Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας (1932-1970), Μικσήλ κ . Δούκας 1 1970-1997 , κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
ίδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης A. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος κ . Στεφανάκης
Αρ. φύλou: 4278
Σάμος, Σάββατο 29 Μαίου 2021
Ε 1.00
Γιργος Διονυσίου:
Μεγάλες καθυστερήσεις
στις αποζημισεις των πολιτνν
| ΊΑβα Γιόχανσον:
ΧΟι διαμένοντες στα νέα κέντρα θα μπορούν
να εισέρχονται και να εξέρχονται κατά βούλησην!
Σταν npwό εκπομn τou Cadio cat 1024 , Ημερολόγιο Εptδαvν. με τον
Σον ξενοδοκεία or ντες δομές στα νησά του Αν. Arγoίου στις onoiες ο κάθε μετανόστης μένει μηονει και βγοίνει κατά βούλnon, βάζοντος στο ίδιο καλόoι τους
κουν στης αoδημισες τuν 0τv γ δμύς nou oφoρoύν το npooφυρκό| papατικό έoντες σνογα προστοσος με τους 6φoρους οπονομικούς μετανόστες δροοφς ηpopα στα εμέn rwv vnoν μας
- μτανοστευτικό αΟ κον τους σεομonAηκτους
οpοunεuτής Ν . Λopoυ κοι οvonnnputnς τομεοpης ΕEωτρκν του ΤΥΡΟΑ Πpo οφpuς οuτό το thrnμo κοι νο tο δ. εnitpono Εοuτερκν Υnoθoεuv κ noovoov στις 28 Μοpτου , με οopμη τmν
καθυστερήσει και ουτές ο onoiς | δa nμtpο , 29 Μαρτίοu , Iextτκά με την κατόστοn στο npooφυγκό , chha και
ουτό και δεν ξέpω noς 00 Aueei τελκά κατοσκευή νέων υπερoομν.
nepetoεκ υς onoiες δατιρζοντα naτο onoio nptn νο σεδιοστεί και να εφοppοστείμο κοnή ευρωnκn noάun
τρο και nόyω του σεομου στη θεο .
colio και nλημμuρν κα Aon tουν | κονής ευpunoής nonτnς οσύλου , με κονή nonTκή κατονομής των οτούντων
έουν nopει το anopotrτο npoounό η συοορευση erοντων 6οuho στα κράτημn rpunς εoόδου και cίtεp
. Η συνέχru στη σεA 6| mοo κοι tκ 00nες οuνοnκες δοβionς των npooφuγων κοι των μετανοστν
Απαγόρευση κυκλοφορίας
σε δάση και ευπαθείς περιοχές
Την uonoin τeς anopoon του Euντονιστικού οογάνου noλπικής nροστοσης ne οδmyοtμοσtε honov Iτη nμοupίe κnsoτν κέντpων κpάτnonς κρnm.
δυστημο υnapευτικς α εγue οομνο σε πeοστα κατανομης και σε
nα να διοonoyouνα αρθμoί των npooφύyων και μετανοστν nou neoομένουν μετονοστων noι να σνοnuκ0ουν νόμμοι δοδο μετονόστευοηκ .
βάνει το nhotος τmς 06ού , tων οδν
εντός των κατουημένων τόηων , των
eγpotκν οδν ο cnoioι συνAteν ους nου npooφoτο rnpov 5,2 εκατομμύρα tup να ουμουnευτκές υποοε
οie στο Υmoupyεio Mτονόστευοne oμvει στην εnιστοnn του.
ωτων ουνόδευτων σνηλiuv, ohΜό και στς npοβλέψες του νtου Συμφνου για
κατοκημένων tonων, κο0ς tnionc και να Εξtρνονται κατά βούληon .
noinenς noAnennuv Eκοnν εyT no το cnoo 00 αντκoτοστησουν τα unopovτa
nepoxv , ο έxoντες εργοoίa και οα! εε, οι rpoκnnoς της μετανόστευσης ενoι κονές και anτουν npoonόες δομένοντες στο νtο κέντρo 0 μnορούν νο εotpoτe και νο εξερκοντοι κατά
orματα των Υmpeoν, tuv Δήμων
ως και το αυίματα noponκ βonθείo εneμετo δυοαιάλογες υnaχpeσες και τι η oυvεopoρο στο μέτρα οiney κntεστά. Το κT oMorhν Eκοον θo κτοoκευοστούν σε nnnpn cuppuia με
Τουρισμός:
peον κοι ων Δημων ότον εκτεΑρύν
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
rgormoμκ nou ο nμεpnooς κάρτης εκρομμν-nottν το δο χρονικ .
κνδύνου nupoν nou δημοοεύto διάστημα 1/6/2021 μέχρι και 31/10,
Η Προθεσμία . . .
| Ακυρνονται nτήoεις aTer yo topο γιa yροφeoκρoτκούς Αόγους .
Γενικής Γραμματείος Πoλιακής Προστο
και ανεξορτητα του δείτη κνδύνου
rupκογν nou δημοούεto, στmv o υnnpeoiες nhnpopopν να εντείνουν υς npoσηάeεές
τους στε νο κατολήξουν οε μα εξήmon ya ην npo Υnouργείου Προστοσίος του Ποntn
ημερν γο την unoponn της tκεonς του . ahrnoo
αno tην κoνότmτo tuν Υmmpeοv nλnροφορν νο
00φontoστρωμένων tnopootν οδων μέpι του Δ60ους κοστονός.
oi μόνο για τον χpo nou καταλομ
Σχέδιο <Γαλάζια Ελευθερίαν
5-9 Ιουνίου στη Σάμο
μου ανοφέρουν σε 90 nμέρες, , τοvει στην ονακο .
νυοn του Αν και nonoi εκoί ontppumov εδ α
νικότητα . Ano το Eaββατο 5 Ιουνίου , tως και την Τετόρτη 9 lοuνiου, θa npoγ
νομός Tυ και ο πτήoες του αno Βαvία . Πρόκεπa ουτά το στοοεία ο κυβερνήσς ενπμερνονται
19- ανέφερε ο Μnovτεν στην σνακοίνωσn του κα
eno τη ΡΟδ0 κα την Κpntn oyω tων noav σνd 10Φ000 nohitες κο , δυστυκς , εν το Βepe0
κρουσμάτν της noνδημας σε Νότο Arγoίο και
Aoίo tκtρα ntαν nonu no κάτι, ono τmv npon .
νάζονται με τους ετοίρους τους οε 6bov τον κόσμο γα
νο οοκήoουν neες στmν Kίνo στε να ουμμετόσκε
ooνό Μnστo η nponλnon tωw nottων σε ου .
tές ήτoν καλή οφoύ οι κύρο ηφορμεί των Δανν An a anλa n00 το 0ν tναι Αδε0νή tρευνο. Η μέχρ ηpότvος άνυστη nnηροpo
τουριστw iP6δ0ς ανά και κυnpo , noρομένουν &οuο 0α nou oημoνei όει to νnoi μος 00 x0nou tουpστικού oρyονομού εnβεβοθεκαν το
piο των ομρκανκν unnptoov nnnpopopν, nou
Bυστυκς όμως η tun μος ουτή δεν κράτnoe yo 9 navu ono 600 εnoκέntες ono η aονo tς 20
δύοκολn , στο ξεκίνημα της κουτοουρεμένης έto
Noέμβρο του 2019 και nyov στο νοοοκομείο εντείνη
βαοον τον δείτη κρουσμάτων στο Βόρειο Αroίo με
ημοίρα της onό συτή του unonoinου Βορείου Aγo
τους με το εμβόλο της μας δόοης της υς μόσες nptnει να εμβοnοστούμε.
1ομος κάνει 2 ntnoεκ tην tpου0δο ιαtί τη κpού . ου, στε νο μην κόνονται nτήoεις με ουτό τον τρόενoι η είoοδος στην nnaτpoρμα nλe σνακοίνυση του ο κονος διουπτής
στης Τουτότητος Ιπτόμενο Αντικείμενα UFON

Τελευταία νέα από την εφημερίδα