Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

18oC, 15:00

26oC, 21:00

21oC - Υγρασία 34%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-5μπ. Ανατολή ηλίου: 06:14 - Δύση ηλίου: 21:02

€0.80

Ôï ÷ñÞìá åßíáé èåüò

Και ο ναός του χρήματος είναι οι Τράπεζες. Εσχάτως, συνεπεία της πολιτικής διαχείρισης
του χρήματος, κατά την ευρεία προηγούμενη περίοδο, ενσωματώθηκαν οι «παραθρησκευτικές οργανώσεις». Αρχικώς, οι «εισπρακτικές» και στην συνέχεια οι «διαχειριστικές» των δανείων. Οι σχέσεις των ναών με τους ναΐσκους, απροκάλυπτη και συμπληρωματική εφόσον οι Υπηρεσίες των μεν αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των νέων συμφωνιών/ρυθμίσεων, των δε. Κάπως έτσι υλοποιείται και στα καθ’ ημάς, το σχέδιο περί των «ενάρετων» και «κακών» Τραπεζών, που
επινοήθηκε για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Και όχι μόνον αυτών. Αλλά και εκείνων που οι Τράπεζες αποφαίνονται
πως οι προηγούμενοι όροι δεν είναι οι καλύτεροι γι’ αυτές. 3»

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5365

ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΠΡΟΣ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Óêåöôéêüò ï Ìðüñéò ãéá ôï Üíïéãìá
¼ðïéïò êáåß ìå
ôï ÷õëü, öõóÜåé
êáé ôï ãéáïýñôé

ΛΟΝΔΙΝΟ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον,
εμφανίστηκε επιφυλακτικός
στις χθεσινές του δηλώσεις σχετικά με την άρση των περιοριστικών μέτρων. Μπορεί τα επιδημιολογικά δεδομένα να βελτιώνονται στο νησί όμως προβληματίζει η ινδική μετάλλαξη.
ΣΕΛΙΔΑ

12 íÝá êñïýóìáôá
ôçí ÔåôÜñôç 2/6,
óôçí ÊÝñêõñá 6»
Ìüëéò 17 áóèåíåßò
íïóçëåýïíôáé óôá
íïóïêïìåßá ôùí
Éùáííßíùí 3»

7»

Ìéêñï-ðñïóÝëåõóç óôï ÌÝãá åìâïëéáóôéêü

ÅÊÊËÇÓÇ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÖÏÑÅÙÍ: Ελάτε να εμβολιαστείτε ώστε ν’ ανοίξουμε με λιγότερους περιορισμούς! 5»

ÌðéÜãêçò: Ðñü÷åéñç êáé åðéðüëáéç ç äéáßñåóç ôïõ åíéáßïõ ÄÞìïõ! 8»

¸÷áóå ï ÁÏ Êáóóéüðçò
óôç ËåõêÜäá êáé «ðÝöôåé» 13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα