Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) m
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
28 Μαΐου 2021
Ευτυχους έπισκ. Μελιτινής . Ανδρέου του διά Χριστόν σαλού
Σελήνη 17ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.06-Δύσις ήλίου 8.39
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 30β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 28β.
Άριθμ . φύλ . 41968
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΟΤΙΟΙ S-400ΗΓΟΡΑΣΘΗΣΑΝΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΤΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΡΣΕΩΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝΑΠΟ ΤΙΣΗΠΑ
Κινούμενη άμμος συμμαχιν
άλλάζει τά δεδομένα γιά
την Έλλάδα
Τό φλέρτ του Ερντογάν μέ Μπάιντεν - Σα έπαναφέρει τό σενάριο προσεγγίσεως Ελλάδος-Τουρκίας
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στίς διεθνείς σχέσεις είναι πάντοτερευστά . Η σημερινή συγκυρία δείχνει άρκετά εύνοίκή για την Ελλάδα, καθς ή Τουρκία έχει σέ μεγά λο βαθμό άπομονωθεί Υφέρπει άκόμη ή ύπόθεσις τν
S400 μέ άμερικανικές κυρσεις ένίσχύι Η έπιθετικότης τής Αγκύρας στήν άνατολική Μεσόγειο έξ άλλου
έχει στρέψει έναντίον της όχι μόνον την Αϊγυπτο άλλά
και τά Εμιράτα και τήν Σαουδική Αραβία . Μόνον στην
Εύρπη έχει κάποκούμπυ τίς χρες οί όποίες καθοδηγούνται άπό τά οίκονομικά συμφέροντα πού έχουν
στήν Τουρκία. Η κατάστασις αύτή όμως πόρρω άπέχει
άπό τό νά μπορεί νά χαρακτηρισθεί σταθερά. Ανάπάσα
στιγμή μπορεϊ να μεταπέσει σέ ακινούμενη άμμου, όπότε ή 'Ελλάς κινδυνεύει νά εύρεθεί έγκλωβισμένη.
Ό Ερντογάν έπιδικει νά ρίξει γέφυρες πρός τόν
Μπάιντεν και την ίδια στιγμή έπιχειρεί έπαναπροσέγ
γιση μέ την Αίγυπτο . Καί αυτή ή τελευταία κίνησίς του
είναι άρκετά σοβαρή , καθς τό Κάιρο την μελετά . Μαλιστα ό Αίύπτιος ύπουργός Εξωτερικν Σαμέχ Σούκρι έθεσε και τό πλαίσιο άποκαταστάσεως όμαλν σχέσεων μέ τήν Τουρκία. Οί βασικές άπαιτήσεις τής Αίγ πτου, δπως τίς προσδιόρισε ό Σαμέχ Σούκρι, είναι δύο .
Νά μήνύπάρχουν παρεμβάσεις στά έσωτερικά ζητήματα τής Αίγύπτου και νά μήν ύποστηρίζονται έξτρεμιστικές όργανσεις πού στρέφονται κατά του κράτους . Είναι
προφανές ότικαί τά δύο αύτά σημεία σχετίζονται μέ την
ύποστήριξη της Τουρκίας πρός τήν Μουσουλμανική
Ε Ταγίτ Ερντογάν
Τζό Μπάιντεν
Αμπντέλ Φατάχ άλ Σίσ
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
οί ΗΠΑ πιέζουν
την Τουρκία
νά παραμείνει
στήν Δύση
Τά μυστικά του Ιμαρέτ
Η Έλληνίδα του 21
στήνφλελληνική Τέχνη
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ άπό τήν Βικιπαίδεα: Τό μαρέτ τής Καβάλας βρίσκεται σέ περίοπτη θέση έντός των τειχν της παλιάς πόλης της, στή χερσόνησο της Παναγίας . Το μέγεθός
του είναι 4.200 τ.μ. Το μήκος
του είναι περίπου 120 μέτρα.
Τόμνημείο, ένα άριστούργημα
της υστερης όθωμανικής άρχιτεκτονικής και σπάνιο δείγμα
της στήν Εύρπη. Ίδρυτής του εύαγούς αύτού στήν άνάπτυξη της πόλης. Παλαιότερα τά "μαρέτ
ίδρύματος είναι ό Μεχμέτ Άλί γεννημένος στήν ίδρύονταν μέ τήν προοπτική δημιουργίας μιας νέ Καβάλα καίμετέπειτα Βαλής καί Χεδίβης της Αίγύ-ας πόλης ή μιάς νέας γειτονιάς σέ μιά άκατοίκηπτου έθεσε τίς βάσεις του σύγχρονου αίγυπτια-τη περιοχή . Ήταν ή βάση της άνάπτυξης, οίκιστι
κου κράτους. Μετά τήν άδεια πού πήρε άπό τόν κάσύνολα άναππύσσονταν γύρω άπό αύτά. Οί καΣουλτάνο, έδωσε έντολή για τήν έναρξη της κατασκευής τοϋ εύαγους δρύματος ς δρο του στή ρθηκαν κυρίως το 1823 ένω γίναν καί κάποιες
γενέθλια πόλη του τό 1813
Ίστορία
Το "μαρέτ άποτελουσε βασικό στοιχείο στά σχέδια όλων
των όθωμα νικν πόλεων, δίνοντάς τους ξεχωριστό χαρακτήρα καί μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν στόν όρίζοντα πόλεων στήν Άνατολή καί
τά Βαλκάνια. Παρείχε στήν πόλη δημόσιες ύπηρεσίες καί άγορές, παίζοντας σημαντικό ρόλο
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ τν ΗΠΑ άπό
στρα τιωτική άσκηση πού διεξάγει ή Τουρκία στέλνει ένα σαφές μήνυμα πρός
τόν Ερντογάν: ότι ή Τουρκία δέν πρέπει νά έγκαταλείψει τό άρμα της Δύσε
Η Ούάσιγκτων προσδοκά την έπαναπροσέγγιση μέ την Τουρκία , δείχνοντας στόσο τό σκληρό πρόσωπό της
και καθιστντας σαφές ότι δέν πρόκειται
νά άνεχθεί τις τακτικές του Ερντογάν ,
ότως ή άναγνρισις άπό τό παράθυρο
τν Κατεχομένων. Η νέα άμερικανική
Κυβέρνησις δέν θέλει νά δεί την γειτονική μας χρα νά προσεγγίζει άκόμη
Συνέχεια στήν σελ.3
Ήμόδα, ό συρμός,
τά ύπόγεια
ρεύματα
τασκευές ξεκίνησαν περίπου τό 1813 , όλοκληπροσθήκες ς τό 1864 (όπως τό διοικητήριο) .
Το "μαρέτάπετελεϊτο άπό: 2 μεντρεσέδες, μεκτέμπ (Κορανικό δημοτικό) , ίμαρέτ-μαγειρείο σούπας, μεστζίντ χρος διδασκαλίας) , δεξαμενή νε - στηριζόταν σέ 2 κύριους πυλνες, τήν φιλοξενίαρού καί βρύσες για πλύση, χαμάμ για τούς καθη-διδασκαλία καί φιλανθρωπία (προσφορά σούπας
γητές , το διοικητήριο, βιβλιοθήκη μέ 2600 τό- άνεξαρτήτως θρησκεύματος καί καταγωγής) . Ή
μους, τυπογραφετο καθς και τά 60 δωμάτια των έκπαιδευτική λειτουργία (αύστηρά για μουσουλμαθητν πού πλέον χρησιμοποιούνται άπό τόμνη-μα νους άρρε νες) συνεχίστηκε μέχρι τόν Ίούλιο
μείο-ξενοδοχείο μαρέτ Imaret Hote) .
Το μαρέτάποτελοϋσε ένα συγκρότημα δημόσιων κτηρίων (kiliye) μέ κοινωφελή χαρακτήρα καί
Ή πρτη καλοκαιρινή
έκθεσις του ΔΕΣΤΕ
Γράφει ο Βύρων Γ Πολύδωρας
Μέρος Β
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ του λαϊκισμοϋν, χαρακτηριζομένου ς θανάσιμου πολιτικού άμαρτήματος, πού γι' αύτό πρέπει νά έξαφανισθεί , είναι πράξη άτι
μίας . Γιατί μέ την έπίκληση του έπι
χειρήματος ότι άποκλείεται ό δρόμος
πρός τούς άκραίους ρήτορες της
άριστεράς και της δεξιάς ούσιαστικά εύνουχίζεται τό εύρος της άντιπολίτευσης. Έπιτρέπεται , μ' άλλα
λόγια , τόση καί τέτοια άντιπολίτευση, στε νά μοιάζει ή νά κινείται στό
ίδιο πλαίσιο δράσης μέ τήν κυβέρνηση. Πράγμα πού μάς παραπέμπει
εύθέως στόν περίφημο σαρκασμό
του Μπέρτολντ Μπρέχτ κατά των
όλιγαρχικν και αυταρχικν κυβερνήσεων: Αν ό λαός δέν συμφωνει
μέ την κυβέρνηση , τότε ν ' άλλάξουμε λαόν. Γιά την άκρίβεια, έάν έχει
άνακληθεϊ ή έμπιστοσύνη άπό τήν κυβέρνηση και δέν μπορεί νά άνακτη-|
θεί, θά είναι πιό εύκολο σέ μιά τέτοια
περίπτωση γιά τήν κυβέρνηση, νά διαλύσει τόν λαό και νά έκλέξει έναν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Κατατίθεται τό νομοσχέδιο
για τηλεργασία στό Δημόσιο
Ανοίγει ή πλατφόομα
για τίς πάγιες δαπάνες
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Η Γαλλίς Ζάν Λουίζ Καλμάν , που έφθασε Τήν ήλ
κία τν 122 έτν και 164 ήμερν, είναι Τό έπιβεβαιωμένα μακροβιτερο πρόσωπο πού εζησε Έρευνητές πάντως ύποστηρίζουν ότι μέ τήν άλματδη
πρόοδο τής ίατρικής Τό προσδόκιμο ζωής θά μπορούσε νά φθάσει τά 150 χρόνια, χωρίς όμως δυναΤότητα νά τά υπερβεί Όμάδα βιολόγων καί βι
οφυσικν άνέλυσε έναν τεράστιο άριθμό ίατρικν |
καί γονιδιακν δεδομένων.για νά συμπεράνει ότι
τό προσδόκιμο ζωής έξαρτάτα άπό δύο βασικούς
παράγοντες: Τήν βιολογική ήλικία - σέ σχέση μέ
τό άγχο, Τόν Τρόπο ζωής καί τις χρόνιες άσθένειε- καί τήν φυσική άντοχή , δηλαδή πόσο γρήγορα
ένα άτομο άνακάμπτει άπό τραυματισμούς ή νοσήματα Χρησιμοποιντας αυτά τά ευρήματα διαπίστωσαν ότι γύρω στά 120 μέ 150 έτη ζωής ό όργανισμός του άνθρπου έμφανίζει μιά πλήρη άπλειαν τής φυσικής άντοχής μέ άποτέλεσμα νά άδυ νατεί νά άνακάμψει άπό μιά περιπέτεια ύγείας.
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ τό νομοσχέδιο γιά την τηλεργασία
στό Δημόσιο και τούς έπομένους μήνες άναμένεται νά
ίσχύσει ή έξ άποστάσεως έργασία, δπως είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ή έφαρμογή της τηλεργασίΣΤΗΝ τελική εύθεία είσέρχεται ή ένεργοποίησις τού
μέτρου της καλύψεως τν παγίων δαπανν μέ την μορφή πιστωτικού για κάλυψη άσφαλιστικν και φορολογικν ύποχρεσεων, καθς τό άργότερο έως τήν
Δευτέρα θά άνοίξει ή πλατφόρμα για τήν ύποβολή
αίτήσεων άπό τίς έπιχειρήσεις. Γιά νά κτρέξευν ή διαδικασία θά πρέπει τοΥπουργείο Οίκονομικν να
έχει στήν διάθεσή του τάστοιχεία πού άποτυπνονται
θά λάβει μα μικρή παράταση καθς, δπως άνεκοίνωσε ό ύπουργός Μάκης Βορίδης, πρέπει να καταρτισθεί ό κανονισμός για τά προσωπικά δεδομένα καί να
έκδοθουν οί έγκριτικές άποφάσεις γιά τό ποιές θέσεις
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνεχίζονται τά βήματα πίσω καί πλαγίως..
Ό λαός λέει Δσε θάρρos του χωριάτη, νά σ' άνέ
βει στό κρεβάτι .> Φαντάσου τί έχει νά γίνει άν δσεις θάρρos στόν Τούρκο! Κι
έμείς, ς χρα , άπό θάρροs νά κάνουν περαντζάδες στά
στόν Τούρκο, άλλο τίποτε!
Λς και του τό χρωστάμε!
που κάνουν είς βάρος μας
οί Τούρκοι χωρίς νά ύπάρ - νούρια , άφού έκείνοι είναι
χει άπάντηση άνάλογη , τό
ίδιο θά έκανε! Θά έστελνε τά
τίς τσιπούρες καί τά μελα- Εδινες ραντεβού στά Χανιά
. Κάθε πόλις του κόσμου έχει τό δικό της διακρι Τό μικροβιακό κάποτύπωμαν σύμφωνα μέ μια νέα
διεθνή έπιστημονική έρευνα. Έρευνητές του Ιατρικού Κολλεγίου Weill Cormell τής Νέας Ύόρκης άνέλυσαν 4728 δείγματα άέρα καί έπιφανειν άπό 60
πόλεις έξι ήπείρων, άπό τό Λονδίνο, Τήν Στοκχόλ
μη καί Τήν Νέα Ύόρκη έως τό Ρίο ντέ Τζανέιρο, τήν
Σαγκάη καί τό Τόκυο. Διαπιστθηκε ότι, πέρα άπό
τή διακριτή μικροβιακή ύπογραφήν κάθε πόλεως,
ύπάρχει κι ένας πιρήνας 31 μικροβιακν είδν πού
είναι κοινός στό σύνολο σχεδόν τν πόλεων (97%).
κι έκείνος θά έκανε περιοδεία
στήν Θράκη!.
χάνου, θά λεγε στούς άκτοφύλακές του μπαίνετε δποτε
Κακς διαμαρτυρόμεθα,
άγαπητοί. Προχθές διάβαζα
έχουμε φωνή!
Γιαβούζ καί τά Χαβούζ θέλετε στά γκιαούρικα νερά
και κάνετε τσάρκες, δέν πρό - ένα άπαίσιο άρθρο , σέ γuκειται νά σάς ένοχλήσουν >
ρην κυριακάτικη έφημερίδα,
δικά μας χωρικά ύδατα, θά
Ελεγε στούς Ψαράδες του ή θά έστελνε τόν ύπουργό ό συντάκτης του όποίου
αμπάτε ψαράδες στά έλληνικά νερά και πάρτε τους
Ανανεωμένη καΟκομη πιο δυνατή!
θά πείτε τρα , ότι
δποιοσδήποτε έκανε αυτά
του τν Έξωτερικν έπίσημη έπίσκεψη , έσύ θά του
P pontosews
Συνόχεια στήν σελ. 4
28-5-2021