Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website Website







Recognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

25oC, 21:00

19oC - Υγρασία 31%-100% - Άνεμοι: ΒΔ 1-5μπ. Ανατολή ηλίου: 06:16 - Δύση ηλίου: 20:58

€0.80

ÅëëçíïöñÝíåéá

Ιστορικές τάσεις, που σχετίζονται με τον πολιτισμό της αναφερόμενης περιόδου και τα μοντέλα
σχέσεων όσο και διοίκησης προσώπων και πραγμάτων της εποχής, είναι δυνατόν να ωθήσουν σε αυθαιρεσίες ταύτισης του κομμουνιστικού κινήματος με τον φασισμό. Το ολίσθημα, λαμβάνοντας τη μορφή θεωρητικής τεκμηρίωσης τρέχουσας πολιτικής επιδίωξης, ανανεώνει τον κανιβαλισμό, που νομιμοποιείται χρόνια τώρα, στην αντιπαράθεση με κάθε
τρόπο. Πρόκειται για θολή οπτική, υποταγμένη στη λογική του πολιτικού εκκρεμούς και της ζωής γενικότερα ως σίκουελ. Φτηνή και επιπόλαιη προσέγγιση, που δεν ερμηνεύει τα πράγματα, όσο μάλλον τα δικαιολογεί. Ο πρωθυπουργός δεν ξέφυγε της πεπατημένης στην ομιλία του για στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 3»

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5361

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ COVID - 19

Óôéò ðáíåëëÞíåò 816 Êåñêõñáßïé
Ðõñåôþäåéò åßíáé
ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá
ôçí ïìáëÞ äéåîáãùãÞ
ôùí åîåôÜóåùí

Ìáæåýôçêå ï êüóìïò íá äåé ôï óðéôöÜéñ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για δεύτερη χρονιά, οι πανελλήνιες θα πραγματοποιηθούν εν μέσω πανδημίας, και όπως τονίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Πέτρος
Αγγελόπουλος υπάρχει η εμπειρία από την προηγούμενη
χρονιά, ώστε και φέτος να διενεργηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εν αναμονή της
ΚΥΑ που θα ορίζει τις συνθήκες διεξαγωγής των πανελληνίων.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

Óõíåñãáóßá ôùí ôñéþí ÄÞìùí
óôçí ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ 4»
Êáèçìåñéíüôçôá
Ðïéá Ýñãá
èá êÜíåé
ç ÐåñéöÝñåéá
åíüøåé
ôçò ôïõñéóôéêÞò
ðåñéüäïõ 10»

Ç éíäéêÞ ìåôÜëëáîç «áðåéëåß» ôçí Ýîïäï
ôçò Âñåôáíßáò áðü ôï lockdown 6»

Ðáýëïò
Óêïñäßëçò:
¸ôïéìåò
ãéá ìåãÜëåò
åðéäüóåéò
Êáñýäç
êáé ÂñáäÞ 14»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα