Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέα εργασιακή κανονικότητα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91 771234
567164
Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 / τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.536
Νέα εργασιακή κανονικότητα
Στη Βουλή το νομοσχέδιο - Οι διατάξεις για διευθέτηση χρόνου εργασίας, υπερωρίες, απολύσεις, απεργίες
Διχασμένηn E..
για το φυσικό αέριο
Η θεσμοθέτηση της τετραήμερης, δεκάωρης ακριβή οριοθέτησn ειδικν αδειν (Π.Χ. γονική ) . ( από 3 έως και 24 μισθοί Σε σχέση με το κείμενο
απασχόλησης, με αίτημα του εργαζόμενου, nη
αύξηση των υπερωριν, το αυστηρότερο Πλαίσιο
κήρυξης και Πραγματοποίησης των απεργιν ,
η καθιέρωση της αστικής ευθύνης των συνδι-γασίας. Την ίδια στιγμή, κωδικοποιούνται οι Πα
καλιστν σε περίπτωση Που Παρατηρούνται ρεμβάσεις στο ΣΕΠΕ, στε n Επιθερnση Ερ - συμβαλλόμενους στη σύναψη της ΕΓΣΣΕ, σύμ
έκτροπα και οι αλλαγές στο Πλαίσιο των απολύ-γασίας να μετατραπεί σε Ανεξάρτητη Αρχή. Εισεων είναι οι κύριες μεταρρυθμίσεις Που επιφέρει δικότερα στο σκέλος των απολύσεων διευρύνονται
στις εργασιακές σχέσεις το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες το βράδυ προς ψήφιση στη Βουλή Όμως θεσμοθετείται η δυνατότητα της επιλογής ακύρωση της συλλογικής σύμβασης Που υπε
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων
Κωστής Χατζη δάκης. Παράλληλα , ενσωματ-μπορεί να γίνει επαναπρόσληψη σε περίπτωση μόσια διαβούλευση, αλλά απλς δεν θα ισχύουν
νονται οι θετικές διατάξεις για την ισορροπία
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με την
Οριοθετείται η διαδικασία της τηλεργασίας, με
την εφαρμογή του μοντέλου της αποσύνδεσης
Που τέθηκε σε διαβούλευση, Προστέθηκε διάταξη
Που αναφέρει ότι με Εθνικές Γενικές Συλλογικές
και μπαίνει σε εφαρμογή η Ψηφιακή Κάρτα ΕρΣυμβάσεις μπορεί να καθορίζονται και μισθολογικοί όροι, οι οποίοι ισχύουν μόνο για τους
Σκληρή διαπραγματευτική μάχη βρίσκεται σε
εξέλιξη σε επίπεδο κρατν-μελν σχετικά με
το αν το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσει να
λαμβάνει χρηματοδοτήσεις υπό μορφή επιχορηγήσεων και δανείων από την Ε.Ε. Στους
κόλπους της επιτροπής μονίμων αντιπροσΠων των κρατν-μελν έχουν διαμορφωθεί
δύο μεγάλες ομάδες χωρν με διαμετρικά
αντίθετες θέσεις . σελ . 10
φωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4093/2012. Με
άλλη διάταξη, η μη κωδικοποίηση των συλλοοι Περιπτσεις κατά τις οποίες θα είναι άκυρη. γικν συμβάσεων εργασίας δεν θα επιφέρει την
από τον εργοδότη ή από τον μισθωτό να μην γράφη, όΠως Προβλεπόταν στο σχέδιο στη δη
οι Παλαιοί όροι συλλογικν συμβάσεων Που
Που μια απόλυση κριθεί καταχρηστική και άκυpn, αλλά Προβλέπεται ενισχυμένη αποζημίωση
Προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί
για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
δεν κωδικοποιήθηκαν. σελ. 6-7
Στον αέρα βγήκαν οι δύο νέοι διαγωνισμοί για
το στρατιωτικό και το εμπορικό τμήμα των
ναυπηγείων Σκαραμαγκά, επιβεβαινοντας το
ρεπορτάζ της N για απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες, εν
όψει και της επιλογής που καλείται να κάνει το
Μέγαρο Μαξίμου για το Ποια χρα θα αναλάβει
να κατασκευάσει τις τέσσερις νέες φρεγάτες
του Πολεμικού Ναυτικού. σελ . 11
Οι 10 αλλαγές στα φετινά
εκκαθαριστικά
16% 1,8%
-0.59%
Υπολογισμός και εξόφληση φόρων
Δέκα σημαντικές αλλαγές επέρ
χονται φέτος στον υπολογισμό αφορολόγητων ορίων για τους
και στον τρόπο εξόφλησης των μισθωτούς εργαζομένους με
φόρων για τα εισοδήματα των
μισθωτν. Οι αλλαγές αυτές θα
φέρουν τα Πάνω κάτω στα εκ
καθαριστικά σημειματα Που
θα λάβουν οι φορολογούμενοι τελεστν κατά μία Ποσοστιαία
αυτοί αμέσως μόλις ολοκληρ- μονάδα για τα εισοδηματικά
των φόρων, όΠως η αύξηση των
-2,3%
Δημόσια πρότα ση
για την ΟΛΘ Α.Ε.
Αντισματαν
στην ύφεση
αποκτά η οικονομία
εξαρτμενα τέκνα , η μείωση
του καττατου φορολογικού
συντελεστή από το 22% στο 9%,.
η μείωση των φορολογικν συν
Δημόσια πρόταση για την ΟΛΘ Α.Ε. θα καταθέ
σει προσεχς η Belterra, συμφερόντων του κ.
Νίκου Σαββίδη, μετά την έγκριση από την ΕΠτροπή Ανταγωνισμού του συμφωνητικού Που
είχε υπογράψει τον Φεβρουάριο με την Helanor Holdings Ltd. (Helanor) για την απόκτηση
του εναπομείναντος 709% των μετοχν της
εταιρείας Melbery Investments Ltd. (Melbery)
με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει αμετάβλητα από τις 23/3/2018 το 66,67% της SEGT
( SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONI KISEGT Ltd.) , η οπΟίa με τη σειρά της κατέχει
αμετάβλητα από τις 23/3/201 8 το 67% των
μετοχν της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε. σελ. 11
-6,9%
-10,0
-10,0%
' τρίμηνο:Στο-2,3%
Περιορίσθηκε η πτση του ΑΕΠ
-12.0
των φορολογικν δηλσεων για
τα εισοδήματα του 2020. Κι αυτό
διότι με νόμους Που ψηφίστηκαντο 2019, το 2020 και φέτος, σθωτούς του ιδιωτικού τομέα
επήλθαν σημαντικές αλλαγές
στις Παραμέτρους υπολογισμού δημία του κορονοϊού. σελ. 5
και η μη εφαρμογή των τεκμnρίων διαβίωσης και του μέτρου
των eαποδείξεων για τους μι -14,0
-13,9%
-16,0
Που επλήγησαν από την ΠαVΤριμηνιαία εξέλιξη του ΑΕΠ
σελ. 2
Πάγωμαν
Πλειστηριασμν
για ευάλωτα
νοικοκυριά
Δεύτερη ευκαιρία
στους οφειλέτες
του Δημοσίου
Υπόσυμπίεση
ηδιάρκεια
της τουριστικής
Περιόδου
Με ενισχυμένα κέρδη
το 2020 η ΦΑΓΕ Α.Ε.
Με θεαματική ενίσχυση της κερδοφορίας και
Πο περιορισμένη αύξηση εσόδων της τάξεως
του 4,2% έκλεισε η Περσινή χρονιά για τη
ΦΑΓΕ Βιομnχανία Γάλακτος Μονοπρόσωπη
A.Ε, Που αποτελεί την ελληνική θυγατρική του
ευρύτερου διεθνούς ομίλου εταιρειν FAGE
International S.A. σελ . 12
Υπ. Οικονομικν
24 ή 48 δόσεις
Βρετανία
Το (πάγωμαν πλειστηριασμν
κύριας κατοικίας ευάλωτων νοκοκυριν για όσο χρονικό διά
στημα θα χρειαστεί μέχρι την
Πλήρη λειτουργία του φορέα
διαχείρισης ακινήτων προωθεί
το υπουργείο Οικονομικν. Σε
Πρτη φάση, ήδη Προωθείται
το Πάγωμα των Πλειστηριασμν
των ευάλωτων νοικοκυριν για
ολόκληρο τον Ιούνιο. σελ. 6
Δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους οφειλέτες του Δn
μοσίου , με βεβαιωμένα χρέη στις εφορίες, Προκει
μένου να ρυθμίσουν εκ νέου ευνοϊκά τις οφειλές Λευκορωσία
τους δίνει από τις 19 Ιουνίου το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες οι οποίοι
είχαν υπαχθεί σε οΠοιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση
μηματικής καταβολής, n οποία καιά την 1η Νoεμγια τηκστιmμένην
βρίου 2019 ήταν σε ισχύ και απολέστηκε μετά την
ημερομηνία αυτή, δύναται να υπαχθούν στην Πάγια
ρύθμιση των 24 δόσεων για τακτικές οφειλές ή των
48 δόσεων για έκτακτες οφειλές. σελ.4
Tον Ιούλιο, στην καλύτερη Πε
ρίπτωση, θα έχουμε Πραγματικές
τουριστικές ροές προς η χρα
μας, μετά και την απόφαση της
Βρετανίας να μην εντάξει ελληVικούς προορισμούς στιην πρά
σινην λίστα της. Οι Βρετανοί ου
σιαστικά επιβεβαινουν τις εκτιμήσεις των φορέων του τουρι
σμού ότι φέτος αφίξεις θα έχουμε
από τον Ιούλιο και μετά. σελ.9
σελ. 15
ΣΕ ΕΠΙΠΕΛΑΡΕΚΟP
Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Χ.Α. >17
Ανιδράσεις
για τη στημένη
ομολογία
Προτάσεβιτς
ΤΑΛΙΑ: 22.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΤΟ ΕΟΝΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΓΑ.ΧΑ 901,6 (074%) Δ
DOWJONES 34756,39 (0,52% )Δ
FTSE 100 706904 (007%)
DAX 30 15.6929(039%
CAC 40 6,515,66 012%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.890,723Δ
ΠΕΡΕΛΑΙΟ 70,68 Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 12169

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Βαρβιτσιώτης: Σημαντική η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές του 2023
  Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της και πολιτειακό γερουσιαστή του Rhode Island, Λεωνίδα Ραπτάκη, είχε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για…Βαρβιτσιώτης: Σημαντική η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές του 2023 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΟΗΕ: Ανησυχίες για νέες ανθρωπιστικές ανάγκες μετά τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές
  «Νέο επίπεδο (ανθρωπιστικών) αναγκών» για τον πληθυσμό προκαλούν οι επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, σύμφωνα με την προειδοποίηση του επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, φοβούμενος νέες μετακινήσεις…ΟΗΕ: Ανησυχίες για νέες ανθρωπιστικές ανάγκες μετά τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για την διαφάνεια στον Τύπο
  Κατατέθηκε σήμερα το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ για τον Τύπο. Ο τίτλος του ν/σ είναι «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο…Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για την διαφάνεια στον Τύπο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κλειστή η περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο λόγω συγκέντρωσης Ρομά
  Κλειστή είναι εδώ και λίγη ώρα η περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο λόγω συγκέντρωσης Ρομά που διαμαρτύρονται για τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό στην Θεσσαλονίκη.…Κλειστή η περιφερειακή Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο λόγω συγκέντρωσης Ρομά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επεισόδια σε Εξάρχεια και Ομόνοια – Έγιναν προσαγωγές
  Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα επεισόδια στα Εξάρχεια με βόμβες μολότωφ, φωτιές και δακρυγόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαροί που αποσπάστηκαν νωρίτερα από την πορεία, καθώς διαλυόταν πριν την Ομόνοια,…Επεισόδια σε Εξάρχεια και Ομόνοια – Έγιναν προσαγωγές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ