Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4984 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Λεύκωμα, ιστορικής μνήμης…
• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε ένα
πρωτότυπο λεύκωμα με
90 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, που εικονίζουν
73 δημοτικά σχολεία, 9
γέφυρες, 5 άλλα δημόσια
κτήρια και 3 σημαντικά
για την εποχή οδικά έργα
της περιόδου 1950-1960
στον Νομό Καρδίτσας.

Koινωνία

Ο Κ. Αγοραστός Πρεσβευτής του Συμφώνου
για το Κλίμα
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

ΕΔΑ ΘΕΣΣ:
αρωγός
ανάπτυξης και
βιωσιμότητας

s

Óåë. 12

Παιδεία
Tο 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, σε συνεργασία με τον Δήμο
Καρδίτσας, πραγματοποίησε δενδροφύτευση

s

Περιφερεια

Óåë. 3

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

s

Óåë. 16

s

Óåë. 5