Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική ερημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7376
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αγροτικέs
επιδοτήσειs
Αναστολέs συμβάσεων:
Ποιοι εργαζόμενοι από
ευπαθείs ομάδεs θα λάβουν
6534 ευρ τον Μάιο
Ανακοινθηκε από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ
η ηροθεσμία
για την υποβολή
των ΟΣΔΕ 2021
τική ΚΥΑ σε αυτή την
κατηγορία υπάγονται
οιεξής εργαζόμενοι: .
Ατομα υψηλού κινδύ
Ξεκίνησαν
διαρκέσουν έως την
ερχόμενη Δευτέρα 31
Μαΐου οι αιτήσεις για
αναστολή σύμβασης
ατόμων που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες σχευση συμπαγούς ορ .
του πληθυσμού.
Οι αιτήσεις αφορούν δύο ή περισσότερα
τον μήνα Μάιο , στε
οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να λάβουν επ.
δομα έως και 534
Κατά την υποβολή
της δήλωσης επιλέγε - δύο ή περισσότερα
ται η ειδική περίπτωση
" Περιπτσεις, εργαζοκαι
-Ατομα με μεταμό .
Ανακοινθηκε από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ η
γάνου που λαμβάνουν
η προθεσμία για την υποβολή των ΟΣΔΕ 2021
για την ενιαία εν σχυση από τους παραγωγούς της χρας.
Να υπενθυμίσουμε
συνέχεια στην 11
ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα .
Ατομα με μεταμό σχευση μυελού των
οστν το τελευταίο
έτος ή που λαμβάνουν
ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα .
Ατομα με διάγνωση
Επιδότηση μένων που ανήκουν σε
Παγίων
δαπανν
- Ανοίγει η ηλαιφόρμα
για is aτήσειs
μυέλωμα) που βρί - αποφρακτική πνευμοσκονται υπό χημειοθε ραπεία
ακτινοθεραπεία , ή ανοσοθεραπεία .
νοπάθεια-ΧΑΠ , ασθε .
οξυγονοθεραπεία για
άλλες αναπνευστικές
παθήσεις ).
Ατομα με κληρονομόνιμη
ευπαθείς ομάδες της νεοπλασίας , που βρί.
κατηγορίας
Ατομα Υψηλού κινδύνου- του άρθρου 1 της
37095/1436/17-09-2020
( Β' 4011 ).
Σύμφωνα με την σχεσε
σκονται υπό χημειοθ ραπεία
ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
+Ατομα με αιματολογικές κακοήθειες ( λευ χαιμία, λέμφωμα , ή
Ατομα με βαριά
πνευμονοπάθεια (κυ στική ίνωση , σοβαρού μικές , ανοσοανεπάρβαθμού άσθμα , σοβα
ρού βαθμού χρόνια
κειες ή
συνέχεια στην 10
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή:
Ήρθε η ρα
τns επιστροφής
4 δισ. ευρ σε
60 δόσεIS
Ανοίγει
φόρμα της ΑΑΔΕ για
την έναρξη της 1η
φάσης υποβολής των
αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το
πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανν
που συνολικά ανέρχε ται σε 500 εκατ . ευρ.
συνέχεια στην 2
η πλατΕΥΡΩ
Σελίδα 9