Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Κολνα έσπασε
και τα καλδια έπεσαν
στον δρόμο στη Σπάρτη σελ. 7 στη Σπάρτη > σελ.8
Αέρα ανανέωσης
φέρνει το Αντ. Τρίτσης
roητευμένος από τη Λακωνία
ο διεθνούς φήμης σεφ
Τ. Καβαλιέρος > σελ. 14
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 |Ετος 25-| Αριθμός 6128| Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax : 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Στη Λακωνία
αμπάνια για τον
αλιευτικό τουρισμό
Να δούμε τον χάρτη υγείας|
μετά τον κορωνοϊόν .
Στην ενημέρωση και ευα σθητοπoίηση της αλιευτικής
κοινότητας και των εμηλεκό μενων φορέων σχετικά με
τον αλιευτικό τουρισμό στοχεύουν οι ενημερωτικές ε δηλσεις nou οργαννουν
η Περιφέρεια Πελοποννήσου
σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα,
Στόχος της καμπάνιας είναι
η ενημέρωση της αλιευτικής
Πα προβλήματα κι ελλείψεις στην Πελοπόννησο έκανε λόγο ο Π. Νίκας
Εκτεταμένη αναφορά σε ζητή - σκολη φάση και την επόμενη Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ούτε τόσο μέσω της ενίσχυσης των
ματα nou αφορούν στον τομέα μέρα, μετά τον κορωνοϊό , Πρέπει ένα ακτινοθεραπευτικό μηχά- επιχειρήσεων nou επλήγησαν
υγείας στην Περιφέρεια έκανε ο
περιφερειάρχης Πελοηοννήσου με προσοχή τον χάρτη της υγείας noνήσου και οι καρκινοηαθείς Πανδημίας , όσο και μέσω της
Παναγιτης Νίκας , σε συνέν - στην Πελοπόννησο- για την για να κάνουν μια συνεδρία Πρέ - συνδρομής της στον δημόσιο
τευξη Τύπου Πou έδωσε την υγεία του λαού μας και για την
Τρίτη 25 Μαΐου στο Διοικητήριο υγεία όλων μας
της ΠΕ Μεσσηνίας στην Καλα - στην υγεία στην Πελοπόννησο
μάτα.
Μεταξύ άλλων , ο περιφερειάρ- χουν περιοχές όηως η Αργολίδα τάδες εκατομμύρια τον εθνικό Κέντρα Υγείας
χης επεσήμανε Είμαστε σε δύ- nου δεν έχουν καν Νομαρχιακό αγνα εναντίον της Covid -19,
κοινότητας για την αξιοποί
ηon του αλιευτικού τουρι σμού .
τουρισμού Πou ανaπτύσσεται
Παγκόσμια και στην λεκάνη
της Μεσογείου θάλασσας και
Παρουσιάζει έντονο ενδιοφέ
ρον. Η noικιλομορφία της
ακτογραμμής , το ενδιαφέρον
nou αφορά στην οικονομική
αυτή δραστηριότητα και η
επιθυμία γνωριμίας με το
θαλάσσιο περιβάλλον , είναι
Ποράμετροι nou μπορούν να
αναπτύξουν ένα νέο Προϊόν
και να αναδείξουν την nαρ κτια ζνη της Περιφέρειας
Πελοηοννήσου , ως ηροοριμιας
μορφής
να καθίσουμε όλοι και να δούμε νημα στα νοσοκομεία της Πελο- αnό τα μέτρα αποτροπής της
Πει να ανέβουν στην Αθήνα Και τομέα υγείας με την προμήθεια
ιστροτεχνολογικού εξοπλισμού ,
αλλά και αναλσιμων nou διαδεν είναι και η καλύτερη . ΥΠάρ - Περιφέρεια στήριξε με εκατον - τέθηκαν στα νοσοκομεία και στα
κατάσταση αυτό δε μας τιμά .
0 Περιφερειάρχης τόνισε ότι η
συνέχεια σελ 9
Στις ακαλένδες η μελλούμενη
Στατιστική Σπάρτης;
σμό αξίας
Στις δράσεις αναπτύσσονται
θεματικές εισηγήσεις για τις
Προϋnοθέσεις ανάπτυξης
του αλιευτικού τουρισμού
τις προβλεπόμενες διαδικασίες , τα οφέλη Πou Προκύ ntoυν, τις δυνστότητες
χρηματοδότησης για τους
επαγγελματίες αλιείς και τις
δυνατότητες στήριξης αnό το
Προς απόσυρση μαζί με 36 ακόμα τμήματα Που δεν λειτούργησαν Ποτέ
Σε οριστικό nαρελθόν , ηροτού
καν αποτελέσουν απαρν".
οδηγούνται τα 37 νέα τμήματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της
χρας , nου είχαν συσταθεί επi
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από τον
δρυση των νέων τμημάτων, με
αντικείμενα όπως η υδροβιολογία , η διαιτολογία , η γεωλογία , οι ανατολικές γλσσες και
Πολιτισμοί , η μουσειολογία , η
δημόσια διοίκηση , η εκπαίδευση ενηλίκων , ο εναλλακτι κός τουρισμός και
στατιστική-αναλογιστική επ στήμη.
τέως υnουργό Παιδείας Κστα
Γαβρόγλου, Υπενθυμίζεται nως
η Προηγούμενη κυβέρνηση
είχε απoφοσίσει Πριν από τις
εθνικές εκλογές του 2019 την
Τοπικό
Πρόγραμμα
CLLD/LEADER Αλιείας .
συνέχειο σελ &
συνέχεια σελ 9
51lakonikos.gr
Το χρέος
το πληρνον
όσοι δεν χρωστούν
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Κωνσταντίνου Γάτσιου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα