Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γραμή rαν στό την novδημία ια τα αnoίa διασμό Κ νστίο. εόμενης Σιδη
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
1δρυτής -Νικά. α0ς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Περίοδος ' ( 1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.364
0,50 ε
Δυο γυναίκες επιχείρησαν να εξαπατήσουν
ηλικιωμένη στη Δράμα
Με πρόσχη μα ότι κέρδισε
σε κλήρωση 18.000
ευρ της ζήτησαν
Ο πρόεδρος της Κουνότητας Κ. Νευροκοπίου
Ησ. Χατζηκων σταν τίνου μιλάει στον αΠ. ο
Διασυλλογικοί Αγνες Κ18
Προτεραιότητα για την Κοινότητα
κ. Νευροκοπίου είναι η αντικατάσταση
του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης
Καλές επιδόσεις
από τους Δραμινούς
αθλητές
Από αύριο Τετάρτη 2 Ιουνίου
Επιτέλους σφυρίζει
το Τρένο στη Δράμα!
Υπεγράφη από τον υπουργό Κ . Καραμανλή στις 28 Μaΐου 2021
Ανατέθηκε από το ΜΕ η μελέτη
κόστους οφέλους του οδικού άξονα
Συζήτηση αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο
για τη Σιδηροδρομική Εγνατία
Δράμας-Αμφίπολης
Ξεκινά η δια δικασία ωρίμανσης για τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα στο Τμήμα
Παλαιοκμης όρια Ν. Σερρν και Ν. Δράμας
ΑΕΙ καιρός πa , nou
Ιέχουμε να δούμε εn
Τβατοό τρένο να περνάει από , τη Δράμα . Μέχρ
σήμερα. όπως ενα γνωστό.
η ΤΡΑΙΝΟΕΣ A.E. είχε διακόΨετο ένα και μοναδικό δρο
μολόγιο της γραμμής
Θεσσαλονίκης -Αλεξανδρούπολης , κυρίως εξαπίας
των υγειονομιν μέτρων
της πανδημίας του κορυνοίού.
Και αν unολογίσει κανείς
τα διάφορατεχννά rροβλήματα nου υπήρχαν στη
Του Θανόση Πολυμένη
-ΤΑ ΤΕΛΗ Απρλίου 2021,
ευρισκόμενος στη Θεσ- σαλονίκη ο πρωθυπουρ γός Κ . Μητσοτάκης μαζί με
τον υπουργό Υποδομν-Μεταφορν Κ. καραμανλή και τον
γενκό γραμματέα του ίδιου
Υπουργείου r. Καραγιάννη.
είχε ανακοινσει ότι εντός του
έτους, θα γίνeι η πρτη δημο πράτηση για το έργο της κατασκευής του οδικού άξονα
Ι Δράμας-Αμφίπολης.
Στην ίδα εκδήλωση μάλιστα
ΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
, οφήνει ολοκληρωτά
εκτός τη Δράμα . Όπως ενα γνωστό, η νέα σδηροδρομκή τροχά, απότη θεσσαλονηθα
γινόντουσαν τατκές ολοκληρωτικές διακο- ροδρομκής
πές στα δρομολόγια, η κατάσταση είχε φτά σε πλέον στο απροχρητο.
Πλέον, η ΤΡΑΝΟΣΕ, ανακοννει ότι από κατευθυνθεί προς Ασπροβάλτα , Αμφίπολη.
αύρο Τετάρτη 2 ibuίου , επαέρχονται στα Πιέρια Κολάδα , Σταυρός Αμυγδαλενα και 1
δρομολόγια θεσσολοννης-Αλεξανδρούπο - anό exεί μέσω τούνελ θα nεράσει , στη Να είχαν δαθεί στη δημοσιότητα
λης οι αμαξοστοχίος 600 Α και 91. Oπως το
νζεται σε
Κapβάλη με κατεύθυνση τους Τοξότες Ξάν- Τ
, σχετική ανακοίνωση της εταρείας , 6ης. Αν κα για να φτόσουμε στην κατοοκευή
: ακόμα πολλά χρόνια , nap όλα
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του έργου , συνολικού μήκους
43 χλιομέτρων no συγκεκρι1 μένα η κύρα αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο . Θαγίνει κατ' αρχήν με αποκατάσταση του υπάρ - ακής σημασίας. Στα υποψήφα έργα που θα χρηματο1 χοντος οδικού δικτύου για περίπου 13,5 χμ και με κατασκευή περάτου 23,5 λμ νέων τμημάτων . Από αυτά τα Νέος Οδικός Αξονας Δράμας-Αμφπολης, τμήμα Πα
16,5 Χυ , αρακάμπτοντας του οασμούς Ροδολίβους λαιοκμη-Μαυραλεύκη .
και Πρτης Σερρν και τα 13 χλμ γα την κατασκευή του
τμήματος Δράμα-Μαυρολεύκη , noυ περλαμβάνει σ'
αυτό το κομμάτι μέσα και την κατασκευή του κόμβου υπόψη έργο στον κατάλογο των προς χρηματοδότηση
1 της Δρμας Συναλυά το έργο περιλαμβάνει 9 κόμβους έργων . Όμως η απόφαση της ΕΤΕΠ για την έγκριση χρηπου θα το συνδέσουν με τις υφιστάμενες οδούς
Σύμφωνα με όσα ανακοινθηκαν επίσης το έργο θα αφού το Υπουργείο υποβάλει την σχετυή Αξολόγηση
χρηματοδοτηθεί και θα κατασκευαστεί με σύμπραξη Δη- κόστους Οφέλους με βάση την οποία θα τεχμηρωθεί η
μόσου και Ιδωτικού φορόα (ΣΔΤ. Επίτης ουσίας, αυτά σκοπιμότητα του έργο
είναι τα τελευταία νέα.
Μελέτη κόστους οφέλους
Πέρα από τα παραπάνω, το Υπουργίο Υποδομν-λυσης Κόστους Οφέλους, οι βασικές θεματικές ενότηΜεταφορν , συνεχίζει να προετομάζει τη μελέτη κό - τες εργασιν , που απαπούνται είναι: a ) Ανάλυση και
στους οφέλους για το έργο. Και αυτό αποδενίετα από προβλέψες κυκλοφορίας, β ) Χρηματοοικονομική ανά
το γεγονός ότι προ ημερν , εγκρίθηκε τελικά η ανάθεση λυση , y κανωνικοοκονομική ανάλυση, δ) Ανάλυση
σύμβασης παροχής υπηρεσιν Τεχνικού Συμβούλου, ευaισθησίας κινδύνου, s) Επτσεις στην απασχάληση
για την υπβοήθηση της Διεύθυνσης Οδοκν Υποδομν , κτλ
στην εκπόνηση Ανάλυσης Κόστους Οφέλους (ΑΚΟ), στη
διενέργεια μετρήσεων
κυκλο - φοριακή φόρτων
και έρευνα προέλευσης
προορισμού για το έργο
Nέος οδικός Αξονας
Δράμας
Τμήμα Παλαιοκμη Μαυρολεύκη-.
Στο έγγραφο
βγήκε στη δημοσιότητα
με υπογραφή του υπουργού κ . Καραμανλή , αναφέρεται μεταξύ άλλων
ότι στην παρούσα φάση
το Υπ Υποδομν-Μεταφορν βρίσκεται σε συνενναήσεις και διαπραΥματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπε ζα Επενδυσεων (ΕTΕn) για την
εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους τουλά
στον 500 εκατομμυρίων
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π..
ότητα το αoφαλές ταξίδ, έχε εφαρμόσει από αυτά , ο σχεδιασμός της βρίοκετα στα οαρά
την πρτη στιγμή όλα τα αταραίτητα μέτρα για να ολοκληρωθεί.
προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο
των επβατν και του προσωποού της.
- Σήμερα, ηπόη της Δράμας αλλά και ολό - αίτερα τη Δράμα . Μάστα, αύρo Τετάρτη 2
κληρη η Θράκη, έχουν μενeι χωρίς τρένο κα buiou, πρόκειται να συητηθεί πρόταση της
αυτό αποτελεί ένα σημαντιό πλήνμα για τις
περιοχές μας . Πολύ δε περσσότερο για τη Πόλη+ Ζωήν , στε να rροσληθεί στη
Δράμα , η αnοίa σήμερα dναι anοκομμένη Δράμα ο υnουργός Υποδομν κ. Καpαμαλής
από την κεντριή αρτηρίατης Βόρειας Ελλά, κανα εξηγήσειπως αντλαμβάνετα τη θ6ση
δος, την Εγνατίa Οδό και nepμένει με oγωνα aό τα uοστάμενα κα σχεδιαζ το ξεxίνημα του κάε άξονα προς αυτήν .
Πάντως , θα πρέπει να rpοoedσουμε εδ.
ότ, το σιδηροδρομκό μέλλον της Δράμος υπapξει σχετική αντίδραση από το Νομό Δρ δεν διαγρόφετα ευοίωνο , μιας και η υπό σχε - μας
ευρ για την κατασκευή έργων σημαντικής περιφερεΤο Βέμα του σιδηροδρόμου, απoσχολεί ιδ δστηθούν από την ΕΤΕπ περλαμβάνεται και το έργο
Παράταξης, της μείζονος αντιπολίτευσης
Παρακάτω αναφέρεται ότι , "οι εκτρόσωποι της ΕΤΕΠ
έχουν αποδεχθεί κατ' αρχήν να συμπερληφθεί το
rpoomκή για την ανάπτυξη της Δρά
μας !
μενα αδηροδρομικά δίτυο , αλλά και να
ματοδότησης της υλοποίησης του έργου, θα ληφθεί
όφελος που πρακύπτε
απ ' αυτόν .
Όπως αναφέρεται αίσης, για την υλοποίηση της ΑνάΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν ΙΚ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αμpίπολης ,
-ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNΝ Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιv: 69774 22184
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Κο5ημερινές: 1000-13:00 και 1800 20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σεββατοκύρισκα κλεστά
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εγνάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ oίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας . .
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ . ΛΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εφέρων Αωpoτικν 124, Δράμα ΤK. 66100
ΠΡΩΝΟΣ
[ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα