Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

27oC, 21:00

21oC - Υγρασία 36%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:13 - Δύση ηλίου: 21:04

€0.80

ÊÜèåôç ðôþóç*

Πολλοί λένε ότι η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη συνέπεια της πανδημίας είναι η θριαμβευτική
είσοδος της ψηφιακής τεχνολογίας σε τόσες πλευρές της καθημερινότητας που παρέμεναν ανθρωποκίνητες. Σήμερα, το κινητό σου μπορεί να σε πληροφορήσει αν ο διπλανός σου είναι «κοβιντιακά πιστοποιημένος» ή εμβολιασμένος και σύντομα, ακόμη και αν έχει πυρετό, λεφτά ή στύση. Όμως, η έμφαση δεν είναι στο κινητό, γενική νομοτέλεια
της μεγαλειώδους προέκτασης της ανθρώπινης δεινότητας που συνιστά η τεχνολογία και όχι κάποια ειδική της πανδημίας κατάσταση. Η έμφαση είναι στον διπλανό… ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 5 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5367

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

«Ðïñôïêáëß» óçìáßíåé áêõñþóåéò

«ÊñáõãÞ» áãùíßáò
õøþíïõí îåíïäü÷ïé
êáé éäéïêôÞôåò
êáôáëõìÜôùí áðü
ôïí êåñêõñáúêü
ÂïññÜ Ýùò ôï Íüôï
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Βαρύ είναι το
πλήγμα για τον τουρισμό της
Κέρκυρας από το νέο «χαστούκι» της Βρετανίας, που έθεσε
για δεύτερη συνεχή φορά την
Ελλάδα εκτός «πράσινης» λίστας. Οι ακυρώσεις στις λιγοστές κρατήσεις, που υπήρχαν
πέφτουν «βροχή» και η ανησυχία στους επαγγελματίες του
τουριστικού κλάδου είναι διάχυτη, καθώς προμηνύεται μια
εξαιρετικά δύσκολη τουριστική
σεζόν, δεδομένου ότι οι Βρετανοί τουρίστες αποτελούν τη
μεγάλη πλειονότητα των επισκεπτών του νησιού.
ΣΕΛΙΔΑ

Åðßóêåøç
óôçí Ðñßóôéíá
«Éåñïóõëßá, ç
áëëáãÞ óõíüñùí
óôá ÂáëêÜíéá»,
ëÝåé ï ÄÝíäéáò 7»

5»

ÂåíôÝôá
Í. Êáëüãåñïõ
Óð. ÍåñÜíôæç
ãéá ôï íçóß
ôïõ Âßäï
Η απάντηση του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για το νησί του Βίδο, Σπ. Νεράντζη στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκο Καλόγερο. Φίλε Νίκο σου θυμίζω... ΣΕΛΙΔΑ 10»

Åîáêïëïõèïýí
íá ðáñéóôÜíïõí
ôïí Ðáíôåëéü 3»

¢ëëá äõï ôìÞìáôá
ôïõ 6ïõ Äçìïôéêïý
óå áíáóôïëÞ 4»

ÆùíôáíÜ áðü ôçí ÅÑÔ 3 ôï
ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Óôßâïõ 13»

ÓõëëõðçôÞñéá
ãéá ôçí áðþëåéá
ôïõ Ãéþñãïõ Äñõ 8&9»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα