Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4981 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Επιδότηση έως 65%
• Τις τελικές λεπτομέρειες
του Οδηγού Εφαρμογής του
νέου προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ρυθμίζει
το επιτελείο του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Οπως έχει ήδη γίνει
γνωστό, το προσχέδιο του
νέου κύκλου του «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός
Ιουνίου.

Δήμοι

Υγεία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο σχεδιασμός και η
υποβολή προτάσεων του
Δήμου Λ. Πλαστήρα στο
πρόγραμμα «Αντώνης
Óåë. 6 Τρίτσης»
Óåë. 14

O Δήμος Μουζακίου
διοργανώνει δωρεάν
πρωτοβάθμια οφθαλμολογική εξέταση

s

Koινωνία
Επίδειξη βλακείας:
Μάγια με σαπούνι,
τρίχες και καρφίτσες
στον πρόεδρο του
Δημ. Συμβουλίου
Καρδίτσας!

s

Óåë. 7

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

s

s

Óåë. 5