Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 04.06.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7619
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑΕπιμένουν να τολμούν στο επιχειρείν οι Ελληνες
Μεγάλη και Πάλι η βουτιά στα λουκέτα
Βορείου Ελλάδος
Δεν αλλάζει
διάθεση και παραμένει ουδέτερη για τις ελληνικές τράπεζες
Cit: Ποιες είναι
0 Τμες τοχοι γα Της Ελληνικές Τράπείες
Η αμερικανική Τράπεζα συνολικά Παραμένει ουδέτερη για Τις ελληνικές τράπεξες και χαρ
ακτηρίζα υψηλού κινδύνου Τς μετοχές τους , αλλά πλέον εναι εξαιρετικά θετική για Τς
ευρωπαϊκές Τράπεζες Αν και βάσε τον εκτιμήσεύν της οι εγχρες Τράπεξες εμφανίον
ται <φθηνές, δεν υπάρχουν ουσιαστικά Περιθρια ανοδικής μεταβολής από Τιμές στόχους Που Προβλέπει σε σχέση με τις τρέχουσες αποτιμήσεις τους στο ταμπλό του ΧΑΓα την
Apha Bank4ΛΦΑ 0,7% και για Την Τράπεζος Παραιός δεν έχει Τμή στόχο
ο Τράπεξες έχουν διορθσει
περίπου-7% φέτος και είναι δια
Πραγματεύσιμες σις 0,36 φορές
τον δεκτη Τιμής Προς λογιστική
αξα (P/ TBV 2022) και 6,7% τον
δείκτη αποδοτικότητας ιδιων κεφ
αλαίων το (RoE) 2022.Η Πρόταση
της Gigroup αναι οvenwelght για
Τον κλάδο και αναμένουν από Τις
aιρωπαίκές τρόπεζς
κ. Κωσταντίνος Λαχανόπουλος, επί σειρά
Η Atica A.Ε. Συμμετοχν, γνωστποποιεί
ότι ο κ . Νικόλαος Ταπίρης, Οικονομικός ετν υπεύθυνος Λογιστηρίου των εταιρΔιευθυντής της Εταιρίας και του Ομίλου ιν του Ομίλου. Περαιτέρω, οι χρηματο
αποχρησε από τη θέση του λόγω συνταξιοδότησης στις 31 Μαΐου 2021, μετά βαθμίζονται με τη δημιουργία διακριτής
από 40 χρόνια Προσφοράς στον Όμιλο.
Τη θέση του Διευθυντή Οικονομικν σιν ( Finance) με Διευθυντή τον κ.
Υπηρεσιν και Λογιστηρίου (Accounting &
Control) ανέλαβε από 1ης Ιουνίου 2021 ο
οικονομικές υπηρεσίες του Ομίλου αναe-ΕΦΚΑ:
Διεύθυνσης χρηματοοικονομικν ΥπηρεΣε 15 ημέρες
oι πληρομές για
τι έξοδα κηδείας
Ιωσήφ Κουρούπη .
Ltd., διακίνησης υγΡμετοχικό κεφά- συμμετέχουν ταερίου, με ιδιόκλαιο της VLPG ήδη οι εταιρείες τητες δυνατότPetrolina ητες εκφόρτω
σης δεξαμενόπλοιων , αποθήκαθς
διανομή
αγορά
για τη διακίνη ση Προσχρηση στασίας Αντα-περιλαμβάνον-μέσω βυτιοφόρων υγραερίου
, Όμιλος στην Κυπριακή λαια
Ελληνικά Πετρέ-αγορά.
λαιαΕΛΠΕ
Παράλληλα, οι
Πλευρές Plant Ltd.
0,46%
κοιννει
συμφωνία στρ
ατηγικής συνεργασίας με τη αφή σύμβασης έγκριση της Επ- ότητες
VLPG Plant Ltd.
προχρησαν άποσοστό 32%, ( Holdings)
συμφωνία
τελεί υπό την Στις δραστηριτη
Υπόθεση Novartis:
Νέα στοιχεία κατέθεσε
0 ΣΤ. Παπασταύρου
στις 2 Ιουνίου
2021 σε υπογρΗ
κευση
την Τροπής
Προ- VLPG Plant Ltd,
των Προϊόντων
υγραερίου LPG Ελληνικά Πετρέ - κοινοπραξία
ομίλου γωνισμού . Στην
φάσε ις
Created by Universal Document Converter