χρα. και τήν Ακρόπολη!
Η βάση του έπιχειρήματος είναι γελοία . Ποιός είναι διασημότερος άναρωτιέται ό πολίτης, ή Άκρόπολις ή ό
οίκος; Η άπάντηση είναι αύτονόητη.
βαση καθήκοντος σημαίνει ότι ύπήρχε πέμπτη φα ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Ένα τείχος άπό φορτηγά που παρετάχθησαν
τό ένα δίπλα στό άλλο δημιουργήθηκε στήν νοτιοδυτική Κίνα , γιά νά άποτρέψει κοπάδι έλεφάντων να πλησιάσει σέ κατοικίες . Τά παχύδερμα
γύρω στά 15 και μέ Τρία μωρά έλεφαντάκια άνάμε
σά του, άφησαν στά μέσα Άπριλίου τό καταφύγιο στό όποίο ζούν στήν Σισανμπανά, μία μεθοριακή περιοχή μέ Τό Λάοoς και Τήν Μιανμάρ , γιά νά
κατευθυνθούν βόρεια σέ άπόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων . Ή ίστορία αύτη μέ τους έλέφαντες που
πήγαν έκδρομή έχει συνεπάρει τους χρήστες τν
μέσων κοινωνικής δικτυσεως καί κρατά σέ άγωνία
τήν χρα Όλόγος Της άσυνήθιστης αύτής μεταναστεύσεως παραμένει μυστήριο, ένω οί έλέφαντες λεηλατούν στό πέρασμά τους χωράφια μέ καλαμπό
κι καί προκαλούν πολλές ύλικές ζημίε . Τό δημόσιο
δίκτυο CCTV μετέδωσε είκόνες στις όποίς φαίνεται μία πομπή φορτηγν πού έχουw σταθμεύσει τό
ένα δίπλα στό άλλο κατά μήκος ένς μικρού δρόμου
σέμία προσπάθεια νά σταματήσουν τό κοπάδι.
ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις
άπό το 2022
Ο Δήμος Αθηναίων
στηρίζει τόν Πολιτισμό
ΤΟΝ (γρίφον του νέου ΕΝΦΙΑ γιά τό 2022 έπιχειρεϊ
νάλύσει τόΥπουργείο Οίκονομικν, καθς ή αύξησις τν άντικειμενικν άξιν θά έπρεπε νά έκτοξεύσει τόν φόρο άκινήτων .Ώστόσο, τό οίκονομικό έπι
τελείο λαμβάνοντας ύπ' όψιν τήν οίκονομική κατάσταση στήν όποία έχουν περιέλθει έκατομμύρια
πολίτες, θά έπιχειρήσει να άλλάξει τούς συντελεστές ύπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, τροκειμένου νά μήν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τά θέματα πού προκύπτουν είναι
πολλά. Ανδόθηκε ή άδεια για τήν παρουσα φωτογράφηση, τί θα έμποδίζει
τήν άέναη χρήση του χρου καί του
μνημείου γιά έμπορική διαφήμιση; Θ
είναι οι σχέσεις και οί διασυνδέσεις
της κάθε έταιρείας μέ ύψηλά Ιστάμενα πρόσωπα ή συγγενείς αύτν , πού
θά όρίζουν τήν έπιτυχία του έγχειρήματος; Αύτά έλλειπαν κατά τό παρελθόν άπό μεγάλο ίταλικό οίκο καί άπορ ρίφθηκε τό αίτημά του παρά τό γεγονός πς έδινε περισσότερα χρήματα ;
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. ΗΤραγουδίστρια καί έπιχειρηματίας Rihanna
όχι μόνο φωτογραφήθηκε γιά τό έξφυλλο τουνέου τεύχους του Vogue Ialia, άλλά έπιμελήθηκε ή
ίδια τό στύλ της καί φωτογράφησε τόν έαυτό της .
Γιά τό έξφυλλο τού τεύχους Do It Yourself
( Κάν, το μόνος σου) ή καλλιτέχνις φωτογραφήθηκκ φορντας ένα βραδινό μαύρο φόρεμα Valentino
και Ψηλά τακούνια . Το τείχος φέρει τήν ένδειξη
Rihanna by Rihanna. Στό σκηνικό της φωτογραφήσεωςή Rihanna ήταν ταυτόχρονα ή καλλιτέχνης και ή μουσα, ή παρατηρήτρια καί ή παρα
τηρούμενη, ή σκηνοθέτις και ό χαρακτήρας , πειραματιζόμενη μέ τήν λεπτή γραμμή πού ύπάρχει με
ταξύ τν δύο πλευρν ένός καλλιτέχνουν έξηγείται
στήν λεζάντα στήν άνάρτηση στό Instagram Τού
Vogue Italia .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Σμύρνη μου άγατημένη, στήν όμορφη Χίο
νη τής όρχήστρος είχε ό φίλ- και ή μουσικο-δημοσιογρα
τατος συνθέτης και μαίστρος φική ταπεινότης μου .
Έκί γνρισα Τήν κυρία
Μιμή Ντενίση, ένα άτομο μέ
άν κάποια φορά έπισημαίναμε κάτι πού θά άξιζε νά άναφερθεί στήν έπόμενη έκπομπή , τό έχε βρε , Τό έχε με
Τό 1984 (Ετος Οργουελ
Εξαιρετικός σκηνοθέτης Mεγακλής Βιντιάδης μού πρότεινε νά συμμετάσχω στήν παρουσίαση ή Μιμή Ντενίέκπομπή <Άφετηρίε στήν ση καιί τήν ακριτική έπιτρο - ίδιατερα χαρίσματα , Πρίν λετήσει και έρχόταν μέ δι
κρατική τηλεόραση. Μουσική έκπομπή, άναζητή
σεως ταλέντων του τρα- μιουργός Απόστολος Καλ
γουδιού καί του στίχου . δάρας , δέκ τν κορυφαίων πτό στά γυρίσματα. Ερχό- Αψογη στήν συμπεριφορά
Τήν έπιμέλεια καί τήν εύθύΓιργος Χατζηνάσιος, τήν
εχουμε φωνή!
πήν άποτελούσανό Εξαί- άπό όλα , τν χαρακτήριρετος και άλησμόνητος δη- ζε ή συνέπεια Δέν θυμάμαι
νά καθυστέρησε ούτε ένα λε μορφωμένη άποψη και θέση!
Η εύγένεια ήταν τό χαρακτηριστικό της γνρισμα .
Άνανεωμενη κα Ακεψη Πιο δυνατη!
PPontosheW5
στιχουργν Πάνος Φολάρος
ταν πάντοτε διαβασμένη και
Συνέχεια στήν σελ. 4
9-6-2021
94 771103
701137