Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @ dim oprasion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5-ΚΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27801
Tονωτική ένεση
Στο 2,3% η μείωση του ΑΕΠ για
το α τρίμηνο
για την οικονομία
ο τουρισμός
Η αύξηση των τουριστικν εισπράξε.
Τα μέτρα στήριξης μετρίασαν την Πτση
ων κατά 4,54 δισ. ευρ είναι μονόδρομος,
στε η ελληνική οικονομία να λάβει τη
βραχυχρόνια αναπτυξιακή τόνωση που
τόσο χρειάεται.
Σε αυτό το συμπέρασμα
καταλήγει το Κέντρο Προ - Ε
γραμματισμού και Οικονοκαι των μέτρων στήριξης , αυξήθηχε 4,9%.
διωτικές επενδύσεις
( ακαθάριCovid-19: Διεθνή
εμπορική δράση για
εμβόλια και θεραπείες
ζητά η Ε
στες επενδύσεις παγίου χεφαλαίου ) αυξήθηκαν
8,6% .
Οι εξαγωγές αγαθν και υ2021
Η ΕΕ υπέβαλε πρόταση στον Παγκό
σμιο Οργανισμό Εμπορίου επιδιχοντας
τη δέσμευση των μελν του Οργανισμού
για ένα πολυμερές σχέδιο δράσης για το
εμπόριο σχετικά με την επέχταση της
παραγωγής εμβολίων και θερα πειν
COVID-19 και για την εξασφάλιση κα .
θολικής και δίκαιης πρόσβασης . Με αυ.
την την πρόταση , η ΕΕ υπογραμμίζει
τον κεντρικό ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην απάντηση για
την πανδημία της COVID-19 και καλεί
τα μέλη του ΠΟΕ να συμφωνήσουν σε έ .
να σύνολο δεσμεύσεων , συ μπεριλαμβανομένων των δι . 10
πηρεσιν
παρουσίασαν μείωση
13,4% ( οι
εξαγωγές
αγαθν αυξήθηκαν 8,2%, εν οι εξαγωγές υπηρεσιν μειθηκαν 38,7% ) .
Οι εισαγωγές αγαθν και υπηρεσιν
παρουσίασαν μείωση κατά 5% (οι εισα γωγές αγαθν μειθηκαν 3% και οι εισαγωγές υπηρεσιν μειθηκαν 9,2%).
λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η ΕΛ
Σε ετήσια βάση , η μείωση του ΑΕΠ κατά
2,3% οφείλεται στα εξής:
* Η συνολική τελική καταναλωτική δα πάνη παρουσίασε μείωση 2,4% . Η κατα νάλωση των νοικοχυριν μειθηκε 4,9% ,
εν αυτή της Γενικής Κυβέρνησης, λόγω
Μείωση 2,3% σημείωσε το ΑΕΙ της
χρας το α' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με
το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι και ανήλθε
σε 44,425 δισ. ευρ Ωστόσο , σε σύγκριση
με το δ, τρίμηνο του 2020 υπήρξε ανά πτυξη της τάξης του 4,4% .
Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς
Μεταξύ α τοιμήνου εφ
τος και δ' τριμήνου πέρυσι, 2
Δράσεις για ψηφιακή
ταυτότητα για όλους
τους Ευρωπαίους
Κ. Ax. Καραμανλής: Ηλεκτρικά 1 στα 3
αυτοκίνητα ως το 2030%
Το πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφια
<0 μεταφορές ήταν ένας από τους
Διαζύγιο εξπρές μέσω διαδικτύου
εντός Ιουλίου
κή ταυτότητα που θα είναι διαθέσι μη σε
όλους τους πολίτες της ΕΕ , τους κατοί .
χους και τις επιχειρήσε
τεινε η Κομισιόν. Οι πολίτες θα μπορούν
να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και
να μοιράζονται ηλεκτρονικά έγγρα φα α.
πό τα ψηφιακά πορτοφόλια της Ευρωπαtκής Ψηφιακής Ταυτότητας με το πάτη.
μα ενός κουμπιού στο τηλέφωνό τους .
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδι .
κτυακές υπηρ εσίες με την εθνική τους
ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα αναγνω ρίζεται σε όλη την Ευρπη . Θα απαιτη.
θούν πολύ μεγάλες πλατφόρμες για την
αποδοχή της χρήσης πορτοφολιν ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας κατόπιν
αιτήματος του χρήστη , για παράδειγμα
για την απόδειξη της ηλικίας τους . Η
χρήση του πορτοφολιού Ευρωπαϊκής
Ψηφιακής Ταυτότητας θα είναι πάντα
στην επιλογή του χρή στη.
Η Εκτελεστική Αντιπρόε- 1Ο
τομείς που επλήγησαν περισσότερο από
την πανδημία COVID -19 χαι χατά συν έ.
πεια θα πρέπει να εστι άσουμε την προσο
χή μας στην ανάκαμψη τους και την απανθρακοποίησην με δίκαιο και φιλόδοξο τρόπον τόνισε , μεταξύ άλλων, ο υ.
πουργός Υποδο μν και Μεταφορν , Κο.
στας Καραμανλής , στην παρέμβασή του
στο Συμβούλιο Υπουργν Μεταφορν
στο Λουξεμβούργο.
Το Συμβούλιο Υπουργν συνήλθε με
φυσική παρουσία μετά από 18 μήνες χαι
στην ατζέντα τέθηκαν χρίσι μα ζητήματα
γύρω από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό
( SES 1+), τις σιδηροδρομικές μεταφορές
και τη στρατηγική για τη Βισιμη κι έξυπνη κινητικότητα .
Στην παρέμβασή του ο κ. Καραμανλής
επισήμανε στους υπουργούς Μεταφορν
της Ευρωπαϊκής Ενωσης την αναγκαιότητα αναθερησης του Ενιαί - Α 2
στην ΕΕ πρόΔιαζύγιο εξπρές ετοιμάζεται για όσα ζευγάρια επιθυμούν να τραβήξουν χωριστούς
| δρόμους, καθς μέσα στον Ιούλιο ετοιμάζεται να λειτουργήσει πιλοτικά η πλατφόρμα στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr) μέσω της οποίας θα υλοποιείται ψηφιακά η
διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου . Επιπλέον , θα δημιουργηθούν νέες
| δομές για την υποστήριξη των εισερχόμενων εκκρε μοτήτων στη βάση δεδομένων του
πληροφοριακού συστήματος Μητρο Πολιτν (υποσύστημα Ληξιαρχείου) για την ε
νημέρωση ψηφιακά της λύσης του γάμου σε ληξιαρχική πράξη γάμου.
Οπως τόνισε και ουφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη σης Αρμόδιος για Θέματα Α| πλούστευσης Διαδικασιν, Γιργος Γεωργαντάς, κδσαμε την δυνατότητα όταν υπάρ χει συναίνεση των συζύγων να χωρίσουν, να γίνεται χωρίς την ανάγκη φυ| σικής παρουσίας , Δίνοντας εντολή στους δικηγόρους , εκείνοι διαχειρίζο - Ε 3
υw ΟimΟprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα