Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΠΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
31 Μαΐου 2021
Τον άγίων 318 θεοφόρων πατέρων
της ΑΟίκουμενικής Συνόδου , Ερμείου μάρτ,
Σελήνη 18ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 606-Δύσις ήλίου 840
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 25β.
Αριθμ. φύλ . 41970
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΙΔΥΝΑΜΙΚΟΙΟΡΕΣΙΒΙΟΙ ΑΓΡΙΑΝΕΣ ΕΣΠΑΣΑΝΤΟΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ ΠΕΡΙ<ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΣ,
Oί Πομάκοι κέδιωξαν> τόν Τσαβούσογλου
άπό την όρεινή Θράκη
V τον
Δέν πήγε στήν μεθόριο τής Ξάνθης μετά τήν άνακοίνωσή τους, ότι είναι persona non grata
- Άλλαξε τό πρόγραμμα καίκλείσθηκε στό Προξενείο
ΠΡΟ έκπλήξεως, όδυνηράς , εύρέθη δ ρσεις . Για αυτό και την παραθέτουΥπουργός Εξωτερικν της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την
περιοδεία του στήν Θράκη. Τά σχέδιά
του γιά λαϊκή υποδοχή στά πομακοχρια της Ξάνθης μέ στόχο νά άποδείξει
πς ή μειονότης είναι μία ένιαία καιί
τουρκική άνετράτησαν έξ αίτίας των
όξυτάτων άντιδράσεων άπό τούς ίδι
ους τούς Πομάκους! Καί πρό του κιν δύνου νά άποδοκιμασθεί, άλλαξε τό
πρόγραμμά του!
νείδηση τν Πομάκων άκτιβιστν οί ΘΑ ΗΤΑΝΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΒΑΘΙΑ
όποίοι τίς τελευταϊες δεκαετίες , άντιμετπισαν ρατσιστική βία, ξυλοδαρμούς , άπειλές , κοινωνικό και οίκονομικό άποκλεισμό άπό έγχριους μtσθοδοτούμενους έκπροσπους του
έθνικισμοϋ τής χρας σας , όπαδν
της φασιστικήgτρομοκρατικής όργάνωσης των Γκρίζων Λύκων , δηλνουμε ένπιον της διεθνούς κοινής γνο
μης ότι: ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ
ΣΤΑΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ
ΟΣΑ ΕΠΡΑΞΕ ΤΟΕΘΝΟΣ ΣΑΣ ΣΕ
ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ
με αυτούσια:
ΚΚύριε Μεβλούτ Τσαβούσογλου
ΕΙΣΤΕΑΝΕΠΙΟΥΜΗΤΟΣ
Υπουργέ Εξωτερικν της Τουρκίας, κύριε Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
έκφράζοντας τήν ίστορία του περήφανου λαοϋ μας, τή φωνή τν έλεύθερων Πομάκων, τή μνήμη τν κοριτσιν μας πού γκρεμοτσακίστηκαν
άπό τίς δεκάδες βουνοκορφές τής ΡοΗάνακοίνωσις τν συμπατριωτν δόπης, τά Μόμτσκι Κάμεν (τολύ πρίν
μας Πομάκων τάλέει όλα. Δέν χρειά- τίς Σουλιτισσες) γιά νά άποφύγουν
ζεται ούτε σχολιασμούς ούτε συμπλη- τούς οθωμανούς κατακτητές , τη συΗ δημοκρατική και πολιτισμένη χρα Αύστραλία καθιέρωσε τήν
26η ΜΑΪΟΥ ς ΗΜΕΡΑ ΕΟΙΚΗΣ
ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ γιά τίς βαρβαρότητες
πού διέπραξανοί άποικοι πρόγονοι τν
σημερινν Αύστραλν σέ βάρος τν
ίθαγενν κατοίκων , τνΆβορίγινων.
Είναι μιά μεγάλη εύκαιρία νά
μπείτε στήνσφαίρα τν πολιτισμένων
Συνέχεια στήν σελ . 3
Ο ΜΟΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕ
8 Ό Μέβλούτ Τσαβούσογλου στό μειονοτικό σχολείο
ΦΘΕΙΤΕ ΤΑ ΗΡΩΪΚΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συναινετικό
διαζύγιο
μέ έπτά κλίκ
ΣΥΡΙΖΑ σέ διατεταγμένη ύπηρεσία
Ό άφελληνισμός τού
έγχωρίου έπιχειρείν
ΠΡΕΠΕΙ νά είμαστε δίκαιοι. Ο Πρωθυπουργός τά λόγια και ό ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΚΚΕ τής έποχής έκείνης
είπε σωστά κατ' άρχήν όταν μίλησε στό Ζάππειο για ήταν άντιευρωπαίοι. Στήν πράξη όμως , έκ του άπο"σκοτεινό διάλειμμα στήν εύρωπαϊκή πορεία της τελέσματος, μόλις είδαν τόν γκρεμό άπεδείχθησαν
χραςάναφερόμενος τόν καιρό πού άνέλαβε τήν φιλοευρωπαϊοι Η ρα της άληθείας ήταν για όλους
διακυβέρνηση της χρας ό ΣΥΡΙΖΑ τό 2015. Κανείς ή έπομένη του δημοψηφίσματος. Άνό Τσίπρας ήθεδέν θέλει νά θυμάται έκεινο τό θλιβερό όκτάμηνο λε μέ το 62% του κόχιν-που διέθετε ς πολιτική
πού βύθισε την οίκονομία σέ ύφεση, έκλεισε τίς τρά - προϊκα- έβγαζε άνέτως τήν Ελλάδα και άπό τήν
πεζες και προκάλεσε άσύλληπτη βλάβη στήν καθη- ΕΕ και άπό την Εύρωζνη.
μερινότητα των Ελλήνων . Δέ χρειαζόταν νά γίνουν
οί"Ελληνες πολίτες διακονιαραίοι των ΑΤM για 60
εύρ για νά άπαλλαγεϊ ό Τσίπρας άπό τήν κομμουνιστική συνιστσα του Λαφαζάνη, γιά νά έγκαθιδου- φαρει πάνω στο 62% του "όχιν θά ζητούσε άνεύθυθετ μέ τό δημοψήφισμα στήν έξουσία και να εφαρ- Φή στήν δραχμή . Δέν τό έπραξε. Αντιθέτως συναίμόσει έντέλειχωρίς έσωκομματικές άντιδράσεις τά
μνημόνια . Τά πράγματα μπορουσαν νά γίνουν καί
πιό άπλά . Μέ τήν άπόσταση του χρόνου όμως άξί - μπορει κανείς λοιπόν νά χαρακτηρίσει τόν ΣΥΡΙΖΑ
ζει νομίζω τόν κόπο νά άναστοχαστούμε πάνω στό αντιευρωπαϊκή δύναμη όταν του δόθηκε ή εύκαιένδιαφέρον έρτημα πού έθεσε ό κύριος Μητσοτά - ρία νά βγάλει τήν Ελλάδα άπό τήν Εύρπη και δέν
κης: πόσο Εύρωπαϊος ή πόσο άντιευρωπαϊος ήταν τοεκανε; Ανεύθυνη δύναμη ήταν . Άναμφισβήτηέν τέλει ό ΣΥΡΙΖΑ, Αξίζει νομίζω τόν κόπονά πουμε
σήμερα όρισμένες δυσάρεστες άλήθειες πού άφο - πάτες του πρτου όκταμήνου του κυρίου Τσίπρα.
ρουν και τήν κάπό έκεί . και τήν άπό έδω πλευράν, Αντιευρωπαϊκή, όχι Πρέπει νά παραδεχθούμε έπι .
την ΝΔ. Αξίζει τόν κόπο νά άποκαλύψουμε και όρι - σης τα εξής: δσα άντιευρωπαϊκά διακήρυττε ή Άρισμένα γεγονότα, στό μέτρο που είμαστε έτοιμοι νά στερά στό πρωτο άφελές όκτάμηνο της διακυβέρνη
τά άκούσουμε βεβαίως. Γιατί μπορεί καί νά μήν είμα- σης της άρχισε νά τά θεωρεί εύρωπαϊκάν και νά τά
στε, να μήν το άντέχουμε . Επί της άρχης πρέπει νά εφαρμόζει ή ίδια ή Εύρπη μόλις τό πρόβλημα έφθαπαραδεχθου με τά έξής, μας άρέσει δέν μας άρέσει
όσο αίρετικά και άν άκούγονται αυτά σήμερα. Στά
ΗΨΗΦΙΑΚΗ έπανάστασις πού συντελείται έδ και άρκετούς μήνες στήν
Ελλάδα , είδικς την περίοδο της πανδημίας, δέν θά μπορούσε νά άφήσει έκτός
και ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες
οίκογένειες
ΣΤΑΧΕΡΙΑ ξένων έπιχειρηματικν όμιλων και έπενδυτικν funds περνούν οί
έλληνικές έπιχειρήσεις, μέ τά deals να
έχουν τυκνσει κατά την περασμένη διετία και να κορυφνονται τό τελευταϊο διάστημα. Οίξένοι έκτός άπό τίς τοποθετήσεις
τους σέ έλληνικές μετοχές , άπ εύθείας μέσω του Χρηματιστηρίου, έξαγοράζουν έπιχειρήσεις, σε βαθμό πού κύκλοι της άγοράς
Πρόκειται για τήν περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου. Συμφνως πρός
πληροφορίες της Εστίας, τό έπόμενο διάστημα θά κένωθουνν οί ψηφιακές
πλατφόρμες τν Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβερνήσεως προκειμένου οί ένδιαφερόμενοι νά μπορουν
άπό το σπίτι τους να βγάλουν διαζύγιο,
χωρίς χρονοτριβές , έπισκέψεις σέ
φεία, κ.ο.κ.
Δέν το έπραξε . Πήγε στήν σύσκεψη των πολιτικν άρχηγν. Αν ό Κουτσούμπας ήθελε νά σερΣυνέχεια στήν σελ. 2
να τήν έγκατάλειψη της Εύρωζνης και τήν έπιστροφη στην δραχμή. Δέν το έπραξε . Αντιθέτως συναίνεσε sotto νoce ύπέρ της παραμονης στό εύρ . Πς
Ανεβαίνει
οίκονομία, δέν
πέφτει ή άνεργία
γραΣυνέχεια στήν σελ. 4
τα. Ακόμη πληρνουμε τά σπασμένα για τίς αύταΜπετόβεν άπό τους Δελφούς
του Γιργου Κουρή
ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ μιά περίοδο αίσιοδοξίας όσον άφορά τίς προοπτικές της
οίκονομίας. Ο πρτος και κύριος λόγος είναι ότι το προφίλ της κυβέρνησης είναι μετά άπό χρόνια σοβαρό και φαίνεται νά έχει διάρκεια πέραν τής σημερινής της θητείας. Το
γεγονός αύτό μαζί μέ τίς έφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις έχει ήδη
προσελκύσει τό ένδιαφέρον για σημαντικές διεθνείς έπενδύσεις . Βέβαια στίς άποφάσεις των έπενδυτν
| υπεισέρχονται και πολλά άλλα κριτήρια όπως τό έργατικό κόστος , ή φορολογική νομοθεσία , ή γεωπολιτική θέση της χρας , τά υπάρχοντα δί κτυα, κ.λπ. , τά όποτα σέ μεγάλο βαθμό
είναι έπίσης εύνοϊκά γιά τήν Ελλάδα .
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
σε μέ την πανδημία στήν αύλή της. Στόν Βορρα .
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Άγχος καί άβεβαιότης
κυριαρχούν στήν Ελλάδα
Άνοδος της άκροδεξιάς
πτσις τού ΑΚΕΛ
. Η κβέρνησις τν Μαλδιβν δημοπρατεί 16 άπό
τά πάνω άπό 1.000-κυρίως άκατοίκητα- νησιά της,
σέ καλές τιμές έκανήσεως Σύμφωνα μέ τό Υπουργείο
Τουρισμού τής χρας, όποιος πλειοδοτήσει θά μισθσει ένα νησί γιά 50 χρόνια, ένας άπό τος όρους
είναι όμως ότι θά πρέπει νά χτίσει ένα ξενοδοχείο
τούλάχιστον 100 κλινν , Μέ τή δημοπρασία, oί
Μαλδίβς θλουν νάβοηθήσουν τόν Τουρισμό τουςμ
τά τήν πανδημία του κορωνοίον δήλωσε έκπρόσωπο του Υπουργείου Τουρισμού στό Γερμανικό Πρα
κτορείο Είδήσεων (dpa). Όσο γιά Τις Τιμέ, ένα μικρό
νησί 120 στρεμμάτων διατίθετα άπό 210.000 δολλάρια (περίπου 173.000 εύρ) . Τό μεγαλύτρο νησί
1.040 στρεμμάτων κοστολογείτα άπό 1,5 έκατομμρια δολλάρια (περίπου 1,2 έκατομμύρια εύρ) . Κατά
Τις οίκοδομικς έργασίες, οί μισθωτές θά πρέτει όμως
νά συμμορφνονται μέ Τις περιβαλλοντικς άπαιτήσεις στό εύαίσθητο οίκοσύστημα Τν Μαλδιβνγιά παράδειγμα, νάχρησιμοποιείτα κυρίωs ήλεκτρκή ένέργεια άπό άνανεσιμες πηγέ καί περίπου τό
ήμισυ τής βλαστήσεως πρέπει νά παραμένει ς έχει.
ΔΕΚΑΕΞΙ μήνες μετά τά πρτα κρούσματα κορωνοΤου στήν Ελλάδα και μέ δύο έκατομμύρια"Ελληνες να
έχουν όλοκληρσει τόν έμβολιασμό , τά άρνητικά συναισθήματα συνεχίζουν νά κυριαρχούν στήν κοινωνία .
Μεγάλη έρευνα της διαΝΕ Ο σις κατέδειξε δτι ή άβεβαιότης, ή άνασφάλεια καί τό άγχος είναι δυστυχς τά
κυρίαρχα συναισθήματα τν Ελλήνων , παρά τό γεγονός ότι τά ποσοστά τους είχαν πέσει τούς προηγουμέ
ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ποσοστά των τελευταίων έτν
κατέγραψε τό ΑΚΕΛ, κατά τίς χθεσινές βουλευτικές
έκλογές στήν Κύπρο . Τοάριστερό κόμμα χάνει 3,49%
και περιορίζεται σέ ποσοστό της τάξεως του 22,2%.
Κερδισμένο είναι τό Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ( ΕΛA )
τό όποίο σχεδόν διπλασίασε τά ποσοστά του άνεβαί νοντας στό 6,7%. Τήν πρτη θέση διατηρεί ό κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός πού πρόσκειται
Ενας πρόσθετος σημαντικός λόγος αίσιοδοξίας είναι ότι τό έπίδεκαετίες βάρος άπό τό Δημόσιο χρέος, πού
άσκει άρνητικές έπιπτσεις και περιορίζει τήν άνάπτυξη της οίκονομίας,
έχει σήμερα έλαφρυνθεί λόγω της συγκυρίας τν χαμηλν έπιτοκίων. Παρά το γεγονός ότι το Δημόσιο χρέος
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ .3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ό φίλος Μεβλούτν καί ή στάχτη στά μάτια μας
δο , στήν όποία ζούν -καί
κάποια στιγμή θά τό φάς τό
Βρέ καλς τα τά παιδιά <Τουρκκή μειονότητω άπολαμβάνουν πλήρως τν
τούς άνέβαζε , Τούρκους δικαιωμάτων του ύρωπαί- άκόμη τρέλαθεί , Τιστεύω ότι
τούς κατέβαζε δφίλος Μεβλούτο τους διάφορους πού
προσέτρεξαν νά τον περιβάλουν μέ τήν άγάτη τους
στήν Ελληνική ( έδ καί κά
ποες χιλιάδες χρόνια) Θρά- μουφτήδε, oι όποίοι-κατά
κη . Στήν Θράκη τής Ελλάδημιουργία καλν σχέσεων
μέ την Ελλάδα! Άν δέν έχετε γκόλ! Στό μπάσκετ, άν παί
. Παρουσιάστρια τηλεοπτικού καναλιού Της
Άργεντινής μετέδωσε πς ό Ουίλλιαμ Σαίηξπηρ,
κένας άπό τους σημαντικωτέρους συγγραφείς στήν
άγγλική Υλσσον , πέανε πίντε μήνες μτά Τήν λήψη του έμβολίου κατά του κορωνοίου Εχουμε νέα
που μάς έχουν συγλονίσει, δεδομένου τούμεγαλείου αύτού του άνδρός εέπε. Ή Υκάφα τής Νοέλια
Νοβλο, τού Canal 6, ήταν άποτέλεσμα Τής συγχύ
σεως Τής θεατρικής ίδιοφυίας μέ έναν 81χρονο άπό
τόν Οίωργουκσάρ.
ζεις μόνο δμυνα και δέν βγα νεις στό τρανζίσιον , θά δες
στό τέλος τόν φωτεινό πίνακα και δέν θά πιστεύεις στά
μάτια σου.
ου πολίτη- κάμποσες χλιά- είστε στά πρόθυρα !
δεςΕλληνες μουσουλμάνοι ..
Eχουμε φωνή!
Βεβαίως , δ φίλοs Meβλούτο είχε στό τσουρμο
του και τούς ΨευτοΈτσι γίνεται παντού.
Στό ποδόσφαιρο, άς πούμε ,
δταν παίζεις συνέχεια κάμυνων κάτω άπό τή σέντρα,
θά δεχθείς και έπιθέσεις, θά
πως είπε - συμβάλλουν στήν ύπάρξουν καί αδοκάριαν καί
Ανανεωμένη καΑκομη πιο δυνατη!
Στό τάβλι, άν σκέφτεσαι
νά κάνεις συνέχεια πόρτες)
Ρpontos
Συνέχεια στήν σελ. 4
31-5-2021