Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουνίου
(Κoδημερινή οκονομική εδική εgημρίδο Διακηρί}ευν-Δημοηρστν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7384
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΑΑΔΕ:
Ανοιξε
η δήλωση
COVID για
τα μειωμένα
ενοίκια
Αντεξεν
η Ελληνική Οικονομα
το πρτο τρίμηνο του 2021
-Ετήσια μείωση 2,3% του ΑΕΠ καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ
Απριλίου
Η Ελληνική Οικονομία φαίνεται πως άντεξε τις πιέσεις από
την Πανδημία περισσότερο από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα η
ύφεση στο πρτο τρί .
μηνο του έτους να διαπροϋπολογισμού ήταν
πολύ μακριά από την
πραγματική δυναμική
της οικονομίας . Με
βάση τα μη εποχικά
διορθωμένα στοιχεία ,
Ακαθάριστο
ριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε
όρους όγκου, κατά το
10 τρίμηνο 2021 παρουσίασε μείωση κατά
1,4% σε σχέση με το
1ο τρίμηνο 2020.
Τα στοιχεία για το10
τρίμηνο 2021 αντανα κλούν τις επιπτσεις
στο ΑΕΠ της πανδη- ως εξής:
μίας COVID -19 και των
περιοριστικν μέτρων λές
που τέθηκαν σε ισχύ,
όπως σημεινει η ΕΛ .
ΣΤΑΤ σε σχετική ανακοίνωση .
Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικο
νομικν μεγεθν σε
όρους όγκου με επο 20
χΣυγκεκριμένα οπως
συνέβη και τον Μάρ .
τιο και έτσι και για μορφθηκε στο 2,3% ,
τον Απρίλιο , μετά την
καταβολή της αποζη.
μίωσης , οι ιδιοκτήτες
πρέπει να υποβάλ.
λουν τη δήλωση
Covid. Όπως και τις
συνέχεια στην 11
πολύ μακριά από τις
εκτιμήσεις του προυπολογισμού
ύφεση 11,3%.
Αντεξε. η Ελληνική
Οικονομία το πρτο
τρίμηνο του 2021, ετή σια μείωση 2,3% του
ΑΕΠ ' καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ
Αντίστοιχα σε μηνιαία
βάση έναντι του 4ου
τρίμηνου του 2020 κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 4,4%.
Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα δείχνουν
| ότι οι εκτιμήσεις του
τρίμηνο του 2020
Οι εξαγωγές αγαθν
και υπηρεσιν παρου σίασαν αύξηση κατά
4,0% σε σχέση με το 40
τρίμηνο του 2020. Οι
εξαγωγές αγαθν μειθηκαν κατά 0,5%,
εν οι εξαγωγές υπηαυξήθηκαν
χική διόρθωση έχουν
Τριμηνιαίες μεταβοΑμετάβλητο
στο 0,06%
το μέσο
σταθμισμένο
επιτόκιο νέων
καταθέσεων
Ησυνολική τελική καταναλωτική δαπάνη
μειθηκε κατά 0,6% σε
σχέση με το 4ο τρί.
μηνο του 2020.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά
3,0% σε σχέση με το 4ο
ρεσιν
κατά 6,2%.
Οι εισαγωγές αγαθν
συνέχεια στην 10
Αμετάβλητο
0,06% παρέμεινε το
μέσο σταθμισμένο επ τόκιο των νέων καταθέσεων , εν το μέσο
σταθμισμένο επτό κο
του συνόλου των νέων
δανείων μειθηκε στο
3.72%, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοί νωσε σήμερα η Τρά
συνέχεια στην 2
θα σβήσετο
τουs φόρOUs από
τα ανείσπρακτα
ενοίκια
Σελίδα 9