Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
3 Τουνίου 2021
Αριθμ. φύλ. 41973
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Λουκιλιανου. Παύλης μαρτ. και των σύν αυτοις 4 νηπίων
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 25β.
Σελήνη 23ήμερων! Ανατολή ήλίου 6.04-Δύσις ήλίου 8.43
ΕΝΤΟΝΗΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΝΔΜΑΝΩΛΗΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΡΟΣΤΟΝΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ ΝΤΑΒΙΝΤΣΑΣΣΟΛΙ
Ωμή παρέμβασις
Γάλλων ει
ύρωβουλευτν
στόν Αρειο Πάγο ύπέρκτουρχικής μειονότητο
Διοργαννουν μαζί μέ τήν Ομοσπονδία Τούρχωνw έχδήλωση στό Στρασβοϋργο τήν ρα πού ή Όλομέλεια
του Άρείου Πάγου συνεδριάζει μέ αίτημα τήν άναγνριση ή μή της δηθεν <Τουρκικής Ένσεως Ξάνθης.
ΠΡΙΝ άλέκτορα φωνήσαι, ή έκδήλωση πού διοργαννει στό
Εστίων δικαινεται. Οί πληροφο-Στρασβούργο ή αυτοαποκαλούμερίες πού άπεκάλυψε χθές στό σημεί - νη (Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής
ωμά του δ Διευθυντής τής έφημερί - Θράκης σέ συνεργασία μέ Γάλλο
δος Μανλης Κοττάκης για την εύρωβουλευτή τν Πρασίνων καί
άτμόσφαιρα πιέσεων πού καλλιερ - όμιλητές δύο Ελληνες , τήν τέως Γεγείται πρός τά μέλη της Όλομελεί- νική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαι ας του Άρείου Πάγου, τήν ρα πού
συνεδριάζουν για νά έγκρίνουν ή κάκη και τόν έκπρόσωπο του Παρανά άπορρίψουν τό αίτημα σωματεί - τηρητηρίου γιά τό Ελσίνκι, άξιότι ου άπό τήν Θράκη νά λειτουργήσει μο κύριο Παναγιτη Δημητρά.
μέ την έπωνυμία Τουρκική Ενωση Ξάνθης, έπικυρνονται άπό τήν όποία έξέφρασε σφοδρές
άντιρρήσεις ό εύρωβουλευτής της τουργία της Δικαιοσύνης, ένω μέ τό
ΝΔ Μανλης Κεφαλογιάννης , δεύτερο άσχολείται ή διακομματι είναι ή έφαρμογή τν άποφάσεων κή έπιτροπή γιά την Θράκη. Είναι
του Εύρωπαϊκού Δικαστηρίου γιά δέ ένδιαφέρον ότι πρωτοστατεί σέ
τήν αυτοαποκαλούμενη Τουρκική αύτήν εύρωβουλευτής τν Πρασί
Ένωση Ξάνθης και γιά τούς αυτο διορισθέντες (ψευτο) μουφτήδες.
"Όλως τυχαίως μέ τό πρτο άσχο- ϊ λείται αύτήν την έποχή όΑρειος στήριο καταλυτικό ρόλο έπαιξε
Πάγος, και ή έκδήλωσις της Ομοσπονδίας σέ συνεργασία μέ τον
εύρωβουλευτή τν Πρασίνων άποτελεί μή παρέμβαση στήν λεινων. Στήν πρόσφατη Ψηφοφορία
για τήν έκλογή δικαστού εύρωπαίκής χρας στό Εύρωπαϊκό Δικα
ωμάτων έπί ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Γιανναβουλευτής της συγγενούς όμάδος
τν σοσιαλιστν.
Αίτημα της έκδηλσεως, για
Ε ΌΜανλης Κεφαλογιάννης
ΌΝταβίντ Σασσόλ
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μεισεις συντάξεων
ζητεΐ τό ΔΝΤ
Μανιφέστο νεομη δενισμού
για 1.328.426 <ουμβιβασμένου
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ του μεγέθους και του
μισθολογικού κόστους του δημοσίου μέ
λιγτερες προσλήψεις στό Δημόσιο και
νέες παρεμβάσεις στίς συντάξεις συστήνει τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στήν
χρα μας , στό πλαίσιο της τακτικής άξιολογήσεως μέ βάση τό άρθρο IV τοϋ καταστατικού του για την Ελλάδα.
ΓΙΑΤΙ ένα τραγούδι μέ στίχο αίρετικό ,
καταγγελτικό , ένίοτε άντικυβερνητικό άλλά κατά βάση άντισυστημικό,
έτυχε τόσο μεγάλης προβολής άπό
τά Μέσα Ένημέρωσης; Γιατί άποτέλεσε άντικείμενο πολιτικής άντιπα
ράθεσης, σχολίων ύπερφιλελεύθερων σχολιαστν , καί έφθασε νά τό
έπικαλείται έως και ό πρην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιργος Φλωρίδης για νά είρωνευτεϊ τόν ΣΥΡΙΖΑ; Τ
είναι αυτό πού τό έκανε .ξεχωριστό ;
Άναφέρομαι βεβαίως στό Γιά νά μήν
στά χρωστάων του ράπερ Μιθριδάτη
τό όποιο κάνει ήδη μεγάλη καρριέρα
στό διαδίκτυο, είδικς στό youtube. 1.328.426μά -ματικότητα ή μέν άντιπολίτευση έκτίθεται για τήν
τιαν το είδαν την πρτη έβδομάδα της προβολής γύμνια του πολιτικού της λόγου, ή όποία είναι τόσο
του . Κατά την ταπεινή μου άποψη ή σκόνη πού σή- μεγάλη στε έρχεται νά καλύψει τό κενό ένας M κωσε το -άσμαάποτελεί σύμπτωμα της ρηχής πο - θριδάτης, ή δέ Κυβέρνηση φελεϊται γιατί οί στίχοι
λιτικής ζωής που ζούμε . Άκόμη και της άπουσίας κά- κατά βάση έκτοννουν σέ πρτη φάση τό πληθος .
θε αίχμηρής κριτικής καί διαλόγου πρός τίς πρά- Τό όποτο άνακαλύπτει έπιτέλους κάπου τόν έαυτό
ξεις της πολιτείας άπό τά έπίσημα συστημικά μέσα του καίτά συναισθήματά του, έστω στίς λέξεις ένός
ένημέρωσης καί όλους όσοι έντελλόμεθα νά έλέγ- τραγου διού .
χουμε τίς πάσης φύσεως έξουσίες. Όταν αύτό λεί .
πει, όταν κάποιοι δέν άφήνουν τόν άτμό να εξατμι- τραγούδι του και έπειτα άναζήτησα στό διαδίκτυο
στεί-τό ΠΑΣΟΚ έμεινε πολλά χρόνια στήν έξουσία
γιατί είχε τήν σοφία νά έπιτρέπει περιοδικς την
έκτόνωση- όταν άκόμη και οι γελοιογράφοι άπέχουν στήν μεγάλη τους
πλειονότητα άπό κάθε κριτική πρός
τά πρόσωπα της έξουσίας και άσχολούνται διαρκς μέ τήν παραπαίουσα
άντιπολίτευση (ή σάτιρα δέν ύπάρχει,
καταργήθηκε) , τότε έρχεται μια μέρα πού έμφανίζεται ένας Μιθριδάτης άπό τό πουθενά για νά καλύψει
τό κενό. Καί τί περίεργο; Κανείς δέν
μπορεί νά τόν διαβάσει σωστά . Η Κυβέρνηση τόν βλέπει σάν έναν κίνδυνο-τό Μαξίμου φοβάται πιό πολύ τά
views άπό τά άρθρα- και ή άντιπολίτευση ς εύκαιρία . Ένω στήν πραγδοκμαστική
μετάβαση:
Astypalea
.6.2021
Όπος άναφέρει, ό άντικτυπος πού θά
ύπάρχει στά δημόσια οίκονομικά θά πρέπεινά καλυφθεί άπό μία νέα προσπάθεια
για τήν δημιουργία δημοσιονομικού χρου, <μέσω τής διευρύνσεως της βάσεως για τήν φορολογία είσοδήματος φυσικν προσπων , την άντιμετπιση τν
κενν συμμορφσεως άναφορικς πρός
τόν ΦΠΑ κι τήν έξοικονόμηση δαπανν
σελ.3)
Ό Kung Fluv
καί ή Κίνα
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Α. ΠΔημόπουλου *
Ο Μπάιντεν άναστέλλει
τίς έξορύξεις στήν Άλάσκα
ΑΝ ΠΙΣΤΕΨΕΙ κανείς τόν Dominic
Cummings , τόν άλλοτε έξ άπορρήτων
σύμβουλο του Βρεταννού Πρωθυπουργού, όκ. Johnson άποκαλουσείδι ωτικά τόν Covid-19 μέ τόν όρο Kung
Fluw, δηλαδή τόν ίδιο όρο που ό πρην Πρόεδρος Tump χρησιμοποιούσε
δημόσια γιά νά καταδείξει την κινεζκή προέλευση του ίου. Επικρινόμενος μάλιστα ό τελευταίος τότε (όπως
ό κ. Jonnson σήμερα) για ρατσιστικό
λογοπαίγνιο, μια και ό όρος κουνγκ
φούν σημαίνει γενικά τίς κινεζικές πο
λεμικές τέχνες , και πς άραγε ένας
Ιός θά μποροϋσε νά θεωρηθεί πολεμι .
κή τέχνη; Και ή έπίκριση άκριβς είχε
τόνόημα, ότι πίσω άπό το (υποτίθεται)
ρατσιστικό λογοπαίγνιο έγκαταβίωνε
μια θεωρία συνωμοσίας , στήν όποία
αυτό έδινε φραστική ύπόσταση-ότι ό
ίός δέν ήταν δημιούργημα της φύσης
άλλά προερχόταν άπό μια όρισμένη
χρα και συγκεκριμένα άπό έργαστήριο της όποίας ήθελημένα ή άθέλητα διέφυγε προκαλντας τήν παγκόσμια καταστροφή, πού όλοι ξέρουμε
( όπότε, έάν αυτό συνέβαινε , ο ίός θά
λειτουργοϋσε σάν ή άπόλυτη πολεμι κή τέχνη! ) .Άν όμως όντως έπρόκειτο
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
Άκουσα πρτα τόν Μιθριδάτη νά έρμηνεύει τό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Κομμισσιόν:
Από τόν Μάρτιο τοϋ 2022
ή πληρωμή του ΕΝΦΙΑ
Άρίστευσε
παρά τήν τρομοκρατία
τό Οίκονομικό Πανεπιστήμιο
( σελ . 3 ) | .
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μανεκρή φάλαινα άτπεδείχθη φλέβα χρυσού γιά
Ψαράδες άπό τήν Ύεμένη, Οι 35 ψαράδες έπεσαν
πάνω στήν νεκρή φάλαινα στόν κόλπο του Άντεν
καί βρήκαν στά σωθικά της μία μεγάλη ποσότητα
γκρίζου κεχριμπαριού μιας κηρδους ούσίας πού
δημιουργείται άπό Τις έκκρίσεις του λεπτού έντέρου . Μέ έκπληξη διεπίστωσαν ότι ή συγκεκριμένη
ποσότης ήταν άξίας πού ύπερβαίνει τό 1,5 έκατ.
δολλάρια Τό κχριμπάρι αυτό θεωρείται άπό τά
πιό σπάνια καί άκριβάύλικά που χρησιμοποιείται
στήν βιομηχανία άρωματοποίας γιά τήν διατήρη
ση τής όσμής τν άρωμάτων . Οι 35 Ψοράδες μοιράστηκαν ίσότιμα τό οσόν μεταξύ τους . Άλλοι
έπένδυσαν τά χρήματα σέ σπίτι, άλλοι σέ αύτοκί .
νητα , στόσο κανείς τους δέν σταμάτησε νά άσκε
τό έπάγγελμα
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ τής άναπτύξεως άπό 4,1% τό 2021
και 6% τό 2022 (σ.σ. προβλέψεις παρεμφερείς μέ αυτές
της έλληνικής Κυβερνήσεως) σέ 2,4% τό 2023 ή και
1,7% τό 2024, προβλέπει ή 10η μεταμνημονιακή έκθεσις άξιολογήσεως της οίκονομίας πού δημοσιοποίησε
ή Κομμισσιόν . Η έκθεσις διαπιστνει ότι ή Ελλάς
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Άς άρχίσουν άπό τήν άπλή παραβατικότητα
. Δικηγόροι στό Βέλγιο άνεκάλυψαν μιά συνταγή γιά σπαράγγια άνάμεσα σέ νόμους και βασιλκά διατάγματα Τό κείμενο της συνταγής φαίνεται
πς άντεγράφη και έπικολλήθηκε κατάλάθος στήν
νομοθεσία σχετικά μέ τήν τιμή Τν φαρμάκων καί
τν ίατρικν προμηθειν . Καλή όρεξη , έγραφε στό τέλος ή συνταγή, και έν συνεχεία Τό κείμενο
έπέστρεφε στις τιμές τν φαρμάκων Τό λάθος άνε
καλύφθη κατπά Τήν διάρκεια ένημερσεως στό κείμενο τής γαλλικής έκδόσεως του Μoniteur Belge,
ένός έπισήμου μέσου τής κιβερνήσεως , κάτι σάν τήν
δική μας Εφημερίδα Τής Κυβερνήσεω , όπου δημοσιεύοντα νόμοι, διατάγματα και άλλε έπίση
μς πράξεις.
Παρακολουθούμε όλοι , φονικής άντι παραθέσεως. αύτό τό σημείο . Ό Βενάρ- λαϊκού κέντρου Νεράιδα
τόν τελευταίο καιρό , την Χωρίς άμφιβολία , αύτές οί
έξαρση του πολέμου φαΤριν στόν χρο του όργα- Μήν ξεχνάμε ότι ό Άλ Κανωμένου έγλήματος . Φυσι- πόνε, ό Ντίλιντζερ, ή Μπόνι
κά, καρφάκι δέν θά έπρεπε
νά μας καίγεται έπειδή κάποιοι άπό τους νονούς και σωπικότητε γιά τό άμερι- θάρισε τρείς και τραυμάτι - τά τραγούδια τής παραγγε
τούς μπράβους τής νύχτας κανικό κοινό . Εύτυχς δό
δος , ό ληστής μέ τίς γλα- γιά μιά παραγγελιάν, έγνε
.Τραγούδι άπό τόν Διονύση Σαββόπουλο και ταινία
διόλες, δ Ρωχάμη , δ ληστής πού δέν Εβαψε τά χε
ίστορίες πουλάνε στό κοινό .
και ό Κλάιντ, ύπήρξαν έπο - λ
χές που άτποτελούσαν προ
ρια του μέ αίμα, έγιναν, γιά άπό τόν Παύλο Τάσιο .
Άλλά έκει ύπεισήλθαν
άλλες λεπτομέρεις. Οχρος,
λίγο καιρό , δημοφιλές Μόνο
Ο Νίκos Κοεμτζής, πού καΤωρα
έχουμε Φωνή!
λιάς, ό τρόπος μέ τόν όποίο
σε τέσσερεις άνδρες μέ τό μαπέρτουν θύματα αυτής τής δέν φθάσαμε- άκόμη-σέ χαίρι του στήν πίστα το
Συνόχεια στήν σελ. 4
3-6-202 1
PHOTO: EUROKINISSIMΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ