Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

17oC, 15:00

24oC, 21:00

18oC - Υγρασία 40%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:14 - Δύση ηλίου: 21:02

€0.80

Óôï Âßäï ößëïé ìïõ, óôï Âßäï

Εξακολουθεί ακατανόητο να περνούν τα χρόνια χωρίς να αποκαθίσταται η υποδομή των παιδικών κατασκηνώσεων στο νησί του Βίδο. Η χρόνια, δημοτική αδυναμία να φροντίσει τις εγκαταστάσεις του μικρού νησιού και να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες αυτές, κατατείνει στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του. Το υποκατάστατο της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών δε φτάνει ώστε να διασκεδάσει την
ανησυχία που δημιουργείται ούτε μπορεί να κρύψει την ευθύνη της δημοτικής Αρχής Υδραίου. Ανησυχία που εδραιώθηκε ύστερα
απ’ όσα προηγήθηκαν με την αλλαγή των δεδομένων στο εστιατόριο. Αυτό εμφανίζεται αλλιώς με το νησί να υπηρετεί τη δημόσια λειτουργία του κι αλλιώς με το νησάκι άδειο από το απόγευμα και μετά. 3»

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5364

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΧΡΟΝΙΑ

Êáôáóêçíþóåéò óôï Âßäï, ãéïê
«ÌðáëÜêé» åõèõíþí
áíÜìåóá óôá óôåëÝ÷ç
ôçò ðëåéïøçößáò

ÉäéùôéêÞ åôáéñåßá óôïí Ýëåã÷ï áíôß ôïõ ÅÏÄÕ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την ώρα που οι
κατασκηνώσεις στο Βίδο δεν θα
λειτουργήσουν για τέταρτη συνεχή χρονιά, έχει ξεσπάσει κόντρα για τις ευθύνες στην καθυστέρηση λειτουργίας τους με τις
υπηρεσίες του δήμου να πετούν
το μπαλάκι η μια στην άλλη.
ΣΕΛΙΔΑ

11»

Äáóéêïß ÷Üñôåò:
Ðáñáôåßíåôáé
ï ÷ñüíïò
ôùí åíóôÜóåùí 3»
ÏñéáêÞ áýîçóç
ééêïý öïñôßïõ
óôá ëýìáôá
ôùí Éùáííßíùí 4»
Ôç óõììåôï÷Þ
ôùí Ðáîéíþí
óôï ðåñéöåñåéáêü,
åðáíÝöåñå
ï Óô. Ãêßêáò 5»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Πάτρα ανατέθηκε από την Πολιτική Προστασία το έργο της διενέργειας ελέγχων για τον κορονοϊό με rapid test στους εισερχόμενους επιβάτες που έρχονται στην Κέρκυρα. 7»

¼ôáí ï ×áñäáëéÜò ôçëåöþíçóå óôïí Áõëùíßôç

«¼áóç» ðñáóßíïõ áðü ôïõò ìéêñïýò
ìáèçôÝò ôïõ 12ïõ Äçìïôéêïý ó÷ïëåßïõ10»

5»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα