Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 187 6
Σάββατο 5-Κυριακή 6
Τουνίου 2021
Απόδοσις της έορτης της Σαμαρείτιδος. Δωροθέου έπισκ .
Σελήνη 25ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.03Δύσις ήλίου 8.44
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 29β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 28β.
Αριθμ. φύλ . 41975
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ή κοινωνία άφήνει πίσω της
έργατοπατέρες , μανδαρίνους ,
δικαιωματιστές!
Αποδοκιμάζει τό μπλόκο στάλιμάνια , τήν ύπονόμευση τν συμφερόντων του Δημοσίου,
τά παιγνίδια σέ εύαίσθητες περιοχές τής χρας
συγχωρείτε, δέν βρίσκω καλύτερη τέλεσμα ήταν άναμενόμενο. Θά συλέξη. Τί καί άν ή άπεργία πού προ - νέβαινε κάποτε. Άργά ή γρήγορα.
κήρυξε χαρακτηρίστηκε κπαράνο- Ο κόσμος για χάρη και του όποίμη καί καταχρηστικήν άπό τό δικαστήριο; Τίκαι άν δ τριτοβάθμιος ποιήσεις για τό κρίσιμο έργασιασυνδικαλιστικός φορέας της όρισε κό δέν άντεξε την άσυδοσία τους
ς μέρα άπεργίας τήν έπομένη Πέ μπτη; Στά παλαιά της τά παπούτσια.
Τά μέλη της άρματθηκαν μέ κόκ κινες σημαϊες , μπούκαρανν στό
καράβι της γραμμής γιά τά νησιά
του Αίγαίου, έμπόδιζαν τήν έπιβί - ταξίδευαν στοιβαγμένοι στό κατάβαση τν ταξιδιωτν καί τό χειρότερο; Απειλούσαν τούς λιμενικούς!
Ναί Δικτάτορεςν συνδικαλιστές ,
άμούστακα νεαρά άπειλούσαν τούς
λιμενικούς, τούς φρουρούς του νόμουότι θά έχουν συνέπειες! Το άποΤου Μανόλη Κοττάκη
Υπόθεση, πρτη, Πειραιάς. Ή
Πανελλήνια Ναυτική Όμοσπονδία
ΠΝΟ) πειθάρχησε προχθές όπως
και όλες οί δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές όργανσεις στήν άπόφαση της ΓΣΕΕ νά μεταθέσει κατά
ρη μέ πρωταγωνιστές λειτουργούς μία έβδομάδα τις άπεργιακές κινητοποιήσεις γιά τό πράγματικρίσιμο
έργασιακό νομοσχέδιο. Πειθάρχη
σε καί άνέστειλε τήν άπεργία . Κατόπιν όλων αύτν , πρωί Πέμπτης ,
οί κάβοι τν καραβιν ήταν έτοι μοι να λύσουν για τόν άπόπλου .
μέλλον καί γιατί μέ τά δεδομένα Μία έκ τν όργανσεων τν να
τικν είχε διαφορετική άποψη
στήν διάθεσή μας ή Κεντροδεξιά και θέλησε νά σπάσει την άπόφα ση άναστολής της άπεργίας! Γιατί;
ρό έλκυστικτερη άπό την αύτήν . Ετσι ήθελε , έτσι γούσταρεν, νά μέ
ΜΑΛΛΟΝέχουμε παρεξηγήσει τά
πράγματα . Τρείς ύποθέσεις άνεξάρτητες μεταξύ τους-ήπρτη μέ πρωταγωνιστές συνδικαλιστές, ή δεύτεου γίνονται οί άπεργιακές κινητοτου δημοσίου (ύπαλλήλους του
"Υπουργείου Μετανάστευσης) και
ή τρίτη μέ πρωταγωνιστές δικαιωματιστές , άποδεικνύουν γιατί αύτή
ή έντη εύρεία έννοία Αριστερά δέν
πρόκειται νά κυβερνήσει ξανά στό
και τούς κπέταξεν στήν θάλασσα .
Μεταφορικς . Οι θρασύτατοι νεαροί άπεχρησαν κάτω άπό ήχηρότατες άποδοκιμασίες . Υποτίθεται
ότι οί ναυτικοί και οί πολίτες πού
στρωμα ότι είναι ένας κόσμος. Μέ
ένιαίο συμφέρον. Δέν είναι . Είναι
τόσο ξένα τά συνδικάτα μέ τις άνάγκες τν πολιτν σήμερα πού στήν
πράξη είναι δύο κόσμοι. Αύτό είναι
Συνέχεια στήν σελ4
πού διαθέτουμε αυτήν τήν στιγμή
-μέ τά λάθη της-θά είναι γιά καιτου Αγγέλου Ζαχαρόπουλου*
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μετά τήν Λιβύη
ή Τουρκία όριοθετεί
ΑΟΖμέ Παλαιστίνη
Η κατήφεια της έλληνικής κοινωνίας
Άναβινουν
τά ίστορικά
ανθοπωλεία του
Συντάγματος
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ καιρό έπικρατεϊ μία γενικευμένη- στήν μ
κατήφεια στήν έλληνική κοινωνία . Γιά να τό διαπι - σέ διάρκεια.Εφερε σέ σύγκρουση τις δύο μεγάλες
στσει κανείς δέν έχει παράν' άνοίξει τήν τηλεόρα- δυνάμεις της έποχής, Αθήνα και Σπάρτη, καθς καί
ση καίν άκούσει τά δελτία είδήσεων ή να παρακο-όλες τίς άλλες πόλεις-κράτη, σύμμαχοί τους άπό
λουθήσει τίς δημόσιες συζητήσεις πού άκατάστατα την μία και τήν άλλη πλευρά Η διάρκειά του ήταν
προβάλλονται άπό όλα τά κανάλια: Το ίδιο θά διαπι στσει διαβάζοντας όποιαδήποτε έφημερίδα. Άκό- 404 π.Χ.
μα και στίς ίδιωτικές-φιλικές συγκεντρσεις, ή χαρά της συνάντησης μέ άγαπημένα πρόσωπα σκιάζεται άπό έπίμονες άναφορές πού γίνονται άναπό-ρα κατά τή διάρκεια αύτου του πολέμου καθς και
φευκτα στά όσα θλιβερά συμβαίνουν γύρω μας, στά οί συνέπειες γιά τόν έλληνισμό .
<χαλεπάν όπως τά άποκαλοϋσε ό Θουκυδίδης.
/μακραίωνη ίστορία του, τόσο σέ εύρος όσο και
Σέ έφαρμογή
ή συμφωνία άσφαλείας
καί συνεργασίας του 2018
ΜΙΑ μακρά άθηνα
ϊκή παράδοσις άναβινει , καί άναδεικνύεται ένας ίστορικός χρος γιά
τήν πρωτεύσουσα .
δόποίος (σελ. 11)
27 χρόνια , μέ μικρές διακοπές, άπό το 431 έως τό
ΕΙΧΑΝΤροηγθείοί δηλσεις του Νίκου
Δένδια για κήσυχον καλοκαίρι . Είχαν
προηγηθεί οί χαριεντισμοί μέ τόν Τσα βούσογλου στήν Αθήνα και οί άμοιβαίες
φιλοφρονήσεις. Μετά όμως συνεδρίασε
τό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στήν
Άγκυρα . Στό όποίο έσπευσε νά μετάσχει
δ Τουρκος ύπουργός Εξωτερικν. Εκεϊ
τά πράγματα κάνετράπησαν . Η δεύτερησυμφωνία όριοθετήσεως ΑΟΖ ού τεμαχίζει την άνατολική Μεσόγειο , κατά
Συνέχεια στήν σελ. 6
Ό Θουκυδίδης τίς περιγράφει μέ άντικειμενικόΘά έπρεπε έν τούτοις να θυμόμαστε ότι ή ζωή τητα καί, συντετριμμένος, καταλήγε :
είναι μία , μοναδική καί άνεπανάλη πτη, καί είναι
κριμα νά τήν δηλητηριάζουμε άναλογιίζόμενοι συνεχς τάάσχημα του δημοσίου βίου . Αύτά συνέβαιναν πάντοτε, συμβαίνουν τρα και θά συμβαίνουν όσο ύπάρχουν άνθρωποι καί όσο δέν άλλάζει τάβλητη, πολλά και δυσάρεστα γίνονται και θά γί ή φύση τοϋ άνθρπου. Διότι, ούσιαστικό στοιχείο
της άνθρπινης φύσης είναι ή άλόγιστη έπιθυμία δα ότι ο άνθρωπος κάτι μπορεί νά διδαχθεί άπό την
για τήν άπόκτηση δύναμης, πλούτου, έξουσίας και ίστορία. Ό Πλάτων διαπιστνει πόσο στενά είναι τά
κυριαρχίας. Κι όταν ή έπιθυμία αύτή δέν χαλινα- περιθρια πού διαθέτει ή παιδεία για ν' άλλάξει τήν
γωγείται άπό ήθικές άρχές , λαμβάνει διαστάσεις άνθρπινη φύση . Εμείς γνωρίζουμε ότι, 2.500 χρόπού όδηγουν στήν δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων .
Πολλά καί χαλεπά ταϊς πόλεσι, γιγνόμενα καί
άεί έσσόμενα , έως άν ή αύτή φύσις άνθρπου ή.".
Τό "Εθνος πρέπει
νά θεωρεί έθνικό
b,τι είναι άληθέςν
Δηλαδή όσο ή άνθρπινη φύση παραμένει άμεS
νονται πάντοτε. Ό Θουκυδίδης διατηρεί τήν έλπ Ό άδικοχαμένος Φιλικός
καί Αγωνιστής
Γεωργαντάς Σκουζές
Ήπερίπτωση
τν Παλαιολόγων
νια άπό τότε, δέν φαίνεται νά έχει άλλάξει τίποτα.
Παρόμοια γεγονότα έπαναλαμβάνονται σέ όλες τίς
του Τίτου Ίο. Αθανασιάδη
Ο Θουκυδίδης έζησε την φρίκη του μεγαλύτε-έποχές και σέ όλους τούς τόπους.
ρου έμφυλίου πολέμου που βίωσε ό Έλληνισμός
ΕΝΑ άπό τά σπουδαιότερα άποφθέγ
ματα για την έθνική μας ζωή , πρός
χρήση των πολιτικν και γενικά δημοσίων παραγόντων, άλλά καί των
παιδαγωγν και του λαού , είναι τό
υπό του Διονυσίου Σολωμοϋ λεχθέν:
"Τό"Εθνος πρέπει νά θεωρεί έθνικό
ό,τι είναι άληθές.". Κατά συνέπεια νά
μή δέχεται τό άναληθές, τό μυθδες
και το υπερβολικό . Καί οί 'Ίστορίες
όλων των λαν-καί ή δική μας-κυριαρχουνται σέ πολλά κεφάλαιά τους
άπό μύθους και ύπερβολές . "Ίσως διότι οι άλήθειες είναι ένίοτε πικρές.
Του Ελευθερίου Γ Σκιαδά
Συνέχεια στήν σελ. 6
Λεπτομέρειες στήν σελ . 6
117 έγκληματίες έλεύθεροι
έλέφ Παρασκευόπουλου
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ έπιπτσεις του νόμου Παρα
σκευόπουλου περιέγραψε ό ύπουργός Προστασίας τού
Πολίτου άναφερόμενος μέ μελανά χρματα στήν κατάσταση πού έπικρατείμέ τούς καταζητούμενους κακοποιούς . Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άνεκοίνωσε δτι την
τελευταία διετία μόνο γιά ληστείες καί άλλα έγκλήματα στό κέντρο τν Άθηνν άναζητούνται άπό την άστυνομία 117 σκληροί ποινικοί πού βγήκαν ένωρίτερα άπό
Ένα κοπάδι έλεφάντων
έχει πάει .
έκδρομή στήν
Κίνα καί μέχρι
στιγμής έχει
διασχίσει έκα
τοντάδες χ λιόμετρα στό
νοτιοδυτικό
Πρτησυνάντησις
1ροέδρου μέ Βασίλισσα
Τάσύγχρονα κράτη , μάλιστα, κρύβουν όρισμένες σελίδες της Ίστορίας τους γιά πολλές δεκαετίες καί τίς
άποκαλύπτουν όταν θεωρουν ότι δέν
θά θέξουν έντονα εύαίσθητες χορδές
του λαο . Καί ότι τό ψυχικό τραϋμ
άπό τή γνση της άλήθειας δέν θά
προκαλέσει συνέπειες στό μέλλον.
Συνέχεια στήν σελ . 4
Παρά θίν άλος
του Δημήτρη Καπράνου
Τμήμα της χρας , περνντας άπό πόλεις καί αύτο
κινητόδρομους καί λεηλατντας καλλιέργειες στό
πέρασμά του . Τά παχύδερμα, γύρω στά 15, καί μέ
τρία μωρά έλεφαντάκια άνάμεσά τους, άφησαν στά
μέσα Απριλίου Τό καταφύγιο στό όποιο ζούν στήν
Σισανμπανά μία μεθοριακή περιοχή μέ τό Λάος καί
τήν Μιανμάρ, γιά νά κατευθυνθούν βόρεια σέ άπόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων Ή τηλεόρασις με
τέδωσε είκόνες τν ζων που διασχίζουν πόλεις
τήν νίκτα, σταθμεύουν σέμεγάλους όδικούς άξονες
ή άκόμη κλεηλατούν χωράφια μέ καλαμπόκι. Το
δρομολόγιό τους παρακολουθείται στενά άπό κατοίκους καί άρχές μέ τήν βοήθεια drones προκειμέ
νου νά άποφευχθεί ό κίνδυνος γιά τόν πληθυσμό.
ΣΣμία άπόπειρα να έλέγξουν τήν πορεία που άκο
λουθούν, οί άρχές προσπαθούν να προσελκύσουν
Συνέχεια στήν σελ. 9
Κάτω στόν Πειραιά, άλλάξαν χρόνια καί καιρο..
Κροναζιερόπλοιο έλλητικός συνδικαλισμός άφορά νικό δέν ύπάρχει , ή μικρή
τείο τν Ναυτν πού έχει μόνο στήν Άκτοπλοΐα. Μέ μεσογειακή ναυτιλία άρέ
σκεται έπίσης στίς ξένες σημαίες . Τό βάρος, λοιπόν , του
Ναυτικής Όμοσπονδίας έχει άσχοληθεί , καθς τά βαπό - νυτικού συνδικαλισμού, πέφτει, μοιραία , στίς έταιρείες
γοστά πού φέρουν έλληνι- τής Άκτοπλοΐας, που έχουν
τους , είναι ένα άλλο θέμα .
Καί δέν είναι μόνο τό σωμαΟύτε πού είναι εύκομη. "Ετσι κι άλλις , ο ναυλο νά θυμηθείς πλέον πόσα
χρόνια είνα πρόεδρος στήν
ΠανελλήνιαΕνωση Ναυτν
ό κύριος Νταλακογιργος . ή ήγεσία τής Πανελληνίου
Έκλέγεται , φυσικά . Γιά νά
τόν έκλέγουν, σημαίνει ότι
κάνει καλά τήν δουλειά του .
τήν ποντοπόρο ναυτιλία
δέν μπορεί -και νά θέλει- νά
<ίσόβιον έπί κεφαλής . Καί
έχουμέ φωνή!
κάραχνιάσει. .
ρια της-άκόμη και τά λιΑνανευμένη κ ακόμη nto δυνατή!
Είναι βλέπεις και ό
Βέβαια , τό πς Ψηφίζουν χρος τέτοιος, που δέν κή σημαία- δέν πιάνουν
οί ναυτικοί στά σωματεία άπασχολε τήν κοινή γν - έλληνικά λιμάνια!
δεχθεί καίριο χτύπημα άπό
D pontoSnCWS
Συνέχεια στήν σελ. 9
Συνέχεια στήν σελ. 12
05-06-2021
PHOTO: ΑΠΕ ΜΠΕΣΑΙΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ