Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @ dim opr asion. gr
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27799
Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας: Δεν
προβλέπεται
ανάκαμψη της
Παγκόσμιας αγοράς
εργασίας από την
Πανδημία έως
Αθλος ο τραπεζικός δανει σμός
για τις ΜμΕ στην Ελλάδα
Τραπέζης της Ελλάδος
δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει από την ΕΚΤ επιδοτούμενη ρευστότητα περίπου 44,5 δισ. ευρ και
οι καταθέσεις από το ξέσπασμα της πανδημίας έ .
χουν αυξηθεί κατά περίπου 14 δισ. ευρ.
Οπως προκύπτει από
την έρευνα της ΕΚΤ κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2020, στην ΕΕ κατά
τουλάχιστον το 2023
Τουλάχιστον 220 εκατ, άνθρωποι αναμένεται
να παραμείνουν άνεργοι σε όλο τον κόσμο φέτος,
αρχετά περισσότεροι σε σχέση με τα προ της πανδημίας επίπεδα, με μια αδύναμη ανάκαμ ψη της
αγοράς εργασίας να επιτείνει τις υφιστάμενες α υοότητες, ανέφερε η Διεθνής Οργάνωση Εργασί
Hoργάνωση ωτή των Ηνωμένων Εθνν προέ.
βλεψε βελπίωση τον προοπτικν στα 205 εκατ. ανέργους την επόμενη χρονιά - χαι πάλι πολύ παρα.
πάνω από τα 187 εκατ. που χαταγράφηκαν το 2019
πριν από την χρίση του κορονοίού
που προκάλεσε χάος
μέσο όρο το 12% των ε πιχειρήσεων δήλωσε ότι
χρειαζόταν περισσότερα
BUSINESS
ΔΝΤ: Ανάπτυ ξη
της ελληνικής
οικονομίας 3,3%
φέτος και 5,4%
το 2022
δάνεια. Στην Ελλάδα το
ποσοστό των επιχειρήσεων που θα ήθελε περισ σότερα δάνεια φθάνει το
33% ( από 38% που ήταν
στο α, εξάμηνο του 2021)
και είναι μακράν το υοι συνθήκες δανεισμού των ελληνικν
ΜμΕ είναι από τις χειρότερες στην Ευρω .
Σύμφωνα με την έρευ να, το 22% των αιτήσεων για δάνειο που υποβάλλουν στην
Ελλάδα οι ΜμΕ απορρίπτεται , εν το ποσοστό αυτό στην ΕΕ είναι μόλις 8%.
Από την άλλη πλευρά , τα στοιχεία της
ψηλότερο στην ΕΕ . Αχολουθούν οι πορτογαλικές
επιχειρήσεις με ποσοστό 27% . Τα ίδια
ποσοστά περίπου ισχύουν για τις γραμμές
δανεισμού όπου το 21% των ελληνικν
ΜμΕ θα ήθελε πιο διευρυμένες γραμμές,
έναντι 10% που είναι ο μέσος όρος στην
Σε δεινή θέση βρίσκον ται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε
σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό , σύμ
φωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπεζας .
Παρόλο που η ρευστότητα των ελληνι
χν τραπεζν έχει βελτιωθεί σημαντικά
Η αντίραση της Ελλάδ ας στην πανδημία ή.
ταν γρήγορη και προλη πτική , αναφέρει το Διε
θνές Νομισματικό Ταμείο, τονίζοντας ότι έδειξε
ανθεκτικότητα στην αντιμετπισή της.
Στην ανακο ίνωση με τα συμπεράσματα της απο στολής του ΔΝΤ στην Αθήνα - στο πλαίσιω των διαβουλεύσε ων του άρθρου IV και της τρίτης μετά το
πρόγραμμα αξιολόγησης. τα στελέχη του Ταμείου
προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικον μίας 3,3% για φέτος χαι 5,4% για το 2022 .
Το Ταμείο ση μεινει ότι η ελλη
ική οικονομία συρρικνθηκε;
82% το 2020, λιγότε ρο ατότο ανα Ο
Στην ΕΕ αλλά και στην
Ελλάδα , μόνον το 3% των
Το σχέδιο που μετατρ έπει την Αστυπάλαια σε
αέξυπνουνησί της Μεσογείου
Τα Σιντριβάνια του
ΚΠΙΣΝ χορεύουν
σε ρυθμούς από
Georges Bizet ως
ΑΒΒΑ και
Η Τεχνητή Nοημο σύνη στη Φορολογία
Ερχονται νέες έξυπνεςν εφαρμογές
LE αφορμή της επένδυσης της Volkswagen
Group , με στόχο να καταστεί η Αστυπάλ. αια το
πρτο κπράσινον και κέξυπνον νησί της Μεσογείου ο πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσο τάκης,
επισκέφθηκε το νησί του Αιγαίου και είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στην Χρα της Αστυπά
λαιας .
Τί είναι το projects για τη μετατροπή της Αστυ
πάλαιας στο πρτο πράσινον και κέξυπνον νησί
της Μεσογείων
Στη μείωση των εκπομπν διοξειδίου του άνθρα χα κατά 70% στο τέλος του έργου και στην περικοπή
του ενεργε ακού κόστους κατά 25%, αποσκοπεί το
πρόγραμμα μετατροπής της Αστιπάλαιας σε πρότι
πο ηλεκτροκίνη σης σε συνεργασία με την
Volkswagen. Παράληλα, θα λειτουργήσειπλοτικά
για την αλλαγή του μοντελου ηλεκτροπαραγωγής
σε μιχρά ή απο μαχρυσμένα νησιά.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι πλήρως εναρμονισμε
νη με τους στρατηγικούς στόχους της Ελλάδας για
πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμό, ε-.
νo η αποτίμηση των πρτων βημάτων του προγράμ.
ματος θα γίνει από τον πρωθυ πουργό Κυριάκο Μητσοτάχη χαι ΣΕΛΛΑ 2
Την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από την ΑΑΔΕ προανήγγειλε ο Διουκητής της Αρχής , κ . Γ. Πιτσιλής, ανοίγοντας τις εργασίες του 1ου Digital Enterprise
Transformation Conferen ce.
Ο. Πιτσιλής, αναφερόμενος στη συμβολή της Ανεξάρτητης Αοχής Δημοσίων Εσόδων
Ιστον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικν επιχειρήσεων μέσω σειράς νέων εφαρ
μογν και της πλατφόρμας myData η αποία βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα, ανάφερε ότι προετοιμάζεται η νέα γενιά εφαρμογν της Αρχής .
Θα βασίζεται σε δομές και κεργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, στε να
είναι δυνατή η εξατομικευμένη αντιμετπιση των επιχειρήσεων και των
Boney M
ντυποσια κά water shows παρουσιάζονται χαθημερινά στο Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού 1 .
δρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΙΙΣ Ν) . Πρόκειται για
μια υδάτινη εγκατάσταση που δημιουργήθηκε το
καλοκαίρι του 2019 , με χρηματοδότηση του ομο
υμου Ιδρύματος.,
Κάθε Δευτέρα, όπερα και Ελληνες συνθέτες:
aImoprasiongr
Georges Bizet, Habaner av, από τη Σουίτα Κάρ .
μεν, αρ. 2
Wolfpang Amadeus Mozart,
. Fin che dal vinis από τον Don
Guvanni
SMALL

Τελευταία νέα από την εφημερίδα