Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μεσω της
9nμστοδότησης, στηνο
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Έκλεισαν τμήματα σχολείων
της Σπάρτης και του Γυθείου
Είκοσι χρόνια ζωής έκλεισε Σάρωσαν τα μετάλλια
η Λέσχη Φωτογραφίας
| οι αθλητές
του Φιλαθλητικού ΓΣ σελ 15
> σελ. 7 Σπάρτης >σελ 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 |Ετος 25-| Αριθμός 6133 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
αΠέρασεν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικν για τις εκλογές
Κλείνουν)
οι αιτήσεις
Με 43%+1 ψήφο
οι νικητές στην Αυτοδιοίκηση
για το νέο
Πρόγραμμα
επιχειρηματικότητας
Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 1300
μμ ) λήγει η προθεσμία υποΒολής ηλεκτρονικν ατή σεων χρηματοδότησης για το
νέο "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικν Πρω .
τοβουλιν
νέων ελεύθερων επαγγελ
ματιν ηλικίας ιο εων
18 έως 29
ειων με εμφαση στις γυναί κες, του ΟΑΕΔ
12μηνης δρόσης είναι η ηρo0 στόχος της
ωθηση στην αυτοαngσχόλnan 2 900 νέων ανέργων
της δημιουργίας Βισιμων εnιχειρήσεων , με έμφοση στις γυναίκες , κοθς
60% των δικαιούκων θα είναι
Οι αλλαγές Που θα ισχύσουν στην αναμέτρηση του 2023
άνεργες γυναίκες
Το Ποoό ενίσχυσης των
Μάκης Βορίδης έκανε λόγο για
Ψηφίστηκε την Τετάρτη 2/6 φίας Πoυ anaτείται για την ανά - τον πρτο γύρο , αντί του αnaαπό την ολομέλεια της Βουλής δειξη του επιτυχόντος συνδυα - τούμενου 50% συν μία Ψήφο ένα ενισχυμένο Πλειοψηφικό
το νομοσχέδιο του ΥΠουργείου σμο .
Εσωτερικν για την εκλογή δη - Έτσ, από τις επόμενες αυτοδι μοτικν και περιφερειακν οικητικές εκλογές , nou θα διε - Εσωτερικν υπερψηφίστηκε λειτουργία των ΟΤΑ μέσω της
αρχν , noυ θεσπίζει - μεταξύ ξαχθούν τον Οκτβριο του με τις θετικές ψήφους της ΝΔ , διασφάλισης της κυβερνησιμόάλλων-κατάργηση του συστή- 2023, νικήτριες θα αναδειχθούν εν αρνητικά τοποθετήθηκαν τητας και της επαρκούς νομιμοματος της απλής αναλογικής και
μείωση του Ποσοστού ηλειοψη - noooστό 43% συν μία ψήφο αnό
nou ίσχυε μέχρι τρα.
Το νομοσχέδιο του ΥΠουργείου δημοκρατία και την εύρυθμη
νέων επιχειρήσεων ανέρχει σε 14.80 ε και θα κατα .
βληθεί σε τρεις δόσεις ως
σύστημα το οnoio υnρετεί τη
ται σε
καταεξής 1η δόση 4 000 ειρό.
τmu ένα ρξη δραστηριο[μετά την
τητας στη ΔΟΥ , 2η δόση
5400 ευρ (μετά τη λήξη του
σ' εξάμηνου αnό την έναρξη
της επιχείρηση ) , 3η δόση.
5400 ευρ ίμετά τη λήξη του
B' εξάμηνου αnό την έναρξη
ς επιχείρησης
Δικαιούχοι είναι οι εγγεοι Παρατάξεις nou θα λάβουν τα κόμματα της αντιηολίτευσης noinσης του νικητή .
Ο υπουργός Εσωτερικν
ουνέκεια οελ
Μέσω του προγράμματος αΜΟΡΙΑΣ '215
Γεύσεις του 1821
στο τραπέζι των εστιατορίων
γραμμένοι άνεργοι nου Βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
αnασχόλησης ή κατάρτισης .
ο οnοίοι μποβάλλουν αίτηση
Γαστρονομική δράση για τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου
σεις της Περιοχής Σε συνεργασία με τα 5 Enιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου , αλλά
και με επαγγελματικούς συνδέ σμους , η δράση με τίτλο Τα
Πιάτα της Εnανόστασης έχει
στόχο να ενισχύσει τη Βιωματική
σύνδεση των επισκεπτν με την
εποχή του Αγνα, μέσω της γα στρονομίας.
Περιλαμβάνεται
ηρόταση
Με αφορμή τον εορτασμό των
200 χρόνων αnό την έναρξη της
Ελληνικής Εnανάστασης το
1821, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα nολιτιστικού τουρισμού
ΜΟΡΙΑΣ 21- nροσκαλεί όλα τα
εστιατόρια της Πελοηονήσου
να συμμετάσχουν σε μια Πρωτοnoριακή δράση nou θα συναρΠάσει τους επισκέπτες και θα
ανοδείξει την ιστορία και τις γεύ επιχειρηματικού
Η επενδυτική Πρόταση υnoΒάλλεται αnoκλειστικά ηλε κτρονικά στο Πληροφοριακό
Σύστουα.
Κρατικν Ενισχύσεων του ΥΠουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
διεύθυνση
συνέχεια σελ Β
https//www.ependyseis.gr.
91lakonikos.gr
Ηλίας Δούκας
Ένας Λάκωνας
ευπατρίδης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα