Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνί Εφημερίδα τms Hneίρou -Ιδρuτs Eυθ. Τaάλλας- Εos 940- Αp. Φίλλου 25066-Παρασκειη 4 Ιουνίου 2021-060 e
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ηρακλής Μεταξάς
ο εκλεκτός
Παρατήρηση με τηλεσκόπια
και γάστρα στην ύπαιθρο
Οο Διάβαν τον έφερε
στην κορυφή
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ8
ΣΕΛΙΔΑ 9
Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την επέκταση
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των Ιωαννίνων , Που Πέρασε από σαράντα κύματα
ΤΛΩΝΙΟ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
CUSIOM5 OFFICE
ΒΡΙΣΚΕΙ ΛΙΜΑΝΙ
Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
Κοινό αίτημα
για τη Μέρτζανη
Την εnαναλετουργία κα του Τελευ
νείου της Μέρ ζανης μετά οπό αυτό του Μαυpοματίου noυ αναμένε ται να λειτουργήσει ξανά τη Δευτέ
ρa , ζητούντο Νομαρχοκό Τμήμα
της ΑΔΕΔΥ , n 'Ενωon Αστυνομικν Υπαλλήλων Ιωaννίνων και η
7η Ενωση Τολωνειακν Υπαλλήλων
ΣΕΛΙΔΑ 3
Βρίσκει συμμάχους
Ένεν nαλύτιμο ούμμεx στην npοαndθεια ανέδειξης του πάρκου Σααμοπλήκτων, anέναντι anό το Στραμοτική αρχή , Ο λόγος γα τους μα δητές του 6ου Λυκείου Ιωοννίνω,
οι οποίoι nραχpnoav στη σύστοon
μιας ηεριβαλλοντικής ομάδας.
ΣΕΛΙΔΑ 8
Στην αντατη
βαθμίδα Ποιότητας
Tην ηλέον υψηλή βαθμολογία aFuly
Compiant (10 A), Ελαβε το Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του πανε
nιστημίου lωσννων στη διαδικοσία
nιστonoίnoης tων nponτυχοκν
onouδν τις οποίες npοσφέρει.
ΣΕΛΙΔΑ θ
Σημαντικά έργα σε εξέλίξη από τη ΔΕΥΑΙ και Προτάσεις για νέες παρεμβάσεις , αλλά δε λείπουν
και οι αστοχίες, με Πιο χαρακτηριστική Περίπτωση τη μη υποβολή στο ΕΣΠΑ της ενεργειακής
αναβάθμισης των αντλιοστασίων της Κρύας, λόγω λάθους υπαλλήλου.
Ερχονται οι νέες
ανικαιμενικές
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΓΙΑ ΤΑ ΣΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Στις ρχές της επόμενης εβδομόδας
1 δημοσιευταίσε ΦΕΚ η υπουργ κή onόφασηn με τις ζνες των νέων
αντικειμενικν αξν ων ακνήτων.
Κριτική για καθυστερήσεις
και αναποτελεσματικότητα
Φεύγουν
οι ΚΟΜY
έρχονται οι ιδιτες
κν Χρήστος Σισικούρας
ΣΕΛΙΔΑ 7
Δεν nρoέκυψον σημεντικές αδήσεις επό την αανεσκόηngn, Tωνέργων nou είναι εντογμένα
οτο ΕΣΠΑ 014-2020, αλλiη ovεδρίοση του 6ημοτικού ουμβουλίου , nou npοκόλεοε με
Τρίτη άποψη
δηματικής ορχής και της αντιπολτευσnς Η aντιnapόθεση Ποu έλαβε χρα στη συνεδρίon,
Dε ήnouς οχετικό τόνους οφού έχουν υπόρξει και μεγάλες εντόσεις κατό καιρούς στις
ουνεδριόοεις, κινήθηκε oε φνuστό, nεδίa, κυρίως με την αΕνότητα Πολτν- Νέα Πόννενο
κοι την napόταξη alωννα 2023 Aό την πρτητeεται το eέμα του αμηδεναμούν του
έργου της ηρonyoύμενης Βημοτικής ερχής και από τη δεύτε0n n έλλεψn oxε ιασμού και η
οναnaτελεοματικότητα , εν και οι δύο καταλογζουν στη δηματική αρχή καθυστερήσεις.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Μείζον θέμα έχει δημουργηθεί με την αρνδιαστική αντικοτόσταση της Κινητής Μονόδας Υγείας του ΕΟΔΥ στο λιμάνι της
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Έλεγχος Πληθυσμού
ΣΕΛΙΔΑ 16
την ευθύνη της διενέργαος ελέγχων σονd-19 κα της καταχρησης των αποτελεαμότων που θα nροκύπτουν.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΙ ΚΟ ΚΤΕΛ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 0 ΔΗΜΟΣ ΖΙΣΑΣ
Δωρεάν μετακινήσεις και μειωμένα εισιτήρια σε επλεγμένες διαδρομές
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα