Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
1 Τουνίου 2021
Αριθμ. φύλ . 41971
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ιουστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος . Πύρρου έπισκόπου
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , πιθανοί όμβροι και δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοίάνεμοι, Θερμοκρασία έως 25β.
Σελήνη 21 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.04Δύσις ήλίου 8.42
ΩΡΑΙΑΤΑ ΑΣΤΕΙΑΔΕΝΔΙΑ-ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΑΤΗΝ ΕΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ.ΑΛΛΑ..
Πίσω άπό τίς κλειστές πόρτες:
Συνυποσχετικό γιά γκρίζες ζνες
Καίγια άποστρατιωτικοποίηση-Τίζητουν οί Τούρκοι γιά νά δεχθούν τήν δικαιοδοσία
του Διεθνούς Δικαστηρίου-Πρός συνάντησιν Μητοοτάκη-Ερντογάν
ΜΕ ΗΠΟΤΗΤΑ και δμαλότητα έξε - μπάσκετ.) Ελέχθησαν και όρισμέναλίχθηκε ή έπίσημος έπίσκεψις Τσαβούσογλου στήν Αθήνα . Oί οίκοδεσπότες προσεποιήθησαν ότι δέν
είχαν άντιληφθεί τήν άνωμαλία της
άνεπισήμου έπισκέψεως τοϋ Τούρκου
ύπουργου στήν Θράκη. Ότι δέν είχαν έλληνικής ταινίας μέ τόν άμήχανο
άντιληφθεί την πατριωτική δσο καί
ρεαλιστική στάση τν συμπατριωτν
μας Πομάκων . Και έτσι ή έπίσκεψις ομως ή άτμόσφαιρα δέν ήταν καθόλου
κύλησε έν μέσω έναγκαλισμν, χαριεντισμν καί άναφορν στό μπάσκετ .
(Η Άναντολού Εφές έκέρδισε τήν ρία της . Τρα δέν ζητεί να μας σύρει
Μπαρτσελνα στήν Εύρωλήγκα του
άπό τήν Ελλάδα ή ύπαρξις τν κγκρί .
άντιληφθεί πς τό χαρτί τής στρατιωτικής ίσχύος προσέκρουσε στούς φρά - ζων ζωνν . Συζητεί άκόμη τό ζήτηκτες του Εβρου και στά άτσάλινα τεί χη τν πλοίων του Στόλου μας . Ονέ ος έλιγμός τν Τούρκων είναι τό συνυποσχετικό . Δυστυχς στά άντατα Ένα τέτοιο συνυποσχετικό θά συνικυβερνητικά κλιμάκια έξακολουθουν
νά πιστεύουν ότι τά έλληνο-τουρκικά διεκδικήσεων αυτ .
μπορεί να έπιλυθούν στήν Χάγη. Καί
αυτό ή Άγκυρα τό έκμεταλλεύεται μέ
την συνήθη πονηρία της. Ό Τσαβού-αφορετικν καί σέ άρκετά, ίδιαίτερα
σογλου δέν δμιλεί πλέον γιά άνοικτή
άτζέντα. Δέχεται τό συνυποσχετικό .
Απαιτεί δμως σέ αυτό νά γίνεται δεκτή
ούσιαστικά-για τά έμβόλια κατά τού
κορωνοϊού και τήν άμοιβαία άναγνριση τνσχετικν πιστοποιητικν
καί όλα ήσαν μία κραία άτμόσφαι
ραν, άνάλογη έκείνης τής παλαιας
ΗΝKος Δένδιας καί
Mβλούτ Ταβούσογλου
κατά τίς χθέσινέςοινές
δηλσεις τους
μα της άποστρατιωτικοποιήσεως των
νησιν μας και όλα τά ζητήματα τν
διεκδικήσεων πού έγείρει ή Τουρκία .
στουσε άπό μόνο του άναγνριση τν
Ντίνο Ηλιόπουλο .
Πίσω άπό τις κλειστές πόρτες
ΚΕχουμε πλήρη έπίγνωση τν δι εύχάριστη . Ή Τουρκία , διά στόματος Τσαβούσογλου, έδειξε τήν πονησοβαρά, θέματα τν διαμετρικά άντι
θετων θέσεων πού πρεσβεύουμε, έμείς
στήν Χάγη μέ άνοικτή άτζέντα. Έχει
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Η μαφία άπειλεϊ
τους Θεσμούς
Ή Χάγην τν Τούρκων
Επιτάχυνσις
καί ψηφιοποίησις
τής κτηματογραφήσεως
ΟΛΑ τά λεφτάν της νέας στρατηγικής της τουρ- ή έφαρμογή των άρθρων 44 καί 83 της Σύμβασης
κικής έξωτερικής πολιτικής είναι νομίζω ένα σημείο γιά τό Δίκαιο της Θάλασσας" . Τί έννοεϊό ποιητής;
της συνέντευξης που παραχρησε στόν συνάδελ-Νομίζουμε πς είναι ξεκάθαρο.Άλλο πράγμα λέμε
φο της έφημερίδας Τό Βήμα- Αγελο Αθανασό- όταν λέμε διάλογο και διαπραγματεύσεις έμείς και
πουλο όΥπουργός Εξωτερικν, Μεβλούτ Τσαβού-άλλο οί Τουρκοι. Άλλο πράγμα έννοούμε όταν λέμε
σογλου. Εως τρα οί γείτονες προσπαθούσαν νά Χάγην έμείς καί άλλο οί Τορκοι.
μας σύρουν σέ έφ όλης της ύλης διάλογο κάνοντας χρήση της στρατιωτικής τους ίσχύος. Σέ αύτή
την φάση που διανύουμε άξιοποιούν τό πάθος των μΛες-διάλογο έννοούν και τίς γκρίζες ζνες και
έλίτ των Άθηνν για προσφυγή στήν Χάγη για νά
μας σύρουν σέ κανονικές διαπραγματεύσεις στίς τηματα κυριαρχίας και κυριαρχικν μας δικαιωμάόποιες δύνανται νά θέσουν έπισήμως όλες τους τίς των, οπως το μονομερές δικαίωμα έπέκτασης των
διεκδικήσεις (γκρίζες ζνες , άποστρατιωτικοποίηση)! Το τυράκι αύτή τήν φορά όνομάζεται συνυποοχετικόν . Είδική συμφωνίαν όπως το όνομάζει
ό Τουρκος ΥΠΕΞ. Για του λόγου το αληθες, σας με- όπό τήν δικαιοδοσίατου δικαστηρίου στε να πεταφέρω αυτούσιο το άπόσπασμα τής συνέντευξης
Τσαβούσογλου . Εχει ς έξής: Θά έπρεπε όμως να ριληφθούν οι γκρίζες ζνες και ή άποστρατιωτικουπενθυμίσω ότι άκόμη καί άν φέρουμε τά ζητήμα-ποηση στο συνυποσχετικό ! Καί νά υπήρχε παρανότα ένπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ηση για τις προθέσεις τους , έλύθη στίς διερευνητιχρειάζεται νά διαπραγματευτουμε μία είδική συμ- κες και στους δύο γυρους που έχουν πραγματοποιφωνία . Αύτός είναι ό λόγος που έπιμένουμε νά δί - ηθει μέχρι σήμερα έθεσαν έν έκτάσει λαμβάνοντας
νουμε έμφαση στήν σημασία του διαλόγου. Θά πρέ - και τις ανάλογες άπαντήσεις τά ζητήματα κυριαρπει έπίσης νά ύπογραμμιστείότι ήταν ή Ελλάδα πού χιας και άποστρατιωτικοποίησης νήσων! Έρωτάται
είσήγαγε έπιφυλάξεις στήν δικαιοδοσία του δικα-λοΙπόν: Άκόμη και άν υποθέσουμε ότι αυτή ή στραστηρίου όπως το άποστρατιωτικοποιημένο καθε
στς των νησιν του Αίγαίου , τό εύρος του ένα - με την κατάρρευση του διαλόγου νά στείλουν
ερίου χρου, ό καθορισμός των θαλασσίων όρίων,
(σελ 3)
Oι Τουρκοι-τό έδειξαν οί διερευνητικές συνοτά θέματα της άποστρατιωτικοποίησης καί τά ζηΗ ΝΕΑ μαφιόζικη έκτέλεσις, ή δεύτερη
σέ διάστημα όλίγων ήμερν , έχει σημά
νει συναγερμό στό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου μέ τόν άρμόδιο ύπουργό
νά κάνει λόγο για πόλεμο) της Αστυνομίας και της Δημοκρατίας κατά του όργα νωμένου έγκλήματος . Μέσα σέ λίγες
Συνέχεια στήν σελ .4
χωρικν υδάτων. Οι Τουρκοι όταν λένε Χάγη έννοουν ότι πρέπει νά παραιτηθεί ή Έλλάς άπό τίς έπιφυλάξεις Εύάγγελου Βενιζέλου-Κρατερου Ίωάννου για θέματα Άμυνας και έδαφικής άκεραιότητος
ή ένεργειακή
άσφάλεια τής χρας
"Όταν ό Ντιόρ
άνέβαζε (1951) τά μοντέλα
του στήν Ακρόπολη
του Κ. . ταμπολή *
ΜΠΟΡΕΙ όλος ο κόσμος νά έχει στραμ μένη τήν προσοχή του στίς Ανανεσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τόπερίφημο Green Deal της ΕΕ και νά έχει
πεισθεί , κατά κάποιο παράξενο τρόπο, ότι τά πάντα στό έγγύς μέλλον
θά κινουνται μέ πράσινη ένέργεια καί
ήλεκτροκίνηση, πλήν δόμως ή άδυσπητη πραγματικότητα των άριθμν
και ή βαρετή καταγραφή των δεδομένων φανερνουν μία τελείως διαφορετική είκόνα . Μία προσεκτική
άνάλυση του ένεργειακού ίσοζυγίου
της χρας άποκαλύπτει ότι 25 χρόνια
μετά τήν ένταξη των ΑΠΕ στό σύστημα ήλεκτροπαραγωγής της χρας και
τήν σημαντική διείσδυση των ήλιακν
θερμικν συστημάτων τά τελευταία
40 καί κάτιχρόνια, ή ένεργειακή οίκονομία μας έξαρτάται σέ ποσοστό 70%
και άνω άπό όρυκτά καύσιμα-μέ το
95% άπό αυτά (δηλ . πετρέλαιο, φυσικό άέριο και ήλεκτρισμό ) , είσαγόμενα και μάλιστα μέ ύψηλό κόστος
(E6-E8 δισεκ. τόν χρόνο άνάλογα
μέ τίς έπικρατούσες διεθνείς τιμές.)
τηγική τν Τούρκων δέν είναι προσχηματική, στε
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδά
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
<Ιστορικός προϋπολογισμός
Μπάιντεν ύψους
6 τοισ. δολλαρίων
Πνοή ανανεσεως
στο Μουσείο Γουλανδρή
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
της Αθήνας
Οδάσιγκτων.-Ο Άμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντενάνεκοίνωσε τόν πρτο προϋπολογισμό της Προεδρίας, ό όποίος χαρακτηρίζεται άφ ένός άπό την
ηύξημένη φορολογία για τά άντερα είσοδηματικά
στρματα τηής κοινωνίας καί, άφ έτέρου, άπό τό πακέ
το δαπανν ύψους έξι τρισεκατομμυρίων δολλαρίων .
Φρέσκα λαχανικά θά μπορούν νά παραδίδονται
στους καταναλωτές όχι άπό τό σούπερ μάρκετάλλά
άπ' εύθείας άπό τόν παραγωγό Πάντε φοιτη τές του
πανεπιστημίου Αίγαίου δημιούργησαν μία Ψηφια
κή πλατφόρμα-άγορά, μέσω Τής όποίας οί "Ελληνς παραγωγοί θά μπορούν νά διαθέτουν άπ' ευθείας τά προϊόντα του. Πρόκειτα γιά ήν πλατφόρμα διασυνδέσεως καταναλωτν μέ τοπικούς παραγωγος τού πρωτογενούς τομέα farmit.gr, μέ τήν
όποία οί φοιτητές θά δσουν τή αμάχην για Τήν
διάκριση στόν τελικό του διαγωνισμού JA Start
Upy του Junior Achievement Greece. Ή πλατφόρμα κστηρίζει τήν έγχρια οίκονομία, ένισχύει
Τς άνέπαφες συναλλαγέ (διαφάνεια καί ύγειονομική
άσφάλεια) και συμβάλλει στή μείωση τής σπατάλης
τροφίμων, μέσω προσφοράς στίς κοινωνικς δομέν
.Ο Άλμπερτ Aϊνστάιν , μέ τήν θεωρία τής σχετι
κότητος , ήλθε να άνατρέψει πολλά δεδομένα, τά
όποία μέχρι την έποχή του ή έπιστήμη τά θεωρούσε θέσφατα Φαίνεται πς τρα έπήλθε ό χρό
νος γιά νές άνατροπέ, Έπιστήμονες της διεθνούς
κοινοπραξίας Μελέτης τής Σκοτεινής Ένέργειας
(Dark Energy Survey-DES) παρουσίασαν τόν
μεγαλύτερο και πιό όλοκληρωμένο μέχρι σήμερα
χάρτην Τής σκοτεινής ύλης στό σύμπαν, τής άόρατης ύλης που έκτιμάται ότι άποτελεί περίπου τό
25% Της συνολικής συμπαντικής ύλης, έναντι 5%
τής όρατής ύλης καί 70% Τής σκοτεινής ένέργειας.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Λεττομέρειες στην σλ. Τ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λιγότεροι ανονο καί quπράβου, λιγότερο έγκλημα..
E, όχι καί νά στενοχωρηθούμε έπειδή οί ανονοίν
άλληλοδολοφονούνται ! E,
όχι και νά τά βάλουμε μέ τό
ύπουργείο Δημοσίας Τάξε - ύπηρετήσαμε τό άστυνομι- ζόζες (που νά βρούν τότε λε
ως έπειδή οί λαθρέμποροι,
oί σωματέμποροι, οί προ- (στήν άρμοδιότητά μας,
στάτε, οί νονοί , οί μπρόβοι
και όλα κτής νύχτας τά κα
μματω ξεκαθορίζουν τους
λογαριασμούς τους αί , φυ- σήμερα) κάποιο <καλόπαι- Ελεγε ότι ή Άστυνομία άναδον του ύποκόσμου έπεφτε ζητά έναν περιβόητο κακοδαύτους! Νά μάς συμπαθάτε, 6ύμα τν όμοίων του , στήν ποιό τής περιοχής , έπειδή
άλλά έπί τριάντα χρόνια Αστυνομία άνοιγαν . γκα - είχε πυροβολήσει και άφή
σικά , μένουν λιγότεροι άπό
σει στόν τόπο ένα άπό τά
παλληκάρια του ίσχυρότερου κάνταγωνιστήν του .
εχουμε φωνή!
κό ρεπορτάζ στόν Πειραιά φτάγιά σαμπάνιε) .
Θυμόμαστε, σάν νά είνα
Αναντμενη κα. σασμη πιο δνατη!
τν Πειραιωτν, και οί Φυ- τρα, ένα περιστατικό μέ
λακές Κορυδαλλού ) καί όποτε (όχι τόσο συχνά όπως
Η ένα πρωί, νωρίs , πού
τόν τότε διοικητή Ασφαλε - πηγαίναμε γιά τό ρεπορτάζ,
Συνόχεια στήν σελ . 4
Dpontos
aς Πειραις, ό όποίος μάς
1-6-202 1