Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικάλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότμια Σταυρδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣABBΑΤΟ 29 ΜAΪΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
Αp φύλλου 6880-12.363
0,50 ε
| Πέρασε η πρόσκληση για χρηματοδότηση
από το Αντ. Τρίτση
542.850 ευρ για
τη συντήρηση σχολικν
μονάδων του Δ. Δράμας
Δράση προληπτι κής
ιατρικής στα σχολεία
Την Τετάρτη 2 Ιουνίου
το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Πρόταση της μείζονος
ανιπολίτευσης για συζήτηση
για τη Σιδη ροδρομική Εγνατία
Το επόμενο
Σαββατοκύρια κο
η Δράμα 86 ρίχνεται
στη μάχη των πλέι οφ
του Δήμου Δράμας
Διάκριση Δραμινής μαθήτριας σε πανελλήνιο διαγωνισμό
Επανέρχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας με νέα επιστολή
Αριστείο Διάκρισης για τη μαθήτρια
Ελ. Ορφανίδου στο 1ο Διαδικτυακό
Μαθηματικό Μαθητικό Φεστιβάλ
Το ζήτημα της υποβάθμισης
του Νοσο κομείου Δράμας
θέτει στον πρωθυπουργό
Μιλάνε στον n.Τν η μαθήτρια Ελένη Ορφανίδου και ο διευθυντής του 4ου ΓΕΛ κ. Γκίνης
ΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ με νέα του
επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χρας ο
Ιατρικός Σλλογος Δράμας.
Ι Πρυ από λίγο καιρό και μάλιστα στα τέλη του 2020, ο Ιατρι1 κός Σύλλογος είχε στείλει
επισταλή στον πρωθυπουργό,
όπου αναφερόταν στα rpoβλήματα που ταλανίζρυν το Νομό
1 Δράμας και κυρίως σε ητή ματα nou αφορούσαν και συνε1 χζουν
Ι Νοσοκομείο Δράμας.
Στο εισαγωγικό μέρος της
επιστολής ο Ιατρικός Σύλλο 1 γος επισημαίνει Σήμερα που
διαφαίεται φως στο τούνελ
Του Θανάση Πολυμένη
εν οι 20.049 μαθη τές συμμετείχαν
στην επίλυση των
γρίφων . Από την Α
Γυμασίου συμμετεί
χαν 6122 μαθητές .
από τη Β ' Γυμνασίου
4112, από την Γ Γυμνασίου 3.237 , από
την Α Λυκείου
2854, από την Β' Λυκείου 2.535 και από
την Γ. Λυκείου 1.089
Σύνολο 20.049 μαθητές στην επίλυση
των γρίφων.
Ε Ορφανίδου: Πιo
Α ακόμη μαθήτρια από τη
1 Δράμα και συγκεκριμένα της Α' τάξης
του 4ου Γενκού Λ κείου Δράμας, η Ελένη
Ορφανίδου , τμήθηκε
με Αριστείο Διάκρισης,
για τις επιδόσεις της
στα Μάθηματικά.
Η Ελένη Ορφανίδου .
συμμετείχε στο 1ο Διαδεκτυακό Μαθηματικό
Μαθητικό Φεστβάλ , το
οποίο &οργανθηκε
στις 7 και 8 Απρλίου
2021, από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού αποτελε σματικό το δια ζσης μάθημα της πανδημίας του COVID 19,
Έργου Κων . Μπουραζάνα σε συνεργασία
με την Περιφερεια κή Διεύθυνση Εκπαί τρια Ελένη Ορφανίδου, εξήγησε πως
δευσης Θεσσαλίας , Δευθύνσεις Δευτε - όταν έμαθε για τον σχετικό διαγωνισμό
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδευτ- αποφάσισε να συμμετάσχει, επειδή της
κούς από όλη τη χρα.
Μεταξύ των εισηγητν ήταν ο Κωννος eίχαν μεγάλο ενδιαφέρον οι ομλίες των
Δασκαλάκης , καθηγητής του MIT και ο
Αναστάσιος Φωκάς , καθηγητής του πανεπστημίου του Cambridge. Σύμφωνα με τερη εντύπωση, ήταν η ομλία του κ.
τις πληροφορίες που έδωσε στη δημο- Φωκά, ο οποίος έχει κάνει πολλές σπουσιότητα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, δές και συγκεκριμένα , η φράση του ότι
στο 1ο Διαδικτυ ακό Μαθηματικό Μαθη τικό Φεστιβάλ, συμμετείχαν πάνω από ταφέρει"
230.000 μαθητές απ' όλη την Ελλάδα,
να αφορούν το
Μοντας στον -Πρωνό Τύπο- η μαθή με αιχμή δόρατος τους εμβο1 λιασμούς, θεωρήσαμε υποχρέ1 ωσή μας ως Ιατρικός
1 Σύλλογος Δράμας , να απευθυνθούμε στην εντιμάτητά περισσότερο , αλλά πpοκειμένου να στηρίξουμε τις από1 σας , όx να ζηπήσουμε , αλλά να απαιτήσουμε για πολ ψεις μας , σας αποστέλλουμε συνημμένα το κονό δελτίο
1 λοστή φορά τα αυτονάητα , επιpρίπτοντας μομφή σε τίπου της 25042021 των εργαζομένων του ΓΝ. Δρά 1 ενέργειες μερκν συμβούλων σας και γενικς ευρισκό - μας δηλαδή κατρν , νοσηλευτν και λαπν εργαζομέ
1 μενους υπό τας διαταγάς σας-.
Τα θέματα που θέτει ο ΙΣ Δράμας , είναι αφενός γενκότερου ενδιαφέροντος , άτως να καταργηθεί άμεσα η της νέας σιδηροδρομικής γραμμής , θέτοντας μάλιστα
νομοθετική κατοχύρωση του ακαταδίωκτου για τα μέλη το αίτημα , "χάριν σονομίας και ισοτιμίας να ψηφίσουν
1 των επτροπν : εθνικής επιτροπής Προστασίας , Δημό- σε δημοψήφισμα οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδο 1 σιας Υγείας , επιτρατής εκτάκτων συμβάντων Δημόσιας νίας δηλαδή οι κάτοικαι των νομν Σερρν, ράμας και
1 γείας και εθνικής επτροπής εμβολιασμν ή να επεκτ - Καβάλας και η απόφασή τους να γίνει σεβαστή απ'
θεί η λεγόμενη "ασυλία" σε όλο τοφάσμα των μαχητν όλους για το από που πρέπει να περάσει η σιδηροδρο
(υγειονομικν).
Όσον αφορά τα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, ο
L.Σ Δράμας, ζηπάει από τον πρωθυπουργό: aνα συστή- τας ότι, κάπαιοι από τους μυστηριομυστικοσυμβούλους
σετε στους υπό τας εντολάς σας υπηρετούντος την σας , δεν θα αποκρύψουν την παρούσα επιστολή μας
υγεία στην περοχή μας να σέβονται και να συνεργάζον- από την εντιμότητά σας , αναμένουμε τις αποφάσεις σας
ται με τον ίατρεκό μας Σλογο και τους ατρούς του " ελπίζοντας ειλικρνς ότι θα είναι σύμφωνες προς το
και αναφέρεται στα εμβολιαστικά κέντρα : Στα τέλη Δε - κοινό συμφέρον και την αλήθειακεμβρίου του 2020 ζητήσαμε με έγγραφο από τον ατπεριφερεάρχη Δράμας, ως αντερο πολίτη του νομού 2020 μέχρι σήμερα , η πρτη επισταλή του Ι.Σ Δράμας
Δράμας , να ενεργήσει , στε να γίνουν εμβολιαστικά προς τον πρωθυπουργό , δεν έχει απαντηθεί ακόμα.
κέντρα , τα οποία θα λετουργούν εκ περπρατής
από τους συναδέλφους
του ιδωικού τομέα,
αρκεί να ενημερωθεί ο
Ιατρικός Σύλλογος μια
εβδομάδα νωρίτερα . Η
4η Υ.Π.Ε. απήντησε στον
αντατεριφερειάρχη Δράμας να μην ασχαλείταιο
Ιατρικός Σλλογος .
ιδιαίτερη αναφορά Y,
νεται επίσης για το Nοσοκομείο Δράμας , για το
οποίο ο 1.Σ Δράμας ανα ρωτέται γιατί συνεχς
υποβαθμίζε ται το .Ν.
Δράμας;- και σημεινε
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
μίζεται το νοσοκομείο μας Δεν θέλουμε να επεταθούμε
αρέσουν τα μαθηματυκά. Όπως είτε
δύο καθηγητν του κ. Φωκά και του κ.
Δασκαλάκη. Αυτό mου μου έκανε μεγαλύνων.
Αναφορά κάνει τέλος και στο ζήτημα της κατασκευής
ό,1 κι αν θέλει κάποιος , μπορί να το καμική ΕγνατίαΕν τέλος αφήνει και σχετικές αιχμές : "Ευελπιστν ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Να σημεισουμε πάντως εδ , ότι από τα τέλη του
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 252ι 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙOΝΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8.30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
μισης του νοσοκομείου
από την κεντρική διοί
κηση; Εμείς γνωρίζουμε
ότι κατά την τελευταία
12ετία συνεχς υποβα
Είδικευθείσο:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κiv: 697 74 22 184
Ηπείρου & ". Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Kαθημερινές 100013:00 και 18:002000 ( κτός Τετoρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Eγγνάται υψηλού επαγγτλματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με υpη παρακολούθηση όλης της
διαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας! Δπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάν εγυημένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ ' oίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας. .
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ.AΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εφ5pων Αξωpατικν 12 , Δρόμα , Τ.Κ. 66100
η 2521 032 269 15riasthrn is Oμσsl. co uww.aeronthmis.g
ΠΡΩΠΝΟΣ
31385 643791/321 104962
Πλντήρο Χαν Κόeνος Δράμα
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα