Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 01.06.2021
Email: pan1 [email protected] Η ΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜEΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7616
29 χρόνια
Ποιους Πληρνο υν
αυτή την εβδομάδα υπ. Εργασίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Πς μπορούν
να παραμείνουν για 12 χρόνια με ενοίκιο και δυνατότητα επαναγοράς.
Τέλος στην Προστασία
Της Πρωτης κατΟΙΚιας ΤΙ ΠρΕπει να ερτε
Το τλος της Προστασίας της Πρτης κατοικίας τον <κόκκινων δανειοληπτν έρχεται
από την Τρίη 1η Ιουrίου, ημερομηνία κατά την οποία Τθετα σε εραρμογή ο νέο
Πτωχευτικό Πλασο (τόμος 47382020<Ρύθμιση οφελν και παροχή δεύτερης ευκαρίας
και άλλες διατάξες. Με την έναρξη ισχύος του ει λόγω νόμου, κλενει η δεκαετής παρέ
Υθεσην Προστασίας της πρτης κατοκίας που Πρωτοεφαρμόστηκε στη χρα μας το 2010,
μετο νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) και Τις μετέπετα Τροποποιήσεις του
θα Πρέπει να σημειωθεί ότι ο
νόμος Κατσέλη δεν θεστίστηκε
για να αντιμετωπίσει Τις έκτακ
Τες συνθήκες της οικονομικής
κρίσης, οι οποίες ούτε το 2010
ήταν ακόμη εμφανείς και φυσικά
κανείς το συγκεκριμένο έτος
μπορούσε να Προβλέψε την
έκταση Που Πήρε στα επόμενα
χρόνια.
Η εταιρία <ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ> ανακοίνωσε Ευρ και την αντίστοιχη ΤροπΟποίηση του
ότΙ η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρίας Που Πραγματοποήθηκε στις 02/03/2021, αποφάσισε την
ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.
4548/2018, Των 910.3 16 Ιδίων Μετοχν , Ευρ ανά μετοχή , στο πλαίσιο του εγκεκρι
ονομαστικής αξίας 0,63 ευρ η κάθε μία, με μένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση
συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της
κεφαλαίου κατά το Πσό των 573,499,08 Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχν.
άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της, Οι εν λόγω μετοχές αποκτή θηκαν στο διάστημα από 17/07/2019
05/02/2021 , με μέση Τιμή αγοράς 446
Τέσσερα νέα funds
φλεμτάρουγν
των Μετόχων ( συνεδρίαση της 21/05/2019 )
μετην ΑΜΚ
της Αpha Bank
Πακέτο
έναντι Τρέχουσας call otion από Reggeborgh άμεσο ποσοστό
2.355.840 Τιμής τοου Ττλου
μετοχν ή του
9,5% της Ελλάκ- 1,409 ευρ.
τωρΕΛΛΑΚΤΩΡ
2,77% Πέρασε συναλλαγής Μπόμπολα.
μέσω Χρηματ-ανέρχεται
στηρίου
πριν το κλείσιμο . ευρ.
τη Reggeborg h Invest απέκτησε της Regg eborg h
σήμερα μέρος Invest
αυτού, Το9,5% εισηγμένη
των μετοχν της ανέρχεται
στο ταμπλό στα
Invest για
Ποσοστό
της ανήκε στον Λ.
Ελλά κ
23,67%.
Δημοπρασία
εζάμηνων εντόκων
την Τετάρτη
τωρΕΛΛΑΚΤΩΡ
Υπενθυμίζεται ότι 2,77%, με βάση
συνολική την Προσυμφωνσυμμετοχή ημένη Τιμή.
λίγο 24,427
εκατ .
Πακέτο ανέρχεται
Το πακέτο άλλαξε χέρια στα 1,20 αφορά
ευρ ανά μετοχή εξάσκηση
Ποσοστό 12,5% Μετά
η συναλλαγή,
Created by Universal Document Converter