Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουνίου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7379
Τιμή : 1.00ε
Κημρινή οικονομική ειδική ερημερδα Δατηρύυν- Δημηρσν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Τέλ0s τα
Ρύθμιση οφειλν:
Άνοιξε η πλατφόρμα
για τιs 240-420 δόσειs
.. γκισέ
ΔΕΚΟ σε κλιάδεs σημεία
εκιός τpαrεzν
- τα επτά βήματα τns διαδικασίαs
Το νέο μοντέλο για
την πληρωμή λογαριασμν ΔΕΚΟ θα
απελευθερσει ση.
μαντικό ανθρπινο
δυναμικό από τα τα.
μεία των τραπεζν
'Η εποχή που η εξόφληση οφειλν καθη- 240 δόσεις όλες τις
μερ ν ν
λογαριασμν ΔΕΚΟ
και άλλων οργανι .
σμν γινόταν από με
συνέχεια στην 11
Ανοιξε η ηλεκτρονική τωθεί ειδικές δικλεί
πλατφόρμα για τον νεο
εξωδικαστικό μηχανι
σμό ρύθμισης οφει.
λν , με τον οποίο για
πρτη φορά , οι οφει.
λέτες θα μπορούν να
διευθετήσουν σε έως
δες ασφαλείας , στε
να μην υπάρξει κατά .
χρηση ευνοϊκν ρυθ.
μίσεων
στρατηγικούς
πληρωτές .
Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί ειδική πρόνοια ,
στε μέσω του εξωδι καστικού μηχανισμού ,
να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δα .
νείων για τα οnoίa έχει
παρασχεθεί η εγγύηση
του Ελληνικού Δημο σίου.
Σημεινεται η κυβέρ.
νηση χορηγεί στα ευά .
επιδότηση της δόσης
των δανείων με υπο .
θήκη /προσημείωση
1η κατοικία ,
κακο οφειλές τους προς το
Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εν οι οφειλές
προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων , θα
ρυθμίζονται σε έως
420 δόσεις.
Αξίζει να αναφερθεί
μηνιαίως ( ανάλογα με
τη σύνθεση του νοικοκυριού ) για 5 έτη.
Με τη ρύθμιση όλων πλειστηριασμοί στην
των οφειλν , επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
Αναστολή των διαδι- συμπεριλαμβανομένης
κασιν αναγκαστικής της 1ης κατοικίας ,
εκτέλεσης , όπως δια.
ταγές πληρωμής , κατασχέσεις τραπεζικν
λογαριασμν , καθς
και δεσμεύσεις κι
Μπαράζ
Πληρωμν Πως σε αντίθεση με
Ποιοι θα δουν το
κρμα. του χρήματοs
έωs us 4 Ιουνίου
νοικοκυριά
τον προηγούμενο εξω
δικαστικό μηχανισμό,
ο νέος αφορά τόσο
στα φυσικά όσο και
στα νομικά πρόσωπα.
Επίσης, έχουν ενσωμακινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη,
καθς και της επαy
συνέχεια στην 10
Καταθέσειs:
Αυξήθηκαν
κατά 3 δισ.
Μπαράζ πληρωμν
από τις 31 Μαΐου έως
τις 4 Ιουνίου.
Αναλυτικά:
1. Από το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνι .
κν Υποθέσεων θα
καταβληθεί την Τρίτη
1 Ιουνίου ποσό 1,7
εκατ. ευρ για κατα.
βολή αποζημίωσης ει
συνέχεια στην 2
ΤΡΑ Π εΙΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ
τον Απρίλιο
Σελίδα 9