Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βριτής-Νικά, αος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότ ρια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974),
ΑΡ φύλλου 6880-12.369
0,50 ε
Ανοιξε Τις πύλες του το Κέντρο
Πληροφόρησης του Εθνικού
Πάρκου Οροσειράς
Ροδόπης στη Δράμα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή Αιμοδότη
Δράση εθελοντικής
αιμοδοσίας στις 14 Ιουνίου
στη Δράμα
Οι αλλαγές στον τρόπο
μετακίνησης των πολιτν
την περίοδο της πανδημίας
Μιλάει στον n.Τ.ο ο κ. Πολίτης Επίκουρος
|Καθηγητής Συγκοινωνιακού Σχεδιοσμού
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Α/Γ: Οριο για Ταλίν
από τον Μποίτσιο
0 n.Τ ξενα γήθηκε στο χρο και συνομί
λησε με τον κ Αγοραστό από τον ΦΔΟΡ
(ΣΚΑ Δράμας)
Με αφορμή δημοσίευμα του Πρωινού Τύπου στις 4 Ιουνίου 2021
Σύμφωνα με τις νέες αντικειμενικές αξίες
Ένωση Ξενοδόχων Δράμας: δεν
ρωτηθήκαμε ποτέ για τα σημεία
που προέκυψαν στην παρουσίαση )
Πού καταγράφονται αυξήσεις
και πού μεισεις στην Π.Ε. Δράμας
>Αύξηση από 1.050 στα 1.100 ευρ στο Πανόραμα Δράμας
Ιδιες οι τιμές σε Ξηρο πόταμο, Χωριστή και στπο Μοναστηράκι
Για τη φωτογράφηση 50 σημείων σε όλη την Περιφέρεια, με
την τεχνολογία των 360 μοιρν , υλικό το οποίο θα παρουσιά
ζεται σε τουριστικές εκθέσεις
ΙΣ4 lbυνίου , ο-Πρω νός Τύπος, , δημοσί
πρωτοσέλιδο
κείμενο με τίτλο : Χωρίς Φα λακρό , Ονειρούπολη και
αποκριάτικες εκδηλσες η
εκονική παρουσίαση 50 ση μείων της ΠΑΜΘΣτο κείμενο , γίνεται αναφορά στην προσπάθεια της
Περφέρειας Αν . Μaκεδονίας
- Θράκης , να φωτογραφήσει
50 σημεία σε άλη την Περφέρεια, με την τεχνολογία των 360 μοι - χων Δράμας , με επστολή της προς την
ρν , υλικό το οποίο θα παρουσιάζεται σε εφημερίδα μας, διαψεύσει τον ανττερι
διάφορες τουριστικές εxθέσεις.
Η φωτογράφηση θα γνει στην περίοδο ότι δεν υπήρξε καμά τέτοια συνεννάηση
του καλοκαιριού μέχρι και 31 Οτωβρίου ή διαβούλευση με την Περκρέρεια ή την
και σε διαμαρτυρία περφερειακν συμ- ΠΕ. Δράμας.
βούλων , αναφέρθηκε συγκε κρμένα ότι
δεν θα περληφθούν παλλές εκδηλσεις Ξενοδόχων Δράμας
και δρμενα , όπως για παράδεγμα το
Φαλακρό , η Ονερούπολη , τα καρναβάλια
Ξάνθης και άλλα .
Σε δηλσεις του στον Πρωνό Τύπο - , Ονειρούπολη και απακριάτυες εκδηλ ο θεματικός αντιπερpερειάρχης Τουρ - σεις η ευονή nαpouσίαση 50 σημείων
σμού κ . Τσνης, ερωτμενος για το πς της ΠΑΜΘ όπου αναφέρετα όιτα ση.
αποφασίστηκαν αυτά τα σημεία , είχε δη - μεία αυτά προέκυψαν έπεπα από διαβού λσει ότι η επλογή έγνε μετά από συ - λευση με τους ξενοδόχους , αλλά και με
νεννόηση με τους Ξενοδόχους και τις την κάθε Περιφερεκακή Ενότητα , θα θ
Περιφερειακές Ενσεις
Παρ ' όλα αυτά όμως , η Ένωση Ξενοδό - μας .
00Τ0 ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ
ΦΩΤΟ Π.Τ.
-ον χάρτη των νέων αντικειμενικν ιμν των ακνήτων , ο οποίος μετά τις αναπροσαρμογές καλύ- χρα Ανέφερε για παράδειγμα περιοχή της Μυκόνου
1 Ππτει το 98% των εντός σχεδίου περιοχν της όπου η αύξηση είναι σε επίτεδα μεγαλύτερα του 20%
χρας , από 85% που ήταν μέχρι τρα , ανακοίνωσε σή- έναντιτιμής 1 200 ευρ που ίσχυε έως τρα . Όπως είπε
1 μερα ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας ουπουργός Οικονομικν οι αυξήσεις συνεπάγονται επι
διαβεβαινοντας ότι δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις βαρύνσεις μόνο σε περοχές που έως τρα υποφορο
1 στη μεσαία τάξη και στη συντριπική πλειονότητα των λογούνταν.
ιδιοκτητ ακινήτων .
Οστόχος των αναπροσαρμογν είναι α νέες τιμές να Σύμφωνα τις διευκρινίσεις που έδωσεο Γενικός Γραμ
συγκλίνουν με τις εμπορικές ιμές των ακνήτων , να ματέας Οιονομικής Πολπυκής Χρήστος Τριαντάτουλος:
διορθωθούν κενά και αδείες και να δευρυθεί η φορο -Για το σύνολο της επικράταας η εκόνα για τις νέες τιμές
λογική βάση μέσω δικαιότερης κατανομής του ΕΝΦΙΑ
Ουπουργός ανακαίνωσε ότι τους επόμενους μήνες θα
γίνeι η αναδιάρθρωση του ΕΝΦΑ προκειμένου να απορ1 ροφηθούν οι επιπτσεις από τις αυξήσεις στις αντικει μενές αξίες των ακνήτων εν προανήγγαλε και νέες ωση με μέσο όρο μείωσης 14,76%
Ι μεισες στη φορολογία της ακάητης περουσίας βάσει στο 24% του συνάλου των ζωνν παραμένουν αμετά
των δεσμεύσεων της κυβέρνησης
"Οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξες των ακινήτων Στις 133 νέες εντάξεις α τιμές ζνης αυξάνονται 41%
δεν συνεπάγονται αυξήσεις του ΕΝΦΙΑ Οι διοκτήτες κατά μέσο όρο
δεν πρέπει να ανησυχούν . Είμαστε συνεπείς στις δε - Σηις 3.478 νέες περιοχές που απατούν για πρτη φορά
σμεύσεις μας για συνεχείς μεσες των φόρων. Η συ - αντικεμενικές αξίες η εκόνα είναι η εξής:
νολική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας θα μείνει - για το 40% υπάρχουν αυξήσεις 26% κατά μέσο όρο
στα ίδια επίτεδα. δήλωσε ο Χρήστος Στακούρας . Ο - για το 44% προκύπτουν μεκσες
νέος μεκωμένος ΕΝΦΙΑ που θα ισχύσει για το 2022 θα Οι αλλαγές στην Π.Ε. Δράμας
ανακοινωθεί τους επόμενους μήες και όπως είπε ο
υπουργός Οικονομικν θα καταβληθεί σε περισσότερες κάτω ορισμένες περιοχές στους πέντε Δήμους , όπου σε
δόσεις από 6 που προβλέπονται έως τρα .
Παράλληλα μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα θα φεται αύξηση, μείωση ή παραμένουν οι ίδες
τεθεί σε εφαρμογή η ψηφιακή πλατφόρμα μέσω
της οποίας θα μπορούν
να ενημερνονται όλα οι
ιδιοκτήτες ακνήτων για
τον χάρτη των αντυεμε
νικν αξν. Πράκεπαι
για ένα έγο που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνερ γασία των υπουργείων
Οικονομικν και Ψηφακής Διακυβέρνησης ,
Ο νέος χάρτης των αντκεμενικν τμν περλαμβάνει 13.808 πeρο χές από τις οποίες οι
3.643 είναι είτε νέες πe ριοχές που προστέθηκαν
στο σύστημα είτε επεκτάσεις υφιστάμενων
ζωνν.
Όπως είτε ο Χ . Σταϊ.
κούρας οι αυξήσεις αφορούν σε τιμές ζνης τουριστικν περιοχν σε όλη τη
φερειάρχη Τουρισμού , επισημαίνοντας
Η επιστολή της Ένωση
Μεισεις προβλέπονται στην ηπερωτική χρα.
Αξιότιμοι κυρές/κύριο,
Σχετικά με την δημοσίευσή σας σης
04/06/2021 με θέμα -Χωρίς Φαλακρό και
ζνης είναι γενικά ανοδεκή: στο +8%
- στο 55% του συνόλου των ζωνν οι αξες αυξάνονται
με την κατά μέσο όρο αύξηση στο 19,5%
- στο 21% του συνόλου των ζωνν καταγράφεται μεί
λαμε να διαχωρίσουμε ρητά την θέση
βλητες.
σελ.4η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Πα την Π.Ε. Δράμας αναφέρουμε ενδεικτικά παρασύγκριση με τις αντικαμενικές αξες του 2018, καταγρά
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 252ι 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8.30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσο:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κiv: 697 74 22 184
Ηπείρου & ". Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Kαθημερινές 100013:00 και 18:002000 ( κτός Τετoρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού aερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
διαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης! Η
, Δωρεάν εγυη μένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ ' oίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ . ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Eφέδρων Αξιωματικν 124, Δράμα . Τκ. 66100
Κύκνος
ΠΡΩΝΟΣ
31385 643791/321 104962
Πλντήρο Χαν Κόeνος Δράμα
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα