Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
2 Τουνίου 2021
Απόδοσις της Μεσοπεντηκοστής. Νικηφόρου Κων/λεως
Σελήνης Τελ Τέταρτο ! Ανατολή ήλίου 6.04-Δύσις ήλίου 8.43
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδύτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 25β.
Αριθμ. φύλ .41972
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΟΙΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥΔΕΧΕΤΑΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Ποιοί μένουν, ποιοί φεύγουν
ποιοί έπιστρέφουν
μέ τόν άνασχηματισμό
Θά πραγματοποιηθεί άμέσως μετά τήν ψηφοφορία γιά τά μνημόνια μέ τά Σκόπια
ΤΕΣΣΕΡΑ σημαντικά όρόση-τάτων Δικαστηρίων . Η Προεδρία
του Συμβουλίου της Επικρατείας
μα έχει ό Πρωθυπουργός Κυριά-του Συμβουλίου τής Επικρατείας
διεκδικείται άπό τόν έξαίρετο Δηου, όπότε καί συμπληρνονται δύο μήτριο Σκαλτσιούνη καί άπό τον
ένδιαφέροντα χρόνια της ΝΔ στην κέκλεκτόν της Προέδρου τής Δηέξουσία καί του ίδίου στήν πρωθυ - μοκρατίας , έπίσης ίκανό, Μιχάπουργία . Το πρτο είναι ή συνάντη-λη Πικραμμένο, (έκλεκτό ύπό την
έννοια ότι έκαναν στόπαρελθόν μέ
στις 14Ιουνίου στό περιθριο της τήν Πρόεδρο κοινές συγγραφικές
συνόδου τν ήγετν κρατν μελν άπόπειρες γιά λογαριασμό ΜΚΟ
του ΝΑΤΟ. Εκεί θά διαγραφεί άνα- όπως ή διαNΕΟσις ) Τό τρίτο είναι
λόγως και του άποτελέσματος της ή ψηφοφορία στήν Βουλή για τά
συναντήσεως Μπάιντεν-Ερντο- μνημόνια μέ τά Σκόπια . Και βεβαίγάν ή συνολική νέα άρχιτεκτονική ως τό τέταρτο δρόσημο είναι ό σα .
της Μεσογείου . Το δεύτερο είναι ρωτικός και δομικός αύτήν την φορά άνασχηματισμός. Κομβικά πρόσωπα του δόποίου θά άναδειχθούν ήταν σέ διαρκή έπικοινωνία. Τό συότως θρυλείται στό παρασκήνιο ό γκεκριμένο μέλος της Κυβερνήσεως έχει άλλάξει ρότα έσχάτως . Δέν
Γεραπετρίτης, ό 'Υπουργός Εξω - έχει πλέον τόσο τακτική έπικοινω νία μέ τόν κύριο Γεραπετρίτη και
έπικοινωνεί διαρκς μέ τόν διευ
Θεοδωρικάκος. Επίσης οί 'Υπουρ- θυντή τού γραφείου Πρωθυπουργού
γοί Παιδείας Νίκη Κεραμέως και Γρηγόρη Δημητριάδη, δ όποίος θε
Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Μέλος ωρείται άναβαθμισμένος. Άγνωστο
τής Κυβερνήσεως , ύφυπουργός , άναύτή ή άλλαγή στήν συμπεριφορά του θά τόν σσει σε αυτόν τόν
κος Μητσοτάκης έως τίς 7ΙουλίΥπουργός Επικρατείας Γιργος
τερικν Νκος Δένδιας και δ πρ
ην Υπουργός Εσωτερικν Τάκης
σίς του μέ τον Πρόεδρο Ερντογάν
άπό έκείνους πού δέν φαίνονται πολύστό προσκήνιο, άλλά έχει άλάν- άνασχηματισμό. Ωστόσο, δΥφ πουργός θερμόμετρον άποτυπνει
θη στούς δύο τελευταίους μίνι άνα - με τήν συμπεριφορά του άριστα τίς
σχηματισμούς μέ την στήριξη του
κυρίου Γεραπετρίτη, μέ τόν όποιο
μετοχές ένός έκάστου έντός του
Συνέχεια στήν σελ .3
οίκρίσεις στίς συνθέσεις τν ΑνωΓιργος Γερατετρίτης
Τάκης Θεοδωρικάκος
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό Εθνικό
Συμβούλιο Άσφαλείας
ένημέρωσε
ό Τσαβούσογλου
Φαντάσματα πάνω άπό τόν Άρειο Πάγο
Όνέος νόμος
για τίς συγχωνεύσεις
έπιχειρήσεων
ΜΕ πολύν ένθουσιασμό και άνάλογη δο ση έφησυχασμού, ότι τό καλοκαίρι θά
είναι ήρεμο, έχαιρετίσθη ή έπίσημος
έπίσκεψις Τσαβούσογλου στήν Άθήνα .
Πράγματι σέ δλες τις δημόσιες συναντήσεις τού Τούρκου ύπουργού Εξωτερικν
μέτούςΕλληνες έπισήμους, τά πράγματα
έφαίνοντο πολύ δμαλά Φιλοφρονήσεις
ήκολουθούντο άπό φιλικές δηλσεις,
άπό τις όποίες θά συνεπέραινε κανείς ότι
οί δύο πλευρές όδηγούνται σέ συμφωνία .
"Οτι έπέρχεται κάποιας μορφής συμβιβασμός . Είναι όμως πολύ άμφίβολον άν
ή ίδια κατάστασις έπεκράτησε και πίσω
Συνέχεια στήν σελ.4
ΖΗΤΟΥΜΕπροκαταβολικς συγγνμη άπό τούς κυ- τής παραμονης του στήν Αθήνα . Ούτε τίς καθιερω
ερνντες μας που δέν παρασυρόμεθα άπό τό χα- μένες πού κάνουν οί ΕΡΤ καί το ΑΠΕ. Ούδείς διεζοχαρούμενο κλιμα της έντυπωσιακής βελτίωσης ρωτήθηκε γιατί δέν έπετράπη νά πλησιάσουν τόν
των έλληνοτουρκικν σχέσεων καί της ύποτιθέμε - κύριο Τσαβούσογλου οί "Ελληνες δημοσιογράφοι
νης θετικής άτζέντας που έπικράτησε κατά τήν έπί - στήν Θράκη . ούδείς διερωτήθηκε γιατί ο Τουρκος
σκεψη του Τούρκου Υπουργού Έξωτερικν στήν Υπουργός Εξωτερικν δέν μετέβη στά γραφετα ή
Αθήνα . Λυπούμεθα έπίσης που χαλάμε τήν άτμό-γιατίδέν φωτογραφήθηκε στήν Κομοτηνή-όπως
σφαιρα. Όσο μπορούμε νά τήν χαλάσουμε> τέλος παγίως συνηθίζεται-μέ όλους όσοι αυτοπροσδιοπάντως σέ αυτήν την ίδιότυπη άπο μόνωση στήν ρίζονται έκπρόσωποι της Τουρκικής Νεολαίαςν.
όποία έχουμε ακαταδικαστεί , στε όταν άπο καλύ- Έμείς που αύτονοήτως διερωτμεθα , ξέρουμε γιαπτουμε κάτι νά όμοιάζουμε μέ τούς τρελλούς του
χωριού. Γνωρίζουμε όμως, καταλαβαίνουμε, αίσθα νόμαστε ότι έρχονται μεγάλες , βαριές παραχωρή σεις έντός του θέρους και όσο μόνοι και άν είμα - για να.. μας διευκολύνει. Δέν πήγε γιατί γιά πρστε σέ όλο τόν έλληνικό Τύπο, δέν σκοπεύουμε να
μείνουμε σιωπηλοί . Παραχωρήσεις στο ητημα της νικό θεσμό τουρκική μειονότηταν στήν Ελλάδα και
ταυτότητας της μουσουλμανικής μειονότητος κατ ' ά
άρχάς και έπονται καί άλλες. Παραχωρήσεις που θα Δέν πήγε ούτε στήν Ξάνθη γιατί οί έξεγερθέντες
όρίσουν τό στίγμα της πατρίδας μας για τά πράγμα-Πο
τα σέ εύαίσθητες περιοχές της χρας για τά πολλα καί κάτι άκόμη: ότι αύτήν τήν στιγμή που διαβάζετε
έπόμενα χρόνια . Παραχωρήσεις πού καλούνται να αυτές τίς γραμμές , άγαπητοί άναγνστες, συνεδριάποφασίσουν άνεξάρτητοι τρίτοι, όχι ή ίδια ή Πολι - άζει κάθε μέρα σε Ολομέλεια όΑρειος Πάγος για
τεία για νά μήν λερσει τά χέρια της. Γιά νά ίσχυρι- νάκρίνει τό αίτημα τής αυτοαποκαλούμενης Τουρσθεϊ ότι είναι άθα του αίματος .
KIΝΗΤΡΑ για την μεγέθυνση όμοειδν έπι χειρήσεων, μέσω συγχωνεύσεων , πρόκειται
νά καθιερσει ή Κυβέρνησις άπό τόν Ιανου άριο του 2022, στηριζόμενη στούς πόρους το
Ταμείου Ανακάμψεως, έπιβεβαινοντας σχετικό δημοσίευμα της Εστίας. Η άνάγκη θεσπίσεως κινήτρων μέ στόχο τίς συγχωνεύσεις
τίδέν έπετράτη στούς δημοσιογράφους νά έρωτήσουν. Ξέρουμε γιατί δέν πήγε ό Τουρκος ΥΠΕΞ στήν
αυτοαπακαλούμενη α Τουρκική νεολαίαν. Δέν πήγε
Συνέχεια στήν σελ. 2
τη φορά μετά τριάντα χρόνια ή Τουρκία είναι κοντά
στόν στόχο της νά άναγνωριστεί έμμέσως άπό έλληΉ ήρωική ξοδος
του Μεσολογγίου
να άναθεωρηθεϊ de jure ή Συνθήκη τής Λωζάννης.
Πομάκοι θά του χαλουσαν τήν κδουλειάν. Ξέρουμε
του Ν ΊΜέρτζου"
420 έκατ. εύρ ένίσχυσις
στίς τουριστικές έπιχειρήσεις
ΕΝΩ μαίνεται ό Έμφύλιος Πόλεμος,
το κατακαημένο Μεσολόγγι άμύνεται όλομόναχο το 1826. Το πολιορκουν ο μπραήμ πασάς της Αίγύπτου
καί ο Κιουταχής πασάς μέ ίσχυρές δυνάμεις πεζικού, ίππικού καί πυροβολικου. Ανάμεσα στούς Έλεύθερους
Πολιορκημένους είναι πολλοί Βλάχοι άπό τήν Πίνδο μέ κορυφαία τήν
Σαμαρίνα καί τόν Άσπροπόταμο. Από
τήνγενέτειρά μου Νέβεσκα είναι ή
πολεμική φάρα του Ζιούρκα πού δι ασζεται καί καταφεύγει στή Θεσσαλονίκη πού όνομάζει Μεσολογγίτες
τους Ζιούρκα. Τήν Φρουρά διοικούν
οί Βλάχοι άρματολοί του Ασπροποτάμου Νικόλαος Στορνάρης καί χριστόδουλος Χατζηπέτρος . Γραμματι
κός του Στορνάρη είναι ο Νικόλαος
Κασομούλης, Βλάχος άπό τό Πισοδέρι Στό μνημειδες έργο του Ενθυμήματα Στρατιωτικάν καταγράφει όσα
έζησε κατά την Εθνεγερσία.
κικής Ένωσης Ξάνθης~ να άναγνωριστεί ς τέτοια.
Ούδείς διερωτήθηκε γιατί δέν έπετράπη στούς Ωςτουρκική" . Ξέρουμε ότι σέ έποχές που προ Έλληνες δημοσιογράφους νά άπευθύνουν έρωτή - κειται να συνεδριάσουνή Βουλή καί τό Υπουργικό
Συνέχεια στήν σελ.3
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
σεις στόν κύριο Τσαβούσογλου κατά την διάρκεια
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Στήν Πινακοθήκη
Η βασιλομήτωρ Σοφία
Χορευουν> τά συντριβάνια
στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδουμα Σταϋρος Νιάοχος
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πόσο έπλήρωσε Τελικά ό Μπόρις Τζόνσον γιά
τό νυφικό τής συζύγου του Κάρρι Σύμοντς; Ναί
μέν τό συγκκριμένο φορεμα, δημιουργία του Ελληνος σχεδιαστού Χρήστου Κωσταρέλλου, κόστιζε
2.870 λίρε Άν ήθελε νά τό άγοράσει. Ωστόσο ή
ίδια έπέλεξε νά τό ένοικιάσει άπό την ίστοσελίδα
My Wardrobe HQ. Τό κόστος λοιπόν του νοικιάρικου νυφικού περιορίσθηκε στίς 45 όλόκληρες λί
ρε Οι σχολιαστές πάντως ύποστηρίζουν ότι τά
κίνητρα δέν ήσαν oίκονομικά Υποστηρίζουν ότι ή
κ. Σύμοντς, και ήδη κ Τζόνσον, είναι γνωστή γιά
τήν ύπεράσπιση τής βιωσιμότητος (Sustainability)
καί μέ αυτή τήν πράξη της θέλησε νά δηλσει τήν
σημαντικότητα τής βιωσιμότητος στήν μόδα, πε
ριορίζοντας Τις μή άναγκαίες άγορές Αύτά λένε oί
κκαλές Υλσσε . Τ τίλένε οί ακακέν, καλύτερα νά
μήν τό σχολιάσουμε Πάντως τό νυφικό, λίγες ρες
μετά τόν γάμο, έγινε άνάρπαστο στήν Άγγλα.
ΤΗΝ άνακαινισμένη
Εθνική Πινακοθήέπεσκέφθη χθές
ή βασιλομήτωρ της
Ίσπανίας Σοφία , συνοδευόμενη άπό την
άδελφή της Πριγκή
πισσα Είρήνη . Τήν
Συνέχεια στήν σελ. 3
Αποκλεισμένο τό Μεσολόγγι λιμοκτονει, άλλά δέν παραδίδεται. Γράφει ο Κασομούλης: Άπό τά μέσα Φε βρουαρίου άρχισαν πολλαίς φαμελλιαίς νά ύστερουνται το ψωμί. Μιά
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 5
Τό παρασκήνιο τής παραιτήσεως Λασκαρίδη
Ούδένα έξέπληξε ή χθε σινήμόλις 258 λέξεων- έπιστολή τού Πάνου Λασκαρίδη πρός τους συναδέλφους του, έφοπλιστές, μέ την
όποία άναγγέλλει τήν παραίτησή του άπό τό Διοκη- τήν άνακοίνωση τήν όποία
τικό Συμβούλιο τής Ένσε
ωs Ελλήνων Εφοπλιστν . καί μέ τήν όποία άπεδοκιμά- ρίκουρραφήp δηλσεων έκ
Στούς ναυτιλιακούς κύκλους ζοντο μέ τρόπο άπόλυτο οί μέρους τν δημοσιογράφων
υ ( όπωσδήποτε άτυχείς) δη . Ομέσος δείκτης νοημοσύνης (ΙΟ) τν ένηλίκων
που είχαν γεννηθεί πολύ πρόωρα ή μέ πολύ μικρό
βάρος είναι μικρότερος σέ σχέση μέ όσους γεννήθη
καν στήν ρα Τους καί μέ κανονικό βάρος, σύμφωνα
μέμία νέα διεθνή έπιστημονική μελέτη. Οι έpευνητές
άνέλυσαν στοιχεία άπό 1.068 άτομα πού είχαν γεν
νηθεί πολύ πρόωρα ή πολύ έλλιποβαρή καί άλλα
τόσα που είχαν γεννηθεί κανονικά μεταξύ 37ης καί
41ης έβδομάδος τής έγκυμοσύνης Μέ μέσο δείκτη
ΙΟ 100 στόν γενικό πληθυσμό, ή μελέτη βρήκε ότι
oi ένήλικες τής πρτης όμάδος είχαν περίπου 12
μονάδες λιγτερες (88)
είναι γνωστό ότι μεταξύ του
Π. Λασκαρίδη και τής ήγε- λσεις Λασκαρίδη, γύρω
σίας τής ΕEE δέν ύπήρχε άπό τή έλληνική σημαία,
και ή καλύπερη δυνατή σχε
ση . Καi, ή-δύσκολη-σχέση ύπουργό Ναυτιλίας .
αυτή κονιορτοποιήθηκε, μέ
τού "fund" στό όποιο έδωσε συνέντευξη, άλλά αύτό
δέν άπέτρεψε τήν σφοδρότητα μέ τήν όποία τό συλλογικό όργανο του έλλην
κού έφοπλισμού τόν Εβαλε
στή θέση του , όπως έλέχθη
άπό τηγές τής Ακτής Μιαούλη Στήν έπιστολή του
τόν πρωθυπουργό και τον
εχουμεφωνή!
Βεβαίως, ό Π. Λασκαρίδης έσπευσε άμέσως νά διευκρινίσει δτι έπρόκειτο πe
Ανανεωμένη ας ανομη πις λυνατή!
έξίδωσε ό Πρόεδρος Τής ΕEΕ
Συνέχεια στήν σελ. 4
2-6-2021