Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Πέμπτη
Μαΐου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7374
Τιμή : 1.00ε
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Ανέπαφες
συναλλαγές
τρα και
στα ΑTM
Εξοικονομ-Αυτονομ
Ανοίγει η πλατφόρμα,
Πολλέs και δομικές αλλαγέs
στα κριτήρια
Πολλές αλλαγές έχει
υποστεί το νέο πρό γραμμα του Εξοιονομ-Αυτονομ
σχετικά με τα κριτήρια
για τη συμμετοχή των
νοικοκυριν . Εντός ακής αναβάθμισης των
του Ιουνίου η πρτη
δημοσίευση του σχεδίου οδηγού εφαρμομας, στην οποία οι εν.
διαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν
σχέδια προτάσεων για
την ενίσχυση των παρεμβάσεων ενεργει.
Με την
εγκατά
σταση της νέας πρωτοποριακής
πλατφόρμας λειτουρ
γίας στα ΑTMS του δικτύου της, η Eurobank
είναι η πρτη τρά.
πεζα στην Ελλάδα
που εισάγει την ανέ
παφη χρήση κάρτας
( contactiess)
ΑTMS καθς και την
εκτέλεση συναλλα
συνέχεια στην 11
κατοικιν τους . Το
υπουργείο Ενέργειας
αναμένεται σύντομα
να οριστικοποιήσει τις
λεπτομέρειες για τους
όρους και τις προύποτου .
Σεπτέμβριο rρογραμματίζεται το άνοιγμα
ηλεκτρονικής θέσεις
συμμετοχής
πλατφόρμας .
Μέσα στον Ιούνιο
αναμένεται η πρτη
δημοσίευση του σχε.
δίου οδηγού εφαρμογής
προγράμματος Εξοι .
κονομ-Αυτονομν,
εν για τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται
το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρ.
στο νέο πρόγραμμα.
Είναι πολλές οι αλλαγές, nou έχει υποστεί
το νέο πρόγραμμα του
Εξοικονομ-Αυτονομ σχετικά με τα
κριτήρια για τη συμμε τοχή των νοικοκυριν ,
σύμφωνα με όσα έχει
πει και ο υπουργός
Ενέργειας ,
Σκρέκας.
προϋπολογισμός
του νέου κύκλου θα
είναι της τάξης του 1
δισ. ευρ , εν ο στόχος είναι η ενεργειακή
αναβάθμιση 60.000 κατοικιν και μεγάλο
μέρος των κονδυλίων
θα προέλθουν από το
Ταμείο Ανάκαμψης , το
onoίo αναμένεται να
ξεκλειδσει εντός του
Ιουλίου. Το ΕΣΠΑ επ .
σης θα παραμείνει από
τις βασικότερες χρη.
ματοδοτικές τηγές της
δράσης, εν με ενδια φέρον αναμένεται και
η είσοδος των τραπε ζν.
Η κυβέρνηση έχει ξε
Γέφυρα 2
Και επιδότηση
δόσns
και μείωση
επιτοκίου
Κστας
συνέχεια στην 10
Σε βισιμες ρυθμσεις των οφειλν που
έχουν οι ειχειρήσεις
οι οποίες θα επιδοτη.
θούν στο πλαίσιο του
προγράμματος
φυρα 2 , επδικει να
ωθήσει τις τράπεζες το
υπουργείο Οικονομι
κν , μέσω των νέων
μέτρων διευκόλυνσης
που αnoφασίστηκαν και
αναμένεται να κατατε
συνέχεια στην 2
Κούρεμα
μέχρι και 100%
στα ενοίκια για ΕΝΟΚΑΣ6
τον Μάιο
Οι επιχειρήσεις Που ωφελούνται
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελίδα 9