Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουνίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7382
Τιμή : 1.00
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Ενοίκια:
Φορολογικές δηλσειs 2021:
Ποιοι θα δουν
μειωμένο το φόρο
στα εκκαθαριστικά τοus
Ποιοι
πληρνουν
κανονικά
στο τέλοs
του μήνα
Η μειωμένη προκατα βολή φόρου φτάνει
έως και το 45% και
εφαρμόζεται με τρία
Ο Ιούνιος μπήκε και
πλέον είναι χιλιάδες διαφορετικά μοντέλα,
οι επαγγελματίες που
πρέπει να μεριμνήσουν να βάλουν κάτι
στην άκρη για το
τέλος του μήνα αν
τους βγουν τα έσο δα:
Γιατί; Μα πολύ απλά
επειδή από εκεί που
συνέχειαα στην 11
θερος εmαγγελματίας
με καθαρά κέρδη
10.000 ευρ το 2020, ο
οποίος πέρυσι είχε μεί .
ωση της προκαταβο
ανάλογα την επαγγελ - λής φόρου κατά 50% ,
θα κληθεί να πληρσει
φέτος φόρο εισοδήμα .
τος και πφοκαταβολή
συνολικού
ματική ιδιότητα των
φορολογούμενων .
Συγκεκριμένα:
1. Ελεύθεροι επαγγελματίες , αυτοαπα.
σχολούμενοι ατομικές
επιχειρήσεις , αγρότες:
φόρου
προκαταβολής φόρου
εισοδήματος μεινε.
ται στο 55% από 100%.
Η μείωση στον φόρο
θα αποτυπωθεί στο φ τινό εκκαθαριστικό για
όταν πέρυσι παρά το
κούρεμα της προκατα Ο συντελεστής της βολής φόρου επβαρύνθηκε με φόρο
3.300 ευρ ( μείωση
φόρου 57,73%) .
42.000
σεις (κέρδη 2020) και
στο 80% από το φοροτος ύψους 7.200 ευρ.
Χωρίς το κούρεμα
2. Επιχειρήσεις: Για λογητέο έτος 2021 και
προκαταβολή
αιτήσειs για
φόρου θα επιβαρύνοντα νομικά πρόσωπα και
τις νομικές οντότητες
ο συντελεστής προκα
ταβολής φόρου μενεται από 100% σε
70% για τις φετινές
μετά . Με την νέα ρύθμιση η επιχείρηση ου
παρουσίασε για πρτη βολή φόρου 7.200
φορά φορολογητέα
κέρδη ύψους 30.000
ευρ το 2020 θα πληρσει φόρο εισοδήματαν και με προκατατο πρόγραμμα τι φορολογικές δηλσεις με εισοδήματα
από επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Για παράδειγμα ελεύευρ . Δηλαδή η συνολική επβάρυνση θα
ανέρχονταν σε 14.400
συνέχεια στην 10
Γέφυρα 2
Επίδομα στέγασηs
ανασφάλιστων
υπουργείου Οικονομικων , για το οποίο η
προθεσμία υποβολής
αιτήσεων έληξε στα
τέλη Μαΐου . Το πρό γραμμα επιδοτεί για
οκτ μήνες τις δόσεις
των δανείων ελεύθε .
ρων επαγγελματιν
και επιχειρήσεων nou
έχουν πληγεί από την
συνέχεια στην 2
υπερηλίκων:
Έρχονται αλλαγές
ΕΥΡΙΟ
ΕΥΕΙΩ
-Online πλέον οι αιτήσεις
Σελίδα 9