Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

25oC, 21:00

19oC - Υγρασία 31%-100% - Άνεμοι: ΒΔ 1-5μπ. Ανατολή ηλίου: 06:16 - Δύση ηλίου: 20:58

€0.80

ÊÜííáâç êáé Üíïéãìá ôïõ ìõáëïý ìáò

Η ελληνική κρατική λογική είναι ότι όσο λιγότερο μιλάμε
στους ανθρώπους για κάτι, τόσο πιο απίθανο είναι να κινδυνεύσουν από αυτό. Η άποψη αυτή μπορεί να λειτουργεί βραχυπρόθεσμα, η γνώση όμως αποδεικνύεται τελικά καλύτερη από την
άγνοια. Για την κάνναβη, για την πανδημία και παντού. Η άγνοια αντιμετωπίζεται με γνώση και η γνώση συν-λέγεται, ώστε αυτόματα έτσι καθίσταται κοινό αγαθό. Διαφοροποιό στοιχείο της επιστημονικής μεθόδου είναι η πορεία από τα κάτω (δεδομένα)
προς τα πάνω (παραδοχές). Η αντίθετη πορεία, να ξεκινάμε με μια παραδοχή και να αναζητούμε δεδομένα που θα τη στηρίξουν, είναι αντιεπιστημονική και ονομάζεται εκλογίκευση. Πολλοί λένε μάλιστα ότι καλύτερα είναι απλώς να… λατρεύεις, παρά να εκλογικεύεις. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 29 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5362

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152

Óôï ÓôÅ ðñïóöåýãåé ï ÖÏÄÓÁ
È´áíïßîïõìå êáíïíéêÜ óôçí
þñá ôïõò, ôéò ðñïóöïñÝò
ôçò äçìïðñáóßáò ãéá ôï
åñãïóôÜóéï, ëÝíå.

Á÷ ðïý’ óáé íéüôç ðïý ‘äåé÷íåò ðùò èá ãéíüìïõí Üëëïò

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός για
την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων Κέρκυρας, καθώς
την Παρασκευή 11 Ιουνίου θα
γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για την επαναδημοπράτηση του έργου.
ΣΕΛΙΔΑ

Óôçí ÊÝñêõñá
ï Í. ×áñäáëéÜò
ãéá ôï ÌÝãá
åìâïëéáóôéêü
ÊÝíôñï 3»
Ôé áíïßãåé îáíÜ
áðü ôç ÄåõôÝñá
31/5 5»
17 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá,
ôçí ÐáñáóêåõÞ 6»

8»

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι από τον Μάιο του 1979, και ξεπρόβαλε στα σόσιαλ με αφορμή τις εκδηλώσεις
για τα 40 χρόνια της σχέσης Ελλάδας - ΕΟΚ/Ε.Ε. Τι μου θύμισες τώρα;

Áðü ÅëëÜäá & Éóðáíßá ðñþôá, ôï ðéóôïðïéçôéêü ãéá ôéò ìåôáêéíÞóåéò 6»

Handball Premier:
ÖéíÜëå êüíôñá óôçí
Ðõëáßá ãéá ôïí Öáßáêá 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα