Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
8 Τουνίου 2021
"Απόδοσις της έορτής του τυφλουν, Καλλιόπης μάρτ.
Σελήνη 28 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.02-Δύσις ήλίου 8.46'
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , όμβροι και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 30β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία εως 25β.
Αριθμ. φύλ . 41977
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Σαμαράς: Θά πάω στήν
Βουλή καί θά καταψηφίσω
το όνομα <Βόρειος Μακεδονία
Πέξομολογήθηκε ό πρην Πρωθυπουργός σέ οίκονομικό παράγοντα καί διαχρονικό συνομιλητή του
Η ΩΡΑ τής άλήθειας γιά την ΝΔ πλησιά- γές και έπί ποινή άποβολής τους άπό τίς τάζει. Συντόμως ή Κοινοβουλευτική Όμάς της ξεις τής Κοινοβουλευτικής Ομάδος μετά
θάκληθεί να κυρσει μέ νόμο τά μνημόνια τόπέρας της ψηφοφορίας. Οi ίδιες πληροάμυντικής συνεργασίας πού άπορρέουν άπό φορίες ένεφάνιζαν τόν Πρωθυπουργό να
την Συμφωνία τν Πρεστν . Γεγονός που
έχει σημάνει συναγερμό στό πρωθυπουργικό γραφείο γιά την άποτροπή τυχόν διαρρον, άλλά έχει προκαλέσει και ίσχυρό - όποίους λόγω άξιματος και προϊστορίας
τατο προβληματισμό στούς Βουλευτές τής άνεγνριζε τό προνόμιο νά άπέχουν άπό
ΝΔ Ίδιαίτερα δέσέ όλους δσοι έκλέγονται την ψηφοφορία. Όποιος άλλος άπόσχει
σένομούς τής Μακεδονίας. Τήν δλη δυστοκία παρακολουθεί μέ ίκανοποίηση ό ΣΥP
ΖΑπού έπιθυμεί νά έκθέσει στήν ψηφοφορία τό κυβερνν κόμμα στήν δεξιά βαση ζειίσχυρά άρκετούς Βουλευτές της Μακετου. Οί πληροφορίες πού διεκινουντο μέχρι δονίας και είδικς τν δύο Περιφερειν
προσφάτως ένεφάνιζαν τόν Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη άποφασισμένο νά θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας στήν Κοινοβουλευτική Όμάδα της ΝΔ έπί ποινή Μαξίμου μετά όσα έγνσθησαν και άποκαάποκλεισμού τν μελν της άπό τά ψηφο - λύπτει σήμερα ή Εστία είναι τί θά πράξει
δέλτια του κόμματος στίς προσεχείς έκλο- δκύριος Μητσοτάκης σέ περίπτωση πού
κάποιος δέν άπέχει άπλς άλλά καταψηφί- μοκρατίας. Τρα: Θά έμμείνει μέχρι τέλους
σει και είναι πρην Πρωθυπουργός . Καλά
πληροφορημένες τηγές ύποστηρίζουν ότι
λίαν προσφάτως ό πρην Πρωθυπουργός Μαξίμου μέ έξελίξεις και σέ άλλα θέματα
Άντνης Σαμαράς, δόποίος διαμένει περιοδικς στό ήσυχαστήριό του στό Λουτράκι ιστορία Σαμαρά δείχνει ότι συνήθως άποξεκαθάρισε σε έπιχειρηματία, οίκονομικό
υ παράγοντα και διαχρονικό συνομιλητή του .
| ότι πρόκειται να μεταβεί στήν Βουλή κα
τά την ήμέρα της ψηφοφορίας για νά δσει
άρνητική ψήφο στά μνημόνια μέ τά Σκόπια .
Κάτι πού είχε άφήσει άλλως τε νά διαφανει ποιηθούν- δέν περνούν τήν καλύτερη φά έμμέσως μέτην τελευταία πολύκροτη συνέντευξή του στήν Καθημερινήν .Εως τρα
στά δύο χρόνια άσκήσεως τής έξουσίας άπό
την ΝΔό πρην Πρωθυπουργός ήκολούθη -στήν Θεσσαλονίκη μέ την φράση μου τό
σε τόν δρόμο της άποχής όταν διεφωνησε λές τελευταία στιγμή . Κάτι που δδήγημέκορυφαίες έπιλογές του κυρίου Μητσοτάκη. Απείχε όπως θυμοϋνται δλοι άπό τήν
Ψηφοφορία γιά την έκλογή της Κατερίνας
Σακελλαροπούλου στήν Προεδρία της Δηστήν άπειλή καταψηφίσεως Η μήπως αυτή
συνδέεται όπως ύποστηρίζουν κάποιοι στό
ένδιαφέροντός του; Άγνωστον άν και ή προ
κάμπτει αυτή την άρχή μόνον κατ έξαίρε
σιν για τούς πρην Πρωθυπουργούς Κστα Καραμανλή καί Άντνη Σαμαρα στούς
συνδέει τήν στάση του στά έθνικά θέματα
άπό τά τρέχοντα ζητήματα της πολιτικής.
Το βέβαιον είναι ότι οί σχέσεις τού Πρω
θυπουργού μέ τόν πρην Πρωθυπουργό
αύτήν την στιγμή-αύριο μπορεί νά όμαλοόμως φέρεται νά άντιμετωπίζει τόν πέλεκυ
της διαγραφής, πράγμα πού δπως είναι είς
θέσιν νά γνωρίζει ή (Εστίων, προβληματίση τους , Ενοχληθείς ό κύριος Σαμαράς άπό
πολλά άπέρριψε τήν πρόταση Μητσοτάκη
νά παραστούν μαζί στά έγκαίνια της Fraport
της Θεσσαλονίκης.
Το έρτημα πού προκύπτει πλέον γιά τό
σε τόν Πρωθυπουργό να έγκαταλείψει
τόν ένικό τής οίκειότητος και νά έπιλέξει
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αύξήσεις
μέχρι 2509% στίς
άντικειμενικές τιμές
Τίποτε το έπειγον γιά την Ελλάδα!
έπείγον γιά τήν Ελλάδα!
Δίωξις Άγγελή γιά τό στικάκι
τής Λίστας Λαγκάρντ
τό Σκοπιανό, τό πρόβλημα ήταν τί θά κάνει στήν κυρόπου ήταν άρχηγός της άξιωματικής άντιπολίτευ- βέρνηση . Δεδομένου ότιή Ελλάς δεσμεύεται πλέ
σης καί πιεζόταν άπό ποικιλνυμα κέντρα νά ψηφί - ον άπό διεθνή συμφωνία που δέν ύπέγραψε ό ίδι σει στήν Βουλή τήν Συμφωνία τν Πρεσπν: Είμαι ος. Στό συνέδριο των Δελφν τού 2018, όταν ή ΝΔ
άρχηγός της ΝΔ καί όχι του Ποταμιού, άν δέν το ήταν άκόμη στήν άντιπολίτευση, ό κύριος Μητσοτάέχετε καταλάβει !. . Πράγματι ό κύριος Μητσοτά- κης δεσμεύτηκε ίδιωτικς στήν άναπληρτρια Γεκης έκανε πάν ό,τι ήτο κοινοβουλευτικς δυνατόν νική Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρόουζ Γκοττμέλλερ, ότι
για νά άποτρέψει τήν ψήφιση της Συμφωνίας μέ ή Ελλάς θά έφαρμόσει τήν Συμφωνία και έπί των
τήν αίτιολογία πς άναγνριζε <μακεδονική έθνό - δικων του ήμερν. Δέν θά ήταν ποτέ δόκιμο νά ζητα
τηταν και μακεδονική γλσσαν."Έως και πρόταση την άναθερησή της όταν ή Τουρκία έπιδικει τήν
μομφής ύπέβαλε. Η ίστορία έδειξε ότι ή κυβέρνη-dναθεωρηση της Συνθήκης της Λωζάννης. Θά της
ση ΣΥΡΙΖΑ πράγματι διαπραγματεύτηκε πλημμελς εδιδε ατράνταχτο έπιχείρημα . Κάπως έτσι φθάσαΗ ΦΡΑΣΗ άποδίδεται στόν Πρωθυπουργό τόν και Αλλάζουν οί συντελεστές
υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ φωτιά άκόμη και πάνω άπό
100% στίς άντικειμενικές άξίες τν άκι
νήτων για άρκετές περιοχές όπου προσεγγίζουν πλέον τίς έμπορικές τιμές
άλλά και πάνω άπό 200% σέ όσες έντάσσονται για πρτη φορά στό άντικειμενικό σύστημα ,φέρνουν οί νέες άντικειμενικές τιμές πού άνεκοινθησαν χθές άπό
τόν ύπουργό Οίκονομικν Χρήστο Στα
ϊκούρα . Οί μεγαλύτερες αύξήσεις καταγράφονται σέ νησιά και περιοχές στήν
ήπειρωτική χρα όπου παρουσιάζεται
έντονη τουριστική δραστηριότης άλλά
( σελ. 3 )
τόν συμβιβασμό. Όταν ή Βουλγαρία που είναι τοις
έδ που φθάσαμε : Παραμονή της κύρωσης τν
πάσιν γνωστόν πόσο έξαρτάται άπό τίς ΗΠΑ. όρθω - μνημονίων άμυντικής συνεργασίας μέ τήν γείτονα
σε το άνάστημά της για την <μακεδονική έθνότη- χωρα . Η Βουλή καλεϊται νά ψηφίσει έπί ΝΔ τό όνομα
Βόρειος Μακεδονία! Δύσκολη άσκηση, πάρα ποταν καί τήν αμακεδονική γλσσαν και ήγειρε ασυμ- λύ δύσκολη , είδικς άπό τήν στιγμή που στήν σύνβίβαστο βέτο στήν ένταξιακή πορεία των Σκοπιων θεσή της περιλαμβάνονται δύο πρην Πρωθυπουρ
πρός τήν ΕΕ, όλοι συμπεραίνουμε τί περισσότερο γοί, ό κστας Καραμανλής καί ό Άντνης Σαμαράς.
Ηάσκηση περιλαμβάνει ένα σενάριο μέ έξαιρετικς
το έκανε!"Ετσι σήμερα έλέω ΣΥΡΙΖΑ οι Βούλγαροι ένδιαφέρον έρτημα στό όποιο ύπάρχει όμως άπάδίδουν μαθήματα έθνικής άξιοπρέπειας στήν Ενω- ντηση: Θά άξιζε νά ύποβληθεί στήν έθνική θυσία ή
ση και έμετς έλέφ ΣΥΡΙΖΑ τρέχουμε νά άποτρέψου-κοινοβουλευτική όμάδα τής ΝΔ άν έπρόκειτο πράγμε τήν άναγνριση δήθεν μακεδονικν σωματείων ματι μέ την ψήφιση του όνόματος Βόρειος Μακεπου καταθέτουν τά καταστατικά τους στά Πρωτο- δονίαν νάάναβαθμιστεί περαιτέρω γεωπολιτικς ή
Έλλάς έναντι της Τουρκίας; Τί μάς λένε οί σύμμαΤό πρόβλημα για την ΝΔ καί τόν Πρωθυπουργό χοι ψιθυριστά ; Ότι μέ την άξιοποίηση των λιμένων
Συνέχεια στήν σελ. 3
Κυβέρνηση
σέ άχαρτογράφητα
νερά στά
έλληνοτουρκικά . .
Συνέχεια στήν σελ. 2
μπορούσε νά είχε κάνει ή τότε κυβέρνηση και δέν
Έπική νίκη τής Σάκχαρη
στό Παρίσι
του Χρήστου Φασλή*
δικεία της Πέλλας καί των Σερρν.
ΟΛΟ τό τελευταίο διάστημα των καθημερινν άπροκάλυπτων & άπρόκλητων έπιθέσεων και προσβολν τη
Έλλάδος άπό τή γειτονική Τουρκία
άλγεινή έντύπωση προκαλεί στή συντριπτική πλειονοψηφία των Ελληνίδων καί των Ελλήνων ή δημιουργική
άσάφειαν στόν άστερισμό της όποίας
εύρίσκονται έπίσημες δηλσεις κορυφαίων ύπουργν της κυβέρνησης
άλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργου, όσον άφορά πάγιες θέσεις της
έλληνικής έξωτερικής και άμυντικής
πολιτικής μας.
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
λοιπόν δέν ήταν τί θά κάνει στήν άντιπολίτευση γιά
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Έλληνικό τείχο
στην Τουρκία για τούς
παράνομους μετανάστες
Απεβίωσε
ό άκαδημαϊκός
Εύάγγελος Μουτσόπουλος
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μετά βίας έγλύτωσε άπό τά δόντια του .. άλι γάτορα ένας δύτης στήν Φλόριδα, ό όποος είχε
βουτήξει Ψάχνοντας γιά δόντια ένός προϊστορ κού καρχαρία στήν κοίτη ποταμού . Ήέπίθεσις του
άλιγάτορα -ένός έκ τν 1,3 έκατ. που ζούν στήν
Φλόριδα καί συχνά έμφανίζονται καί σέ κατοικημέ
νς περιοχέ- ήταν τόσο ίσχυρή πού ό Τζέφφρυ Χά
μύπέστη κάταγμα στό κρανίο καί χρειάστηκε 34
ράμματα γιά νά κλείσουν οί πληγές του, έν υπέ
στη Τραύματα καί στό χέρι του . Ό 25χρονος άπό
την Τάμπα τής Φλόριντα νόμισε ότι τόν κτύπησε
ή προπέλα κάποιου σκάφους μέχρι πού άντελήφθη
τόν άλιγάτορα νά τόν κοιτάζει Τό χτύπημα ήταν
πολύ βαρύ, σάν άπό κάτι που έκινείτο μέ μεγάλη
τοχύτητα Ένοιωσα μια μή δύναμη, όχι τό κόψιμο, άλλά τό τράβηγμαν δήλωσε
ΕΞΑΙΡΕΤΚΑ δύσκολη θά είναι ή χορήγησις άσύλου
στήν Ελλάδα για τούς μετανάστες άπό Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν , Μπαγκλαντές και Σομαλία . Κοινή
ύπουργική άπόφασις τν Υπουργείων Εξωτερικν
και Μεταναστεύσεως όρίζει τήν Τουρκία ς άσφαλή
χρα, άλλάζοντας αρδην τόν μεταναστευτικό χάρτη
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ του
πνοή άφησε χθές δ άκαδημαϊκός Βύάγγελος Μουτσόπουλος, σέ ήλικία 91 έτν.
Ο έκλιπνγεννήθηκε στήν
Αθήνα τό 1930 και σπούδασε
Ο ίδιος ό Πρωθυπουργός σέ δήλωσή του έχει πει ότι ή μόνη διαφορά
που έχει ή Έλλάς μέ τή γείτονα Τουρ-.
κία είναι ή όριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνν Αλήθεια όμως ποιές είναι οί
θαλάσσιες ζνες πού έννοει ο Πρωθυπουργός;
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ως γνωστόν, έκ του διεθνούς δι καίου άναγνωρίζονται ς θαλάσσιες
Συνέχεια στήν σελ. 3
Όταν πολτοποιείται καί ό πολιτισμός
Ή Άμερικανική Διαστημική Υπηρεσία
(NASA) άνακοίνωσε ότι έπέλεξε , έπειτα 30 χρόνια άπουσία, να πραγματοποιήσει δύο νές άποστολές στήν Αφροδίτη, τόν κοντιντερο πλανήτη στήν Γή, άλλά άγνοημένο έξαίτίας του άκρως
άφιλόξενουπεριβάλλοντός του. Οί νές άποστολέ
θάρίξουν φς στό πς ή Άφροδίτη έγινε μία καυτή και πνιγηρή ακόλασην , μέ θερμοκρασίε πού
λινουν άκόμη καί μέταλλα , παρ' όλον ότι κατά τά άλλα έχει πολλές όμοιότητες μέ τή Γή καί
κάποτε υπήρξε πιθανς ό πρτος κατοικήσιμος
πλανήτης του ήλιακού μας συστήματος, μέ κε
ανό καί γήινον κλίμα .
ρας που (θέλει νά) άποκαλείται κπολιτισμένην.
of πισττριες Τράπε
ζες τν Εκδόσεων Γαβριηλίδην προχρησαν σέ πολτοποίηση τν βιβλίων πού
βρέθηκαν στίς άποθήκες τού
έκδοτικού οίκου .
Περίμενες έσύ άπό τά
funds , μέ έδρα τό Ντελαέργων κατεστράφησαν χω- γουέαρ, νά δείξουν εύαιδή έχω ό ίδιος συγγράψει
βιβλία και γνωρίζω τό πό σο θά πονούσα άν μάθαινα ότι άντίτυπα δικν μου
άποθήκες τν άκινήτων
που κατασχέσαμε" και θά
έδωσε τήν -άναμενομένηάπάντηση: "Εεφορτωθείτε
τα "> θά πείτε .
έχουμε φωνή!
ρίς νά έρωτηβ άν θά έπιθυσθησία για τά βιβλία; ΚάKΜέ μεγάλη λύπη καί
ποιος άπό τούς έκατοντά - μικρή έκπληξη πληροφορήθηκα τήν καταστροφή
Μέ έπιασε ναυτία . Οχι μούσα νά τά παραλάβω ή
μόνον έπειδή είμαι λάτρης
του βιβλίου και μανιδης
άναγνστης, όχι μόνο έπειΑνανεωμένη κα guομη πιο δυνατη!
δες ύπαλλήλου , θά ρωτή-ρ
ποιας τιμής, άλλά , κυρίως , θηκε "τί νά τά κάνουμε τά
oς άπλός πολίτης μιάς χ βιβλία που βρήκαμε στίς
νά τά άγοράσω έναντι κάτν βιβλίων που βρέθηκαν
Συνέχεια στήν σελ.4
8-6-202 1 ο