Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Η Beta Χηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής της ΡPremia
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5988 Πέμπτη 03.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Μύλοι Λούλη:
Η ανακοίνωση του ΣΕΛΜΑ:
>>> ελ.
ΟΑΕΔ:
>>> ελ
Από 10/6
η καταβολή
μερίσματος
e0,057/μετοχή
Νέα σοβαρή βλάβη στο μετρό
καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων
Μέχρι τέλος Ιουνίου η ρύθμιση οφειλν
δανειοληττν του πρην ΟEΚ
εταιρεία
ΜΥΛΟΙ
Έχεται το S3 για τσεχ ατ
ΛΟΥΛΗ .Ε. ανακοιννει
προς τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του
Κανονισμού του Χρηματι
στηρίου Αθηνν, ότι η Τακ
τική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 1ης Ιουνίου
2021, ενέχρινε τη διανομή
μερίσματος
χαι οφέλη
συνολικού
προύποθέσεις
και ο
(0,06 ανά μετοχή ) πό τα
κέρδη χρήσης του 2020.
Από το ανωτέρω μικτό ποσό
θα παρακρατηθεί ο αναλογν στο μέρισμα φόρος
ποσοστού 5% , ( ήτοι 0,003
ευρ ανά μετοχή ) και
συνεπς , το καθαρό ποσό
Πακέτο 5.168.544
του μερίσματος που
λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε 0,057 ευρ ανά μετοχή.
Ελάκτορ:
Πέρασε πακέτο για το 2490
Από την 03.06.2021
μετοχές της Εταιρείας θα
διαπραγματεύονται
Χρηματιστήριο
χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020 (ημερο μ
ηνία αποκοτής δικαιμαπος
συμμετοχής
μέρισμα ). Δικαιούχοι
λήψη του μερίσματος , είναι
οι μέτοχου της Εταιρίας οι
οποίοι θα είναι εγγεγραμμέ
νοι στα αρχεία του Συστήμαστο
Αθηνν
στην τιμή του 1,5 ευρ,
πάνω από τα τοέχοντα
επίπεδα της μετοχής στο
ταμπλό, με το συνολικό
πακέτο
5.168.544
μετοχν ή του 2,4% της
ΕλλάκτωρΕΛΛΑΚΤΩΡ
+0,71% πέρασε μέσω του
Χρηματιστηρίου λίγο μετά ύψος της συναλλαγής να
το άνουγμα .
Το πακέτο άλλαξε χέρια ευρ.
Είμαστε αρκετά κοντάν στο sms για τσεκ απ, με προσωποποημένα
μηνύματα στο κινητό, με βάση την ηλικία, το φύλο , τον τόπο διαμονής και
την κατάσταση της υγείας κάθε πολίτη, τόνισε ο θανάσης Κοντογεργ
ης, γενικός γραμμετέας συντονισμού της κυβέρνησης. .Βούληση του
πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία
από το ψηφιακό άμα που έγινε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στη χα
μας , για να κάνουμε το απαραίτητο άμα και στην ψηφιακή υγεία
ανέρχεται σε 7,75 εκατ.
Αύλων
Τίτλων
ΟΜΛΟΣ
(ΣΑ.Τ.") που διαχειρίζεται
<Ελληνικό Κεντρικό
Αποθετήριο
Αννυμη Εταιρείαν την
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Τίτλων
Έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για να αναβαθμίσουμε το κομμάτι της
Ψηφιακής υγείας , όπως είναι ο
Ψηφιακός φάκελος του ασθε νούς, με τη δημόσια Υγεία και
πρόληψην,
μιλντας στο Πρτο Πρόγρ04.06.2021
( Record
τόνισε ,
Date).Ως ημερομηνία ένα
μερίσματος ορίζεται η 10
καταβολής
αμμα της ΕΡΤ.
Ιουνίου 2021.
Η καταβολή του μερίσματος,
θα πραγματοποιηθεί από
την πληρτρια Τράπεζα
<ΑΙΡHA ΒΑNK
Created by Universal Document Converter