Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Αρ. φυλλου 4279
Σάμος, Σάββατο 5 Ιουνίου 2021
3 ασθενείς Προστέθηκαν
στον κατάλογο απωλειν
από κορωνοϊό
Η Γαλάζια Ελευθερίαν
για τους άλλους!
συνάνθρωno pος, napά τις υπερόνθρωnες npοonoθειες των γιατρν μος
οχpoνικό δάστημα έxουμε μενμένους Σάμο . 3 nou tiαν μετοφερ0eί ano tn στεί για τη Eόμo ano 5 tως 9 1ουνίου να ακυρνετο μέχp νewttρος.
rpotομοοίo του χρου (κnειστό Γυμνοστήρο noεως Eόμου , onn ο γενκός
co0ενn 92 εtν. ooμοκής καταγοn
u γοσλευόταν συς annές κλίνες
ντο. Δυστuκς 2 οκέμη 0otενες nou
Σομου , καθαγατής Κορδιοδογίος κ. ΧριστόδουΠος Στεφανδης ήpe cε opή με
τον γενικό γραμματέα οΜά ακόμη μία φορ το νnοί μας μένει ετός υμφνος .
τη μοη με τον κορνοi6 . npoκετo
να γυναίκα 72 ετν με ημερομmνiα
eme oοθενείς noυ ονοφέραμε .Eκ .
mpetneou, nροφανς κοι σε ουτή την nepπτωon , ο oρέμοί και τα noooστά
71 ετν με ημεροumia ε9αγuyής etiouς του . ανοφέρε σ avοκονuon
30 Αnρnioου 2021. Συνολκo , anό το
Διαμαρτυρία για την ακτοπλοϊκή
υποβάθμιση της Πρωτεύουσας
nou 00 npογματonooύνταν συς 05 εως 09 10υνίου 2021 στο κpο του κλεστού
ενo μεταύ των rέvτε νnoον onou n nnρότrτo των ροντεβού εoα κάτω anό
στγμή μλστο nou οι δηnσες κβερνττικν στεAν nopoκonoueούντα στο
εξωτερικό και onό τους tour opertors οι onoioi αντμετωπίζρυν cepκό . κnθε
μος Μonστο onoκλειστεί και ono
στκο κίντρο του νnoού εν ουνολικό το Νοοοκομείο Σομου i φpοντίa και
για την ανοoία των κατοοων, με την εμβοοστική του ομόδα , στους Φουρνους
rεpoxn tης Σόμου , nως αvοφέρει κα , φορεηγν, με dι ουτό ουνεnoyετa
nnθuoμού 2011 , noυ φυοκά στον αpιθμό συτό υπopxoυν και noδά , το onoia
διαυραευρος nou Eστήλη τη Δευτέρα , ος κολέοουμε να tνεργήσετε για δ .
οκ του nρτου εμpοnopού κα 6.126 ότομο nou έxouν ononrpoει και με τη
δεύτερη 600n
κoη αντιμετηon στην κατανομή των
Νομού ολά και να ενεργήσετε ανόλ ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Διεθνείς οι αδρόμοι του σαμιτικου κρασιούν
Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου
Γεωργίου Αρχοντούλη
Εμπόδια
πτυξης κον στρατηγικής ανόδειξης ειδικν θεματικν αξονων τουpισμού ανάλογα με τα ιδιοσυστατικά
ταξδτες ό μόνον δεν nepέλαβε ελπνικούς
ρος στον ερό Νοό Αγίου Νικoόου γa 52 συνοπτά έτη ano το 1969 , oMa και
τeύ 1969. 1 Ειος Ακolοτ0ία Τo
εν t00ε και ΟΜες επτό κάρες tεκτός Εupunoής
δημουργηθεί anό uς δηλσες Βρετανν αξωμα
Στο μηνυμο tr νο τν ημο του
ντουλn , η Μntpononn toμou ονοφt . Βaσκάnυν & Νnnoωνν
Βooκάλων κο Nayωγν τομου Τετάρτη 51 Maοu 202, tuvoγonε στο Μουοείο γκό στοoεio εmotιμότητος , c φυοκές καnnονες
και η φιhάξενη δοθεon τwν νnouτν , τα τorό
ΕΠnΟεάστηκε ρnό την Covn 1ρ και tκ εμτσες της
στα αεροnopκή ταξδα , με τmν εneaτική κnon του
ριστός 1pot , Γeoρτeς λpυντοns o tnv anunεa του Πατέpα εργou | γονεςΗυpouΡ7ος εδε δaitεpo ένope κούς δρόμους τουοομιtικο κοοοού Aυτές οι κρκατό 588% ano τον αντίστoo nεpυσό μηνα ομυς
του Συνετοpομού onλύ και τη γάμα των ξnpν και
Ynuκν nοnυβραβευμένων οίνων εν noponhrio να ανοδείξουν τη δεθνή τουτοnoinon της Σόμου
ουν εnoinτες oπό onες oς κρες του κοομου και
νου Δοσκολων και Μnοσγωγν Σόμου
η onoia anoppei ano την opon των nepopoμν με .
τανήσεων στις 14 Μαίοu . Συνοά κατο την nεpiοδo
tevοuοpίου-Μoδυ, η νnon tοu aεpoδρομίου ανήn .
θε στο επίnε6ο του 1.57 ot , tnpστν, onμενοντος
πτση της τάξεως του 56,25 σε cton μ ntpuo
του Η τοn κοννο μας anoοpε oiνει ο to toμου , Οι δρόμο του cομpτκου κρο -εine με έpφοon
υφunoupyός δηλνoντος rpόθuμη να υnoστrpίξει
των εxnpoοnuν του Συνεταφομού γα unοστ
στο Ογο aγonης τα μικρά noά Τ
τουτοnoίnon του νησού μος ως μεξονος ονού ρξη θεματικέν ονογοστρονομικν 6ρόσεων κας
νnoutκού npoopoμού , Το oομτικο μοoκό
οuπthvoς του νmooύ , το γεωpυοκό ανάνυφο σορά και με τη μακρά εμηoρκή διοσύνδεon με τη
και η εpωνοκτκή , κοτο το ηλείστον , κMέργεo χραμητρόnoη των oνν. Ηδη υπnρξε cxετon
άπό τob 80 ς καί Τφηpέρο r ψυή του. δύναμη κο nppηvoo στοuκ noxonλεpyrtές tης tάμου anotAούν ότημς
ehho δεν ανομένουμε και εντυnuoaκη evοδο του
τουρστικού ρεύματος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα