Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
7 Ιουνίου 2021
Αριθμ. φύλ. 41976
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Θεοδότου ίερομάρτυρος έν Αγκύρα. Ζηναίδος μάρτ.
ΑΤΙΚΗ Τοπικές νεφόσεις μέ μετρίους ανέμους, Θερμοκρασία έως 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές. Ανεμοι άσθενείς Θερμοκρασία έως 28β
Σελήνη 27 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.03,-Δύσις ήλίου 846
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑΚΑΙ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Η διαδοχή του Οίκουμενικού Πατριάρχου
Σενάρια άποχωρήσεως Βαρθολομαίου μετά τήν συμπλήρωση 30 έτν στόν θρόνο
Όνειρό του ή έπαναλειτουργία τής
Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης
ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ Όκτβριο ό Οίκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμπληρνει τριάντα άκριβς
χρόνια στήν θέση του παγκοσμίου προκαθήμενου της
Όρθοδοξίας . Ξεπέρασε κατά πολύ τόν προκάτοχό του
μακαριστό Πατριάρχη Δημήτριο ό όποιος μέχρι την
έκδημία του τόν Οκτβριο του 1991 είχε συμπληρσει 19 χρόνια στόν θκο του . Τόν Όκτβριο δ Οίκουμε
νικός Πατριάρχης σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα
μεγάλο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Άμερκής
προκειμένου νά έρθει σέ έπαφή μέ τήν Όμογένεια καί
μέ τό πλήρωμα της Ορθοδοξίας σέ όλη την Αμερική ,
Βόρειο και Νότιο. Άλλά και νά έπισκεφθεί όλες τις βασικές πόλεις στίς όποίες διαμένει ή συντριπτική πλειονότης τν Αποδήμων Ελλήνων . Τό έρτημα πού τ θεται μέ βάση τίς πληροφορίες πού μας φθάνουν άπό
τό Φανάρι και άλλα κέντρα είναι τό έξής: Θά πρόκει
ται για μία κλασσική έπίσκεψη του Οίκουμενικου Πατριάρχου στίς ΗΠΑ μετά καιρό ή γιά άποχαιρετιστή- ΌΆρχιεπίσκοπος Άμερικής Ό Oίκουμενικός Πατριάρχης Όπατήρ
ρια περιοδεία;
Σύμφωνα μέ σενάρια πού έτέθησαν ύπ' όψιν της
ΚΕστίαςν, Οίκουμενικός Πατριάρχης προβληματί ζεται χωρίς νά έχει αποφασίσει δριστικς γιά τό άν τό
τέλος του 2021 ή τό άργότερο ή άρχές του 2022 είναι ή
καταλληλότερη στιγμή για νά τροχιοδρομηθούν οί δ αδικασίες διαδοχής του. Τό κυρος του αυτήν την στιγμήστήν Εύρπη-είδικς στήν Γαλλία δπου κάθε φορά πού πάει γίνεται δεκτός άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας-άλλά και στήν Άμερική είναι πολύ ύψηλό,
άλλά τά χρόνια της ποιμαντορίας του ύπεραρκετά . Δ ανύει πλέον τό 81ο έτος της ήλικίας του . Σύμφωνα μέ
τις ίδιες πληροφορίες, άν πάρει τήν άπόφαση νά άποχωρήσει δέν θά έγκαταλείψει τόν δημόσιο βίο , άπλς
θά άφιερωθεί σε ένα Ιδρυμα πού έχει συσταθεί καί κα
λύπτει τά ένδιαφέροντά του .
Ή άπόφασις του Οίκουμενικού Πατριάρχου, όποια
και άν είναι, δέν είναι άμιγς προσωπική.Έχει εύρύτερη
Έλτιδοφόρ0ς
Βαρθολομαίος
Άλεξ Καρλούτσος
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τουρχική δμολογία
γιά την ίεροσυλία
στό Καστελλόριζο
Ή άμφισημία του Πρωθυπου ργού
Άλβανοί <διοικούσαν>
τήν Μύκονο
ΟΜΑΣ Τούρκων έξτρεμιστν μη χανικν είναι τελικς οί δράστες τής πρωτοφανούς προκλητικής έπιθέσεως πέρυσι τόν Σεπτέμβριο στήν μεγάλη σημαία
πού είναι πάνω σέ πλαγιά του Καστελλορίζου. Ήδη έσχηματίσθη δικογρα φία άπό την'Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
Ρόδου και διεβιβάσθη στήν Είσαγγελία
Πλημμελειοδικν Ρόδου στρεφομένη
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ μετέβη τήν περασμένη έβδομά-αύτά τά όποια άξίζει νά διαφυλαχθουν καί άλλά
δα μετά πολύ καιρό στά γραφεία της ΝΔ στήν όδό ζει αύτά τά όποία πρέπει νά άλλάξουν γιατί ό κόΠειραις καί προήδρευσε σέ αυτό πού έπί Εύαγ- σμος άλλάζει, αυτήν την έννοια τής προόδου σήγέλου Μειμαράκη έπικράτησε νά όνομάζεται -Δια- μερα τήν έκφράζει περισσότερο άπό όποιοδήπογραμματειακό όργανο (έξαίτίας τής συμμετοχής
των έπί κεφαλής όλων των Γραμματειν του κόμ - ή Νέα Δημοκρατία . ".
ματος.) Κατά τήν διάρκειά του ό κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι έκλογές θά διεξαχθουνστό τέλος της τετραετίας (2023 ) και ότι τό Συνέδριο του παρακαταθήκη του ίδρυτή της παράταξης Κωνκόμματος θά πραγματοποιηθεϊ τόν προσεχή Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα όμως διακήρυξε ότι τό Συνέ- τήν άποψη του Γραμματέα του κόμματος Γιρδριο είναι αέκλογικό> καί ότι ή ΝΔ θά έπιμείνει ότι
αυτό είναι το προοδευτικό κόμμα της Ελλάδος είναι μόνο οιμεταρρυθμιστές . Έκείνοι, δηλαδή,
καθς διαπίστωσε ότι όσάκις χρησιμοποιεί αύτήν πού έχουν τήν τόλμη νά χαράζουν νέους δρόοτην λέξη οί πολιτικοί της άντίπαλοικένοχλούνται . μους. > Τήν ρα που ο κύριος Μητσοτάκης πρoή Τόνισε συγκεκριμένα:
TΗΝ ΑΦΡΟΚΡΕΜΑ του όργανωμένου
έγκλήματος φαίνεται ότι έχει προσελκύσει
ή Μύκονος, καθς ήδη καταγράφονται λη
στείες και συλλήψεις άλλοδαπν άπό την
Εύρπη πούλυμαίνονται τόνησί. Στά χέρια
της άστυνομίας έπεσε άδίστακτος Αλβανός κακοποιός, ο όποίος έκμεταλλευόμενος εύνοϊκές διατάξεις του Ποινικού Κδικος έκινεϊτο άνενόχλητος σέ Άθήνα και
Μύκονο γιά να
τε άλλο κομματικό φορέα στήν έλληνική κοινωνία
Το ακερασάκιν στήν τούρτα της όμιλίας του
κυρίου Μητσοτάκη ήταν ή νέα άναφορά του στήν
σταντίνου Καραμανλή και στήν συμφωνία του μέ
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
γου Στεργίου ότι "πραγματικοί, άντισυμβατικοί
Συμφωνία G7 για
παγκόσμιο έταιρικό φόρο 15%
Ό φορολογικός
<Τολγοθάς
δέν σταματά
δρευε του Διαγραμματειακού Οργάνου στήν Βου"Δένχρησιμοποίησα τυχαία τήν λέξη προοδευ- λήό Υπουργός Εσωτερικν Μάκης Βορίδης είσητικό κόμμα. Διαπιστνω μέ πολύ μεγάλο ένδιαφέ- γείτο μέ τήν εύλογία του Πρωθυπουργού τροπορονότι οί πολιτικοί μας άντίπαλοι ένοχλουνται ίδι - λογία ή όποί άπαγορεύει στούς καταδικασθέντες
αίτερα όταν αύτοπροσδιοριζόμαστε ς προοδευ- τής Χρυσής Αύγής" νά είναι ύποψήφιοι μέ κόμματικοί Πιστεύω, όμως , ότι ή Νέα Δημοκρατία είναι ό
φορέας της προόδου στήν έλληνική κοινωνία, σέ ένα και μόνο στόχο . Τόν περιορισμό έως σημείου
άντιδιαστολή μέ τήν στασιμότητα που ούσιαστι- μηδενισμου -άν είναι δυνατόν, τν διαρρον πού
κά έκφράζεται άπό σχεδόν όλες τίς άλλες πολιτι - τυχον έχει ή ΝΔ στά δεξιά της . Στό 1,4% μετρήθηκές δυνάμεις . Καίαυτόν τόν μανδύα της προόδου καν ορισμένα νέα άκροδεξιά κόμματα σε πρόσφα
ς μία έννοια συνεχούς άλλαγής ή όποία κρατά -τες δημοσκοπή σεις .
ει άπό τήν παράδοσή μας και άπό τήν ίστορία μας
Λεπτομέρειες σελ. 2 καί 5
τα στίς προσεχείς έκλογές . Εξέλιξη που ύπηρετεί
του Γιργου Κουρή
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΜΕΧΡΙ τά τέλη Αύγούστου όλοι οί
"Ελληνες θά πρέπει νά έχουν συμπληρσει τά είσοδήματά τους στή γνωστή Ε1. Πληρνουμε φόρους γιατί
έτσι δουλεύει ή Δημοκρατία καί γιατί συνεχς αύξάνονται οί άπαιτήσεις
των πολιτων για προσφορά ύπηρεσιν άπό τό κράτος . Υπηρεσίες πού
άκολουθοϋν τίς ποιοτικές άνάγκες
της έποχής, ίδιαίτερα όταν τό έπίπεδο στήν Ελλάδα έχει άνέβει και ζουμε
μέσα στήν Εύρπη της συνεχο Uς
όλοκλήρωσης. Νά θυμόμαστε όμως
ότι οι άπαιτήσεις των πολιτν άπό τό
Κράτος σημαίνει αύξηση δαπανν, οί
όποιες προϋποθέτουν αύξηση των
έσόδων, πού προέρχονται κυρίως
άπό φόρους. Το φορολογικό σύστημα στήν Έλλάδα όμως δέν είναι δί καιο παρά τις προσπάθειες πολλν
Κυβερνήσεων και ίδιαίτερα της ση
μερινής νά τό κάνουν λιγότερο άδικο.
οι άπαιτήσεις για περισσότερες
και καλύτερες ύπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, ίδιαίτερα μετά τήν έμφάνιση
του κορωνοϊου, είναι πέρα άπό κάθε
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Οί σερβιτόροι καί οί άνθρωποι πού έργάζονται
στό λιανικό έμπόριο είναι πιθαντερο νά άντικατασταθούν άπό ρομπότ και αύτοματοποιημένα συστήματα στό μέλλον , σύμφωνα μέ νέα έρευνα γιά
τήν χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στόν τομέα
τής άπασχολήσεως Ημελέτη στή Βρεταννία , πού
χρηματοδοτήθηκε άπό έμπόρους καί προμηθευτές
ήλεκτρικν συσκευν, διεπίστωσε ότι οίχειροκίνητς καί έπαναλαμβανόμενες έργασίς ήταν εύκολονά
άντικατασταθούν μέρομπότ. Οί γιατροί και οί δά
σκαλοι είναι άσφαλείς πρός τό παρόνν. Ο έρευνητές βρήκαν έπίσης μία προφανή γεωγραφική τάση, μέ τόν βρεταννικό βορρά , ίδιαίτρα Τις πόλεις
Oυίγκαν, Ντόνκαστερ καί Σάντερλαντ, νά διατρέχει
τόν μεγαλύτερο κίνδυνο άπό ρομπότ. Τά πράγματα στόν Νότο είναι πολύ καλύτερα, μέ τό Λονδίνο,
τό Ούτφορντ καί τήν Όξφόρδη νά διατρέχουν
τόν λιγτερο κίνδυνο άπλειας θέσεων έργασίας
λόγω μαζικού αύτοματισμού.
Σέπάρκο τής Λωζάννης
τό όνομα του Καποδίστοια
Η βασίλισσα ένοχλεί
τόν ΣΥΡΙΖΑ
ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ των 200 έτν άπό της έλληνικής
Έπαναστάσεως, ή Ελβετία τιμα τόν Ιωάννη Καποδίστρια, ό όποϊος συνέταξε τό Σύνταγμα της, δίδοντας τό
όνομά του, σέ κεντρικό πάρκο τής Λωζάννης. Ο δήμος
σέ συνεργασία μέ έλληνικούς και φιλελληνικούς συλ
λόγους και μέ τήν ύποστήριξη τής έλληνικής πρεσβείας και του γενικού προξενείου Γενεύης, άπεφάσισε νά
προχωρήσει σέ μετονομασία του πάρκου Ouchy σέ
ΜΙΑ έθιμοτυπική συνάντησις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τήν βασιλομήτορα της Ισπανίας Σοφία στό Μέγαρο Μαξίμου έστάθη άφορμή γιαά
τόν ΣΥΡΙΖΑ νά έπιτεθεί μέ σφοδρότητα στόν Κυριά
κο Μητσοτάκη και γενικτερα στήν ΝΔ , ύποστηρί.
ζοντας ότι κπροσέβαλαν τόν έλληνικό λαόν. Αφορμή ήταν ή παραδοχή τού Πρωθυπουργού ότι ό χρος
στό Τατόι ήταν έπί δεκαετίες παραμελημένος, άλλά
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ.3
. Μέ άφορμή τήν προχθεσινή Παγκόσμια Ήμέρα
Πέριβάλλοντος, έρευνα Της Nisan καταρρίπτει μυ
θοuς σχετικά μέ την κατοχή ένός ήλεκτρικού αύτοκινήτου καιί βάζει Τέλος στήν θεωρία του στρές περί
αύτονομίας. Ότι δηλαδή οί όδηγοί δν στρέφονται
κατά του ήλεκτρικού αύτοκινήτου EV) , φοβούμενοι ότι μπορεί νά τούς κάφήσουν μέ Τήν μπαταρία τους να άδειάζει γρήγορα Ή έρευνα διαπιστνει ότι οί Εύρωπαϊοι όδηγοί ΕVS ταξίδεύουν
μακρυά Στήν πραγματικότητα, διανύουν έπί πλέον 630κκαθαράν χιλιόμετρα έτησίως , κατά μέσον
όρον, σέ σχέση μέ τους Εύρωπαίους όδηγούς όχημάτων μέ κινητήρα έσωτερικής καύσεως (ICE ) Οί
όδηγοί EV άποδεικνύονται πρωτοπόροιν στους
εύρωπαϊκούς δρόμους, διανύοντας συνολικά, πάνω
άπό 14.200 χιλιόμετρα έτησίως, κατά μέσον όρον
σέσύγκριση μέ τούς άντίστοιχους όδηγούς ICE, oί
όποιοι διανύουν κατά μέσον όρον 13.600km.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 2
Έπίτέλου, έχουμε καί πάλι
Έπιθερηση!
Η Επιθερηση είναι ένα
δύσκολο είδος . Είχα τήν ζαντινό .
εύτυχία νά μάθω πολλά γιά
τό συγκριμένο θέμα , καθς
συστεγάσθηκα για τρία και
πλέον χρόνια μέ τους Δημή- πρόζας , φιλοξενούσε στά ράλληλα σχεδίαζε-έτσι γτρη Γιαννουκάκη , Χρήστο γραφία του ό πολυμήχανος νικς καί άορίστως- νά έπαΠύρπασο , Γιργο Θίσβιο, καί δαιμόνιος έκδότης ΓιάνΆλέκο Σακελλάριο , Νίκο
Ρούτσο, Γιργο Κατσαμπή , στήν όδό Βησσσαρίωνος 3 ,
στό κέντρο τής Αθήνας, λε- είχε έκδοθε Οίκογενειακός
θησαυρό άπό παλιούς του
συνεργάτε. Τελικς, στις 24
Τουλίου τού 1974, έπανεξ
δωσε τήν Αθηναίκή . Έκεί,
Εβλεπα τό πόσο γρήγορα
έγραφαν έκείνα τά τέρατω τής συγγραφής . Κιάκόμη θυμαμαι τό μνημειδες
Νίκο Επιτροπάκη , Νίκο Buτουργούσε μία κυψλη δημ Όλους αύτούς τούς ουργίας , καθς Παπαγε
έκπληκτικούς μαστόροus, ω
τής έπιθερησης καί τής
ωργίου έξέδιδε τό σατιρικό
Τράστ τού γλιουν και πα τρα
εχουμε φωνή!
Ανανεωμένη ναςφαομη π1ο δυνατή!
νεκδόσει τόν ακανονικό Θηνης Παπαγεωργίου . Έκεί, σαυρόν , όπως λεγε, καθς
στά χρόνια τής Επταετίας
Dponto
Συνέχεια στήν σελ. 4
7-6-2021