Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
r

Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4980 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

«Βροχή» τα ραντεβού
• Θέμα ημερών αποτελεί το
«άνοιγμα» τριών τύπων εμβολίων για την ηλικιακή ομάδα
των 18 έως 30 ετών.
• «Σε αυτή τη φάση περιμένουμε καινούριες παραλαβές
του εμβολίου Johnson & Johnson, όμως σύντομα θα δώσουμε
τη δυνατότητα να εμβολιάζονται
οι έως 30 ετών με
Óåë. 5
τρία εμβόλια».

s

Tουρισμος
«69 εκ. ΕΥΡΩ για
ορεινό τουρισμό
και τουρισμό
υγείας και
ευεξίας»

s

Óåë. 6