Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
4 Τουνίου 2021
Μητροφάνους άρχιεπ. Κων/πόλεως. Μάρθας και Μαρίας
Σελήνη 24ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.03-Δύσις 844
ΑΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 296
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία καί μεταβλητοί άνεμου. Θερμοκρασία έως 27β
Άριθμ. φύλ . 41974
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Η ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗΚΑΘΟΔΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕΝΔΙΑ ΣΕΥΗΛΟΥΣΤΟΝΟΥΣ ΚΑΙΤΟΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Αναστάτωσις στά γραφεία τν Υπουργν
<Ούδείς άμετακίνητος στόν άνασχηματισμόν διαμηνύει τό Μαξίμου μέ έντολή Μητσοτάκη
θέμα Χρυσοχοίδη
Γιατίκάνοιξεν
Τόμεσημέρι της ίδίας ήμέρας ό κύριος Γεραπετρίτης κατήλθε στόν
Πειραιά όπου και γευμάτισε μετά
Η ΠΡΟ διημέρου άποκάλυψις της
ΚΕστίας γιά τόν έπερχόμενο άνα
σχηματισμό άπετέλεσε έντέλει τό
έναρκτήριολάκτισμα γιά διαβουλεύσεις, διεργασίες, ραντεβού , πα
ρασκηνιακές συναντήσεις στό έσωτερικό τής Κυβερνήσεως πού θά Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Μιδδηγήσουν στήν τελική άνακοίνω
ση του νέου σχήματος . Είτε στίς 7 σήμα πού έξέπεμψε πρός τά έξω
Τουλίου όπότε και συμπληρνεται
διετία στήν έξουσία για τήν κυβέρνηση τής ΝΔ είτε τό φθινόπωρο . Τό
Μαξίμου δέν διέψευσε τό δημοσί
ευμά μας, τό όποίο άπεκάλυπτε σκέ
ψεις του Πρωθυπουργού για ένδε χομένη μετακίνη ση του Ύπουργου Επικρατείας Γιργου Γεραπεπς άντέδρασαν οι ίδιοι πρωταγωνιστές . Το πρωίτης ήμέρας πού κυκλοφόρησε ή Εστίαν μέ τίς άποκλειστικές πληροφορίες ό' Υπουρ- τσίπουρου σέ γνωστό μεζεδοπωγός Επικρατείας Γιργος Γεραπετρίτης μάλλον θορυβηθείς έδωσε
ραδιοφωνική συνέντευξη στούς
Τάκη Χατζή και Δήμο Βερύκιο
στόν Alpha Radio για νά έξαιρέσει
έαυτόν άπό τις μετακινήσεις και για
νά ίσχυριστεί ότι κποτέ δένμπορείς
νά έχεις μιά όμάδα στήν όποία και
οί έντεκα νά άποδίδουν τό ίδιο. Μέ
τρίτη σέ άλλο θάκο, την έπιστροφή
του Τάκη Θεοδωρικάκου στήν Κυβέρνηση, τήν άμφιταλάντευση
για τυχόν μετακίνηση Δένδια στό
Υπουργείο Οίκονομικν άκόμη
και την αύστηρή άξιολόγηση του
λείο του λιμένος όμού μετά σημαί
νοντος έκδότου της περιοχής.
Ό Υπουργός Εξωτερικν
Νίκος Δένδιας μετέβη στήν Πάτρα
όπου μία ήμέρα μετά τίς άγκαλιές
και τά φιλιά μέ τόν όμόλογό του
Υπουργό Εξωτερικν της Τουρκίας τόν όποίο είχε καταχεριάσευ πρό έβδομάδος , άνέβασε και
πάλι τούς τόνους . Καί γιά τά 12 μί
χάλη Χρυσοχοΐδη. Αντιθέτως: τό
τό Μαξίμου μέ έντολή Μητσοτάκη ήταν: Ούδείς άμετακίνητος! .
Σήμα πού προεκάλεσε γενική άναστάτωση στά ύπουργικά γραφεία
έν μέσω θέρους καθς ύπήρχαν και
ύπάρχουν μέλη της Κυβερνήσεως
πού θεωρούν έαυτούς πράγματιάμετακίνητους . Το ένδιαφέρον ήταν
την διαφορά ότι αυτήν τήν άποψη
δικαιούται νά την έχει ο . προπονητής τής όμάδος Πρωθυπουργός Λια και για τήν Άγία Σοφία και την
και όχι ένα μέλος της ένδεκάδος!
ΕΚ Μητσοτάκης
M.Χρυσοχοΐδης
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έκτόξευσις φόρων
έως 40% μέ τίς νέες
άντικειμενικές άξίες
ΕΣΥ: Μεταρρύθμιση μένέα δεδομένα
Ή Εστίαν άκύρωσε
την άνθελληνική έκδήλωση
στό Στρασβούργο
Απεσύρθησαν Γιαννακάκη - Δημητράς
το ΠΡΟΒΛΗΜΑ μέ τίς μεταρρυθμίσεις στήν Ελλάδα ρή είκόνα για τήν κατάσταση. Είμαι φιλελεύθερος,
είναι ότι έπιχειρειται πολλές φορές νά έπιβληθουν
έκτων άνων χωρίς νά υπολογίζεται ή άτμόσφαιρα νικς δέν συμπαθ τό κράτος και μέχρι νά άποκτή πού ύπάρχει άπό ακάτων . Ο βολονταρισμός είναι τό
σήμα κατατεθέν των μεταρρυθμιστν. Ή άναγκαι- δέν μέ ένθουσίαζε οίαδήποτε θετική άναφορά στήν
ότητης των άλλαγν κατισχύει πάσης άλλης άντί
δρασης στήν σκέψη τους. Ετσι, όχι σπάνια, στό παρελθόν άκόμη και σωστές μεταρρυθμίσεις άπέτυ- τήν κοινωνία , ήμουν άνοικτός όλα αύτά τάχρόνια σέ
χαν γιατί οί έμπνευστές τους άρνήθηκαν νά συνυ- νέες όπτικές . Νέες άφηγήσεις . Κατά τήν διάρκεια
πολογίσουν κατά τήν έφαρμογή τους τήν κοινωνική της πανδημίας ένίσχυσα τούς δεσμούς μέ τους ία άτμόσφαιρα. Θέλω νά έστιάσω τήν προσοχήμου σή- τρούς και τούς νοσηλευτές του ΕΣΥ, όχι μόνο για
μερα στήν κατάσταση που έπικρατεί στό Εθνικό Σύστημα Ύγείας καί νά πν μερικές σκέψεις γι' αύτό ή ζωή και πάλι για λόγους οίκογενειακούς νά μπαιμετά τίς πρόσφατες έξαγγελίες του Πρωθυπουρ- νοβγαίνω στά νοσοκομεί . Η πανδημία όλοκλήρωσε
γου Κυριάκου Μητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις στό
ΕΣΥ μέ συμπράξεις δημοσίου ίδιωτικού τομέα . Δέ - οε
σμευση πού άποτελει προεκλογική θέση της ΝΔ ,
ύπάρχει στό κυβερνητικό της πρόγραμμα, τέθηε
ύπ' όψιν τν πολιτν στίς έκλογές και έγκρίθηκε . Η
ζωή τά έφερε έτσι στε τά πέντε τελευταία χρόνια είδικτερα μέσα στήν πανδημία . Έκτός άπό τό κράνά άποκτήσω μέ πλεϊστες όσες άφορμές στήν ζωή τος άλλαξαν όμως άποψη καί γιά τόν ίδιωτικό τομέα
μου άριστη είκόνα γιά τήν κατάσταση που έπικρα- της υγείας . Τόν μεγάλο άπόντα άπό τήν μάχη. Είναι
τεί σέ δημόσια νοσοκομεία όπως ό Εύαγγελισμός", Αο
το Αρεταίειο, τό Παπαγεωργίου , ή Παμμακάρι- ο
στος", το Άγία"Όλγα, το Γεννηματάς κ.ά Αφι έρωσα πολύ χρόνο για να μιλω σέ καιρούς άνύποπτους πρίν άπό τήν πανδημία μέίατρούς, νοσηλευ- τευσης των μονάδων τους έξαίτίας της πληρότητας
τές και μάνατζερ προκειμένου νά σχηματίσω καθα κοινωνικά φιλελεύθερος, όχινεοφιλελεύθερος, γε <ΦΩΤΙΑν στήν άγορά άκινήτων θά βά
λουν οί νέες άντικειμενικές άξίες πού
θά δημοσιευθούν τήν προσεχή έβδομάδα στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και θά ίσχύσουν άπό τήν 1-1-2022.
Οι αύξήσεις στίς άντικειμενικές άξίες
πού άναμένονται σέ 3.500 περιοχές πού
είναι έκτός συστήματος άντικειμενικν
άξιν άλλά και ή άναμόρφωσίς τους σέ
άστικά κέντρα όπως Αττική και Θεσσαλονίκη θά όδηγήσουν σέ άνοδο 18 φό ρους πού συνδέονται μέ τις νέες τιμές.
Τό 'Υπουργείο Οίκονομικν θά άξιοποιήσει τόν δημοσιονομικό χρο πού
θά προκύψει ένσωματνοντας τηννέα
μεσοσταθμική μείωση 8% του ΕΝΦΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 2
σω είκόνα γιά τήν κατάσταση που έπικρατεί στό ΕΣΥ
δημόσια ύγεία . Επειδή ένας φιλελεύθερος όμως
δέν είναι δογματικός και του άρέσει ή " γείωση- μέ
Γ Παναγιττης
Δημητρας
τίς άνάγκες τού ρεπορτάζ άλλά γιατί έτσι τά έφερε
μία διπλή μεταβολή-πού κυοφορείτο ήδη-ή όποία
δέν είμαι βέβαιος ότι έχει γίνει άντιληπτή πλήρως
στό Μέγαρο Μαξίμου . Γιά τό πρτο της σκέλος, τό
Μαξίμου έχει είκόνα άλλά έν μέρει: Οί πολίτες άλλαξαν άποψη για τό κράτος γενικτεερα καί για τό ΕΣΥ
Τό άσυλο
τής κατοικίας
(νά ξαναγίνει)
όχυρό
κοινή πεποίθηση σήμερα πς οί κλινικάρχες πλήν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ξαιρέσεων λουφάρισαν., αλάκισαν , τήν ακοπάνησαν άπό τήν μάχη, δέν ήταν έκει. Κοιτοϋσαν τόν
ούρανό και τά άστέρια όταν τέθηκε ζήτημα έπιστρά
Γράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
"Η κατοικία έκάστου είναι άσυλον.
Ούδεμία κατ' οίκον έρευνα
ένεργείται, είμή όταν
καί όπως ό νόμος διατάσσει.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΦΌΤπαλός καλλιτέχνης Σαλβατόρε Γκαράου πουλησε ένα δημιούργημά του, άντί 18.000 δολλαρίων.
Πού τό περίεργο; Μόνο που τό άγαλμα που που
λησε είναι . .. άόρατο. Τό " Ιo Sono" Εγ είμα),
όπως υποστηρίζει ό καλλιτέχνης κδέν είναι άπλά
σέ ύλική μορφή . Είναι κενό . Τό κενό δέν είναι κάΤι περισσότερο άπό ένα διάστημα γεμάτο άπό
ένέργεια Σύμφωνα μέ τήν άρχή άβεβαιότητας του
Heisenberg , Τίποτα δέν έχει "βάρος". Επομένως
έχει ένέργεια πού συμπικννεται καί μετατρέπεται
σέσωματίδια Μοιάζε πολύ μέτό πς " διαμορφνουμε έναν θεό πού δέν έχουμε ξαναδε . Το κάγαλ
μαν άπεικονίζεται σέ έπιφάνεια 1.5 έπί 1.5 καί ύποτίθεται ότι πρέπει νά έκτίθεται σέ ίδιωτικό χρο
μακουά άπό άντανακλάσεις του φωτός και συνθήκες
του κλίματος Άν και κανείς δέν μπορεί νά τό ε, ό
Γκαράου έδωσε καί πιστοποιητικό έλέγχου ταυτότητος στόν άγοραστή.
ΑΥΤΗ Τή θεαματική σέ διατύπωση διάταξη τήν πρωτοβρίσκουμε στό άρθρο
8 του Συντάγματος της 18.3.1844 , που
έπαναλαμβάνεται στό άρθρο 12 του Σ
1864 και στό ταυτάριθμο άρθρο το
Σ 1911 , καθς καί στά έπόμενα (1 927
και 1952 ) .Στό ίσχθον Σ. του 1975,
άρθρο 9 $ 1, το όντως θεμελιδες
αυτό δικαίωμα καταλαμβάνει την κεντρική θέση του , μέ μία άκόμη προσθήκη, διευκρινιστική καί φιλόδοξη:
"Η ίδιωτική και οίκογενειακή ζωή του
άτόμου είναι άπαραβίαστη. Καμμία
έρευνα δέν γίνεται σέ κατοικία, παρά
μόνον όταν και όπως όρίζει ό νόμος
και πάντοτε μέ την παρουσία έκπροσπων της δικαστικής έξουσίας.
Ήττήθηκε ή δικτατορία
τν συνδικαλιστν
ΠΡΩΤΟΙΝΩΡΕΣ είκόνες κατεγράφησαν χθές στό λιμάνι του Πειραις όταν άγανακτισμένοι έπιβάτες πού
ήθελαν μετά μήνες να ταξιδέψουν στά νησιά είτε για
διακοπές, είτε για έργασία, είτε γιά νά έπισκεφθοϋν
συγγενείς τους , έδιωξαν κακήν κακς όλίγους συνδικαλιστές πού έμπόδιζαν τήν έπιβίβαση στά πλοια .
Μιά χούφτα , κυρίως νεαρν συνδικαλιστν πού κρατούσαν κόκκινες και μαύρες σημαϊες , πού έστέκοντο
Συνέχεια στήν σελ.4
Διεθνής
διάκρισις τής
άστροφυσικο
καί άκαδημαϊκού
Χρύσας
Κουβελιτου
Λεπτομέρειες
στήν σελ . 7
"Όμως , παρά τήν πριμη και πανηγυρική άναφορά του άσύλου της κατοικίας στά νομικά κείμενα , άσυλο
. Τό 40% τν Γερμανν πάχυνε 5,6 κιλά κα
τά μέσον όρον κατά την διάρκεια Τής πανδημίας
του κορωνοϊού, σύμφωνα μέ Ερευνα του ΠολυτΕ
χνείου τού Μονάχου. Άκόμη περισσότεροι είναι
έκεΐνοι πού δηλνουν ότι τους τελευταίους μήνες
έχουν περιορίσει σημαντικά τήν σωματική άσκησή τους . Έπί πλέον , είναι άξιοσημείωτο ότι όσο
μεγαλύτερος είναι ό Δείκτης Μάζης Σματος, Τόσο
πιό συχνά οί έρωτηθέντες δήλωναν ότι είχαν πάρει βάρος, Ο κορωνοιός Τροφοδοτεί τήν πανδημία Τής παχυσαρκίαςν δήλωσε ό έπί κεφαλής τής
έρευνητικής όμάδος Χάνς Χάουνερ καί έπισήμανε
ότι ή παχυσαρκία άποτελεϊ έπιβαρυντικό παράγοντα καί γιά τήν Covid-19καί έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κίκλος μεταξύ παχυσαρκίας καί
κορωνοίού . Επί πλέον , τό υπερβολικό βάρο, το
νισε ό ίδιος, κοστίζει κάθε χρόνο 80.000-100.000
ζωές στήν Γερμανία.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 5
Το άπόλυτο κενό πωλείται ς έργον τέχνης
φερε ότι τό κενό δένείναι κάτι περισσότερο άπό ένα διάστημα γεμάτο άπό ένέργεια.
Σύμφωνα μέ την άρχή βε
βαιότητας του Heisenberg,
τίποτε δέν έχει " βάρος" .
Έπομένως , έχει ένέργεια
που συμπυκννεται καί μετατρέπεται σέ σωματίδια .
μήν βιαστείτε νά πείτε έ , τράγωνο σέ μιά πλατεία καί
δέν είναι καί άκριβό , διότι
δ καλλιτέχνης έχει ξεπεράσει τά δρια τής τέχνης ι έχει έρα κοπανιστ !
Άν θέλετε νά συναντήσετε τόν πιό έξυπνο και τόν
πλέον πολιτικόν άνθρωπο
της Εύρπης, νά πάτε στήν
Ίταλία και νά άναζητήσετε φθάσει πολύ πιό μακρυά . Το
τόν καλλιτέχνη Σαλβατόρε κέργο που πούλησε, είναι
Γκαράου .
Ο Γκαράου πούλησε
, ένα δημιούργημά του , έναντι 18.000 δολαρίων . Και χαράξει μέ κιμωλία ένα τε
έκεί μέσα βρίσκεται (; ) τό
έργο πού μοσχοπούλησε ς
έχουμε φωνή!
Όπως έξήγησε ό καλλιτέ
χνης , Τό έργο του "Ιο Sono"
(Gγ είμα ) , κδέν έίναι άπλά
σέ ύλική μορφή. Είναι κενό!,
καί γιά νά μας έξηγήσει καλύτερα Τήν σύνθεσή του, άν Ανανειωμένη καηκομη πιο δυνατη!
Πρίν γελάσετε, σάς πλη
ροφορ ότι ό Γκαράου έχει
Ppontos
Συνέχεια στήν σελ.4
4-6-2021