Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 08.06.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 7621
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΗΝΙΑ για τη δήλωση των μειωμένων ενοικίων
ΠΟΜΙΔΑ: Έξι αναγκαίες παρεμβάσεις
Βορείου Ελλάδος
Αν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες είναι ακόμα αβέβαιοι και αισθάνονται ανασφαλείς
Η τηλεργασία
ήρθε για να μείνει
Τον Μάρτο του 2020 μαζ με το Ιockdown μας συστήθηκαν> Παράλληλα η τηΕεργασία
και η τηλεχπαίδευση ξαφνικά , απότομα και υποχρεωτικά λόγο της πανδημίας, χωρίς να
υπάρχει Περιοδος προσαρμογής για τους εργαζόμειους, Τις επιχειρήσεις τους μαθητές και
τους γονες, Η κτάσταση ήτν ακόμα Πιο Περίπλοκη γα τους εργαζόμειους γονείς Που
Χρεάστηκε να προσαρμόσουν ε γέου επαγγελματική και οκογενειακή ζωή σε πρωτόγ
νωρες συγθήες Η πανδημία διαμόρφωσε ένα ριζκά διαφορετικό
Τοπίο και ανάγκασε τον εργα
σακό κόσμο να αναδιοργανωθεί
και να προσαρμοστε. Η Τηλερ
γασα στην Ελάδα ξεκνησε με
τους Περισσύτερους εργαζομε
νους να μην έχουν καμία Προη
γούμενη εμπειρία, την ρα Που
περίπου το μισό εργατικό δυνα
μκό και κυρίως οι γυναίκες χρε
άστηκε να τηλεργαστούν,
ΕΛΠΕ: Ανεβάζα τον τήγη για τη μετχή η Eίisn
Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη 1θρια ανόδου 10% από τα Τρέχοντα
μετοχή των Ελληνικν Πετρελαίων , στα
6,91 από 6,55 ευρ δίνει η Edison σε έκθεσή της.
επίπεδα.
Ο οικος εκτιμά ότΙ τα ΕΛΠΕΕΛΠΕ +1,25%
θα επωφεληθούν από την αύξηση της
εγχριας κίνησης και των αερο μεταφοΗ νέα τιμή-στόχος οφείλεται στη ρν , με στήριξη από την Πρόοδο των
μετακύληση του ορίζοντα στο μοντέλο εμβολιασμν και την έναρξη της καλοκαι
της κατά ένα έτος , εν υποδηλνει περ- ρινής περιόδου.
Οκονομικόν τον 67
Την Τετάρτη 9 ευρ, λήξεως με χρονική βάση λέπεται από τον Προσφορν,
Η Κανονισμό Λει- Τόσο κατά την
δημοπρασία θα τουργίας ημέρα διεξαγωτους. Επίσης, γής της δημοπρΕντόκων Γραμ- διακανονισμού νιστικές Προσφ-βάσει του Κανο - ασίας , όσο και
κατά το ρονικό
Βασικν Διαπρ- διάστημα
Ιουνίου 2021 θα
Ιουνίου ACT/360.
διενεργηθεί 2022.
Δημοπρασία
Η ημερομηνία γίνει με ανταγω
ματίων διάρκει-( settlement) θα ορές από τους νισμού
ας 52 εβδομά-είναι η Παρασ-Βασικούς Διαπρδων του Ελληνι- κευή
κού Δημοσίου, vίου
Εκλεισε ο ελληνικός
αγματευτές αγματευτντμίας ( 1 ) εργάσιμης ημέρας
σε άυλη μορφή, (T+2). Οι Τόκοι H.Δ.Α.Τ, σύμφ- δυνατότητα μετά το Τέλος
μη αυτής, και μέχρι
εκατομμυρίων υπολογίζονται κασία που προβ-ανταγωνιστικν ρας 12.00 μ.μ.
11 Ιου2021 Αγοράς
στην Παρέχεται
Ποσού
1.000
εντόκων
ωνα με τη διαδι - υποβολής
Created by Universal Document Converter