Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επιμένει σε νέες επενδύσεις η Flexopack
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5986 Τρίτη 01.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Αύξηση
εξαγωγν 3,3%
περιμένουν
φέτος
οι επιχειρήσεις
Kiefer ΤΕΚ
Σταϊκούρας:
>>> ελ.
>>> ελ
Στην ελλην ική αγορά ΑΠΕ
εισέρχεται η Lightsource bp
Σήμα εμπιστοσύνης
οι νέες προβλέψεις του ΟΟΣΑ
Με βάση τα αποτελέσμετα
έρευνας της ΕΛΣΤΑT , οι
ελληνικές εξεγωγικές επιχει
ρήσεις προσδοκούν ότι το
έτος 2021 η αξία των εξαγωγν τους για αγαθά θα
παρουσιάσει αύξηση
σχέση με το έτος 2020, κατά
3.3%.
Η κατηγορία προϊόντων στην
αποία οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προσδοκούν
ότι θα πραγματοποιηθεί η
μεγαλύτερη
εξηση της αξίας των εξα
γωγν τους σε σχέση με ο
2020 είναι η κατηγορία
<Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά
κλπ κατά 15,1%.
0ην Ελλάδα
ποσοστιαία
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΣΤΗ
Αντίστοιχα, οι ετιχειρήσεις
προσδοκούν ότι η μεγαλύτερη
ποσοστιαία μείωση θα κατα γραφεί για την κατηγορία
Μηχανήματα και
μεταφορνν κατά 10,9%.
Ακύρωση
ιδίων μετοχν
υλικό
Οι τρεις χυριότερες χρες
στις οποίες οι ελληνικές εξα γωγικές επιχειρήσεις που
ανταποχρίθηκαν στην έρευνα
σκοπεύουν να πραγματοποιή
σουν εξαγωγές αγαθν φέτος
είναι η Γερμανία , η Κύπρος
Η εταιρία <ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 05/02/2021, με μέση τιμή
ΙΣΤΗ> ανακοίνωσε ότι η
Έκτακτη Γενική Συνέλευ
αγοράς 4,46 Ευρ ανά
μετοχή , στο πλαίσιο του
εγκεκοιμένουαπό
Ταχτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ( συνεΒουτιά χρέοις κατά 14 μονάδες του ΑΕΠ στο τέλος του 2022 σε
σχέση με τα επίπεδα του 2020 προβλέπει ο 0ΟΣΑ για την ελληνική
οικονομία, θέτοντας όμος παράλληλα τον πήχη της ανάππιξης σε πιο
ση των μετόχων της Εταιτην
ρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 02/03/2021 ,
αποφάσισε την ακύρωση, δρίαση της 21/05/2019) χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την Κομισιόν.Στην έχθεσή του εκτιμά
σύμφωνα με το άρθρο 49
N. 4548/2018 , των
910.316 Ιδίων Μετοχν,
ονομαστικής αξίας 0,63
ευρ η κάθε μία , με
συνακόλουθη μείωση του
μετοχικού της χεφαλαίου Κεφάλαιο της Εταιρίας
573.499,08 Ευρ και την
αντίστοχη τροποποίηση ούμενο σε 26.593.361 κο του άρθρου 5 ( Μετοχικό νές ονομαστικές μετοχές, νικότητας θα είναι ομαλή , ευρ ,
Κεφάλαιο) του Καταστα- ονομαστικής
τικού της.Οι
μετοχές αποκτή θηκαν στο
διάστημα από 17/07/2019και η
Βουλγορία .
Ποογράμματος
τησης Ιδίων Μετοχν .
Απόκπως η ελληνκή οικονομία θα εμφανίσει φέτος ρυθμό ανάπτξης
3,8% και 59% το επόμενο έτος , η ανεργία αgγά αλλά σταθερά θα
συνεχίσει να διαγράφει καθοδική τροχά σε υψηλά επίτε δα
Να σημειωθεί ότι το 30
τρίμηνο του 2021, η ΕΑΣΤΑΤ
θα ανακοινσει τη 2η
εκτίμηση για τις προσδοκίες
των ελληνικν εξαγωγικν
επιχειρήσεων σχετικά με την
αξία των εξαγωγν τους για
το έτος 2021, η οποία θα
καταρτιστεί στη βάση των
σχετικν επικειροποιη μένων
στοιχείων που θα συγκεντοαθούν από τις επιχειρήσεις
χατά τον 2ο κύκλο συλλογής
της έρευνας
Μετά την ως άνω μείωση,
λόγω της ακύρωσης των
μετοχν ,
το Μετοχικό
(από 16,3% πέρυσι σε 15,9% χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις
φέτος και 15,6% του χρόνου ) , φέτος. Με τις καταθέσεις στην
εν η επάνοδος της κατανά - περίοδο της πανδημίας να
λωσης σε συνθήκες κανοπλέον
ανέρχεται
16.753.8 17,43 ευρ , διαιρ το
έχουν αυξηθεί κατά 24 δισ.
αξίας
εν λόγω μετοχής 0,63 Ευρ η κάθε
μία .
Created by Universal Document Converter