Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Τα ΑΕΙ ανοίγουν σε αγορά, καινοτομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΟΛΦΙΚΑΝΓΚ ΣΟΙΜΠΛΕ
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΝΤΡΑΓΚΙ
ΜΕ <ΜΝΗΜΟΝΙΑ>
ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 27
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ος Αρ. φύλλου 30.736. Ιδρυτής: Γ Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΠΑΡΑ ΣΚΕ ΥΗ 4 ΙΟ ΥΝΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr E,20
Ουρές για
εξωδικαστική
ρύθμιση χρεν
Επεισόδια και ταλαιπωωρία στο λιμάνι
Τα ΑΕΙ
ανοίγουν
σε αγορά,
4.000 αιτήσεις σε δύο ημέρες
Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον κόs μηχανισμόs δίνει τη δυγια την εξωδικαστική ρύθ- νατότητα στουs οφειλέτεs
μιση οφειλν προs τράπεζεs και δημόσιουs φορε s .
Τis δύο πρτεs ημέρεs λειτουργίαs τns πλατφόρμαs
( άνοιξε την 1η Ιουνίου), προϋποθέσειs μπορεί να γίτην επισκέφθηκαν 6.500
ενδιαφερόμενοι, εν είναι χαρακτηριστικό πωs
4.000 από αυτούs έκαναν
να ρυθμίσουν τα χρέη προs
το Δημόσιο έωs και σε 240
δόσε1s και στιs τράπεζεs
σε έωs και 420 δόσειs . Υπό
καινοτομια
νει και διαγραφή μέρουs
του χρέοUs. Σημεινεται
ότι η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλν ανοίγει πρτη
Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας
των πανεπιστημιακν εταιρειν
το πρτο βήμα , αποδεχό-φορά για φυσικά πρόσωπα,
μενοι την άρση του φορολογικού και τραπεζικού μπορούν να ρυθμιστούν και
απορρήτου. Ο εξωδικαστι-εvήμερεs οφειλέs. Σελ. 22
να βάλει τάξη στη χαοτική εικόνα
που έχει διαμορφωθεί, καθs κάθε
ερευνητικό κέντρο και ΑΕΙ έχει υιοθετήσει διαφορετικό τρόπο λειτουρ.
γίas τεχνοβλαστν και, παράλληλα,
να δσει κίνητρα για τη δημιουρ
γία περισσότερων εταιρειν αυτού
του είδουs από πανεπιστήμια και
Κίνητρα για την ενίσχυση τns καινοτομίαs , αλλά και για την αύξηση
εσόδων για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, προωθούν τα υπουρ
γεία Ανάπτυξns και Επενδύσεων και
Παιδείas μέσα από την αναμόρφωση
του θεσμικού πλαισίου ίδρυσηs και
λειτουργίas των πανεπιστημιακν
εταιρειν-τεχνοβλαστν (spin-off) . ιδρύματα.
Το σχέδιο νόμου που θα τεθεί σε
διαβούλευση τιs επόμενεs ημέρε
ορίζει με σαφήνεια ποιες θα είναι οι
εταιρείεs-τεχνοβλαστοί, ποια είναι
η διαδικασία ίδρυσns, τον τρόπο με
τον οποίο μπορούν να συμμετέχουν
οι ερευνητές, τη σχέση του ερευνη
τή με τονερευνητικό φορέα. Επιπλέον, ορίζεται με σαφήνεια η ιδιοκτησία των ερευνητικν οργανισμν
επί των δικαιωμάτων διανοητικήs
ιδιοκτησίas και επί των ερευνητι
κν αποτελεσμάτων καθηγητν κι
ερευνητν. Το νομοσχέδιο έρχεται
εν για πρτη φορά επίσηs
Κορυφαίοι καθηγητές
απαντούν στο Πρίνστον
Αποσαφηνίζονται
τα δικαιματα
αξιοποίησης ερευνητικν
αποτελεσμάτων, οι όροι
χρήσης εργαστηρίων ,
η κατανομή εσόδων
Ορίζονται το Πλαίσιο
και οι προϋποθέσεις
εταιρικής συμμετοχής τρίτων
Ανοίγει ο δρόμος
για να αξιοποιηθούν οι
ευρεσιτεχνίες πανεπι στη μίων
και ερευνητικν κέντρων
piCNE
Κατάργησn Αρχαίων Ελληνικν Λατινικν
Οι καθηγητές Αγγελοs Χaνιτns, Αλέξανδρos Νεχα
μάs και Πασχάλns Κιτρομηλίδns σχολιάζουν στην
K) την πρόσφατη απόφα- αρχαίων γλωσσν και του
ση του Τμήματοs Κλασικν προγράμματοs σπουδν, τιs
Σπουδν του Πανεπιστημί- πιέσειs τns πολιτικής ορθόου Πρίνστον να καταργήσει
την υποχρεωτικότητα των
Αρχαίων Ελληνικν και των
Λατινικν από το πρόγραμμα σπουδν του. ΕπισημαίνοUν την ανάγκη τns άρρn
κτns σύνδεσns μεταξύ των
PSOIGNE6
Ταλαιπωρία για τους επιβάτες και ένταση προκλήθηκε χθες το Πρωί στο λιμάνι του Πειραιά από την κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ενωσης Ναυτικν Εμπο
ρικού Ναυτικού , μέλη της οποίας εμπόδισαν την επιβίβαση στα πλοία. Η απερ
γία της ΠΕΝEN είχε κηρυχθεί παράνομη από το Πρωτοδικείο Πειραιά. Σελ. 7
τηταs και την ανησυχία τουs
για το μέλλον των κλασικν
σπουδν. Σελ. 3
Σελ. 7
ΣΗΜΕΡΑ
Οι ανασκαφές σε νέα κανονικότητα
Μείωση
ΕΝΦΙΑ 8%
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΑΝΙΑ
το 2022
Αυθαιρεσία
Εγκρίθηκε ο νόμος
Εν αυξάνονται
οι αντικειμενικές
Οι εικόνεs αγανακτισμένων πολιτν να επιχειρούν
οι ίδιοι να απομακρύνουν
κακτιβιστές από τον καταπέλτη αποκλεισμένου πλοίου
είναι αλγεινέ. Θα έπρεπε να
αποτελέσουν πηγή προβληματισμού για τιs συνδικαλστικέs ηγεσίεs και τουs κομματικούs καθοδηγητές τουs.
Αποτελούν, πάντωs, σίγουρα
ένα δείκτη απονομιμοποίηγια την αποστολή
αιτούντων άσυλο
Παρά την αύξηση των αντικειμεVικν σεπολλές περιοχέs, ο ENΦΙΑ θα μειωθεί κατά 8% το επόμενο έτοs. Κατ' αρχάs η ένταξη
3.500 περιοχν στο αντικειμενι
κό σύστημα θα αποφέρει έσοδα
που θα επιτρέψουν αλλαγές στα
κλιμάκια του φόρου, στε να μην
επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτεs ακινήτων. Επιπλέον, προs το τέλos
του 2021 και αφούυπάρχει δημοσιονομικό περιθριο περίπου
160 εκατ. ευρ, θα μειωθεί ορι ζόντια ο ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Σελ. 23
εκτός Ευρπης
Η κυβέρνηση της Δανίας Ψήφισε
νόμο Που επιτρέπει την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου έξω από την
Ευρπη, Προξενντας την οργή
των υπερασπιστν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , του ΟΗΕ και της
Κομισιόν . Σελ. 10
σns αυτού του είδουs ασυνδικαλισμούν, που έχει φθάσει
να ταυτίζεται με την αντικοινωνική αυθαιρεσία.
ΘΕΩΡΕΙΟ
Με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, self test και μάσκες, και χωρίς μεγάλη συμμετοχή ξένων φοιτητν
ξεκινούν οι ανασκαφές σε Δεσποτικό, Επίδαυρο και Ελεύθερνα. Σελ. 14
Βαθύ ρήγμα
ΣΥΡΙΖΑ-Πρασίνων
ΣΧΟΛΙΟ| ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΡΑ
Τείχος για την κλιματική αλλαγή
Σελ. 2
Επιζήμιο, άδικο εμπόδιο
. Κόσοβο: Σε αναβάθμιση του γραφείου εμπορικν υποθέσεων Που διαθέτει το Κόσοβο στην Αθήνα Προχω
ράει η ελληνική πλευρά . Παράλληλα,
η Αθήνα διαμηνύει ότι δεν Προτίθεται
να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της
χρας. Ο Νκος Δένδιας επισκέπτεται
την Πρίστινα σήμερα. Σελ. 4
Οταν είναι γνωστό ότι n Ελλάδα έχει δημογραφικό Πρόβλημα Που αποτελεί άμεση απειλή , όταν, επίσης , γνωρίζουμε ότι
τα τελευταία χρόνια η αγορά εργασίας
έχει απορρυθμιστεί λόγω μακρόχρονης
κρίσης και πανδημίας , είναι απορίας άξι
ον γιατί το υπουργείο Εσωτερικν θέτει
εμπόδια στην απόκτηση άδειας διαμονής
και Πολιτογράφησης ανθρπων Που βρίσκονται εδ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μέλλον της χρας . Μεαπόφαση Που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως στις 22 Απριλίου 2021 ,
ο υπουργός Μάκης Βορίδης παραθέτει
τεκμήρια οικονομικής ένταξης στον νόμο 4735/2020, σύμφωνα με τα οποία
οι ατούντες θα Πρέπει να αποδείξουν
κεπαρκές εισόδημα> (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία βρίσκονται) για τα 3
τελευταία έτη, για τουλάχιστον 5 από τα
τελευταία 7, για τουλάχιστον τα τελευταία
7 έτη, ή (για όσους είχαν υποβάλει αίτηση με παλιότερο νόμο) για τουλάχιστον 5
έτη από το 2015. Το ετήσιο Ποσό υπολογί
ζεται πρακτικά σε 7.800 ευρ.
Ενα μήνα πριν από την απόφαση 29845,
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειχναν ότι το
τέταρτο τρίμηνο του 2020 η ανεργία
των Πολιτν τρίτων χωρν έφθασε στο
28,2%, εν των Ελλήνων στο 15,5%. Το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (στο Δελτίο Οικονομικν Εξελίξεων του Απριλίου)
σημείωνε ότι στο ίδιο τρίμηνο η μείωση
των μισθν ήταν πιο έντονη στους κλάδους της γεωργίας , της μεταποίησης, των
κατασκευν, του εμπορίου, της εστίασης,
της παροχής καταλύματος και των μεταφορν . Μεγάλο Ποσοστό των εργαζομένων σε αυτούς τους κλάδους αποτελεί
ται από μετανάστες. Η πανδημία, με άλλα
λόγια, ήρθε να επιδεινσει τις επιπτ
σεις της κρίσης , στοιχίζοντας την εργασία
Πολλν ξένων και συρρικννοντας τα
εισοδήματα αυτν Πουακόμη εργάζονται. Ετσι , εκτός από τις άλλες δυσκολίες
Που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες για να
αποκτήσουν άδεια διαμονής ή να πολιτογραφηθούν , τα οικονομικά κριτήρια γίνονται απαγορευτικά.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Βορίδης ακύρωσε απόφαση του προκατόχου του,
Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος τον Οκτβριο αντικατέστησε τη διάταξη στε ο
υπουργός Εσωτερικν να καθόριζε τα
ειδικότερα στοιχεία αγια την εξεταζόμενη κατά περίπτωση χρονική περίοδ0%.
Είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς την
υποψία ότι η επιμονή σε απαγορευτικά
κριτήρια προσβλέπει σε μικροπολιτική
εκμετάλλευση, εις βάρος χιλιάδων αν
θρπων , εις βάρος του Πνεύματος ανα νέωσης και αυτοπεποίθησης Που έχει
ανάγκη η Ελλάδα.
. Ελλάδα -Γερμανία: Τη δυσφορία της ελληνικής κυβέρνησης
έναντι της Γερμανίας για τον αποκλεισμό της Αθήνας αππό τη διαδικασία του Βερολίνου για τη Λιβύη, εξέφρασε χθες ο υπουργός Εξωτερικν
Νίκος Δένδιας. Σελ. 4
. Νίκος Σταμπολίδης: Γενικός
διευθυντής του Μουσείου Ακροπό
λεως αναλαμβάνει ο καθηγητής αρχαιολογίας και νυν διευθυντής του
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Νίκος
Σταμπολίδης. Σελ. 15
Κάτοικοι του Μαϊάμι περπατούν στην Παραλία της
αμερικανικής μεγαλούπολης στη Φλόρινα. Μια πρόταση για την κατασκευή τείχους ύψους 7 μέτρων, έργο
κόστους 6 δισ. δολαρίων , για την προστασία της ακτογραμμής από επικίνδυνα παλιρροϊκά φαινόμενα κατά
τη διάρκεια τροπικν καταιγίδων παραμένει στο στάδιο
της διαπραγμάτευσης , Ηταν, όμως , αρκετή για να οδηγήσει μερίδα των κατοίκων σε συνειδητοΠοίηση των
θυσιν που απαιτούνται για την προστασία από τις επι πτσεις της κλιματικής αλλαγής. Σελ. 11
Α.P PHOTO/ JOSE LUIS MAGANA
INTΙME NEWS / ΚΑΠΑΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
INTΙME NEWS /
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΖACK WITTΜAN / THE NEW YORK ΤΙMES

Τελευταία νέα από την εφημερίδα