Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Μεχρι τέλn Ιουνίου
οι εγγραφές στους παιδικούς Χρωστάμε στη Σπάρτη
σταθμούς Δ. Σπάρτης σελ.7
< Τρεχαντήραν
με ακαπετάνιο τον Λάκωνα
Δ. Μηνακάκη > σελ . 11
Κυρ. Βελόπουλος:
τη λέξη ήρωαςν > σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 29 Μαΐοu 2021 |Ετος 25| Αριθμός 6129 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250.e-mail.infoelakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Αλλάζει όψη κι αξιοποιείται ο ιστορικός ποταμός
Πρωτιά
της Ελαφονήσου
με πιστοποίηση
για το Παυλοπέτρι
Σπουδαία διάκριση αποτελεί
για την Ελαφόνησο η Πιστοπο non nou έλαβε το Παυλοηέτρι
από το Πρόγραμμα -INHERIT
URA , n onοίa μάλιστα αnoτε
λεί την Πρτη nou anoνέμεται
σε όλη την Ελλάδα .
Τη διαδικασία τεκμη
nou συνοδεύτηκε από ενέργειες και μελέτες , ανέλαΒε η
Περιφέρεια Πελοηοννήσου
μέσω της ειδικής ομάδας
έργου με σημαντική συμβολή
του κ Νίκου Φοίφα , ειδικύ
συνεργάτη του ηεριφερειάρχη
και της κ Κουτσούμna, εκ Προσηου της εφορείας Ενάλειων Αρχαιοτήτων
ΥΠοuργείου Πολιτισμού,
Το Πρόγραμμα του σήματος
IΝHERITURA- καλύπτει naράκτιες nεριοχές anό 13 ευρωηαϊκές
Μεσογείου, nou περιέχουν τοΠους φυσικής κληρονομιάς
διάφορων κατηγοριν και
τύπων . Για να είναι επιλέξιμες
για το σήμα "IΝHERITURA", οι
περιοχές των noρanάνω μεσογειακν χωρν θα Πρέπει
να Βρίσκονται μέσα σε μία neριοχή επnέδου NUTS 3 , n
onoia είτε να έχει ακτογραμμή
είτε τουλάχιστον ο μισός Πληθυσμός της ηεριοχής να ζει σε
απόσταση μικρότερη των 50
χλμ aπό τη θάλασσα [στε να
θεωρείται
ριοχή ) και να περιέχει τόηους
φυσικής κληρονομιάς διάφορων τύηων , Επιnλέον, οι ne ριοχές -INΗERITURA ηρέπει
να ηληρούν ένα σύνολο oπό
υποχρεωτικά και προσιρετικά
περιβαλλοντικά κριτήρια και
κριτήρια Βιωσιμότητας
Το project Παυλοπέτρι , για τη
Βυθισμένη nολιτεία nou n
ύnaρξη της χρονολογείται neρinou 5000 χρόνια πριν, ανα μένεται να ενισχύσει την
ανάδειξη της ηεριοχής , στο
Πλαίσιο της έμφασης Πou έχει
επλέξει να δσει ο Δ Ελαφονήσου στο φυσιολατρικό στου
χείο Πou αnοκτά ακόμα
μεγαλύτερη σημασία την τρέ
χουσα ηερίοδο.
Ο Ευρτας γίνεται
και Πάλι αβασιλιάς>
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του διαγωνισμού για τη μελέτη
καθς και την περιθαλλοντική
Αντικείμενο της υπό ανάθεση και πολιτιστική αναβάθμιση τμ της
ρούν οι διαδικασίες για το σn νήσου οι όροι διακήρυξης και τα
μαντικό έργο ανάδειξης του τεύχη δημοηράτησης για την διε - μελέτης αποτελεί η εκπόνησn ματος του Ποταμού Ευρτα, anό
Ποταμού Ευρτα noυ έχουν ξαγωγή του ανοιχτού δημόσιου Υδραυλικν , Στατικν , Τοno - το σημείο γεφύρωσης της ΕΟ
θέσει σε υψηλή Προτεραιότητα ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανά- γραφικν , Συγκονωνιακν , Αρ - Σπάρτης-Τρίπολης έως το σnυλοηοίησης η Περιφέρεια Πελο - θεσης εκπόνησης της μελέτης με χπεκτονικν , Περιβαλλοντικν , μείο nου εννεται με τον Παραnoνήσου και η ΠΕ Λακωνίας
Έτσι, μετά από εισήγηση του αν - TΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΗΜ και Φυτοτεχνικν μελετν , Παρέμβασης θα έχει μήκος Περί
τιπεριφερειάρχη Λακωνίας θεό- ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΠΑδωρου Βερούτη εγκρίθηκαν PΑΠΟΤΑΜΟ ΚΝΑΚΙΩΝΑ , Προομόφωνα από την Οικονομική εκτιμμενης αξίας 700.000 ριοχής του Ποτσμού Ευρτα ,
τίτλο -ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ Γεωτεχνικν - Γεωλογικν , Πόταμο Κνακίωνα (η περιοχή
με σκοπό την αντιηλημμυρική τα 3,5xλμ και έκταση περί τα 590
Προστασία της Παραnoτάμιας ne- στρέμματα .
συνέχεια σελ. 9?
Η Afidea Σπάρτης επενδύει
nαράκ
στη νεότερη τεχνολογία αιχμής
Θεόδωρος Καρούτζος
Επενδύοντας διαρκς στη νεότερη τεχνολογία αιχμής
είμαστε βέβαιοι ότι προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας
Τα πλεονεκτήματα του μαγνη- Καρούτζος
τικού τομογράφου τελευταίας
γενιάς nου εγκαταστάθηκε εξετάσεων , αρτιότερη απεικόΠρόσφατα στο Διαγνωστικό νιση, μεγαλύτερη άνεση για τον ιατρικού εξοπλισμού μας . Για
Κέντρο της Affidea στην εξεταζόμενο , μειωμένος θόρυ - εμάς η υγεία είναι Πάνω oπό
Σπάρτη και τα οφέλη για τον
ασθενή, ηεριγράφει σε συνέν- τασης είναι μερικά μόνο από τα θρηων nou μας εμπιστεύοντευξή του στον Λακωνικό δυνατά χαρτιά, του μηχανή- ται πρωταρχικό μέλημά μας.
ΤύπΟ ο Διευθύνων Σύμβου- ματος
λος της εταιρείας κ Θεόδωρος
στην τελευταία "λέξη" της τε
Μείωση του χρόνου nολλν χνολογίας και ηροχωρούμε τα κτικά σε αναβαθμίσεις του
Βος κατά τη διάρκεια της εξέ - όλα και η φροντίδα των ανυπογραμμίζει ο κ . Καρούτζος .
> Διαβάστεη ουνέχεια στη σελ 5
Στην Afidea επενδύουμε
ουνέχεια σελ 8
91lakonikos.gr
Η Προτομή του
Ηλία Γκορτσολόγου
Γράφει ο Νίκος Ι. Καρμοίρης
> σελ 3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα