Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Π ε µπ τ η 2 7 Μ α  ο υ 2 0 2 1

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3848 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - E-mail: [email protected]

Áíïßãïõí ôï ÓÜââáôï
ôá ñáíôåâïý ìå üëá ôá

åìâüëéá ãéá ôïõò 30-34 åôþí
- Äåí áëëÜæïõí ôá çëéêéáêÜ üñéá ãéá ôï AstraZeneca
4 êñïýóìáôá êïñùíïúïý
ôçí TåôÜñôç óôçí Êáñäßôóá.
1.517 óå üëç ôçí ÅëëÜäá

ÄéáäçìïôéêÞ Óõíåñãáóßá ÄÞìùí
ÁãñÜöùí, ÁñãéèÝáò, Ëßìíçò ÐëáóôÞñá

-51 êñïýóìáôá óôçí Ð.Å. ËÜñéóáò,
20 óôç Ìáãíçóßá êáé 10 óôá Ôñßêáëá

Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.

ÃÉÁ ÔÅÔÁÑÔÇ 26/05
ÊÁÉ ÐÅÌÐÔÇ 27/05/2021

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ

Ôéò ðñïóöïñÝò ìáò èá ôéò âñåßôå êáé óôï facebook:
Êñåïðùëåßï ÊáñÝëáò Êáñäßôóá áëëÜ êáé óôï
Instagram: karelas_butcershop_karditsa

“ÐÁ ÑÅÌ ÂÁ ÓÇ”
ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ

ÓÅ Ë . 5

Ìïó÷áñÜêé øá÷íü..................................... 7,39 € ôï êéëü
Øá÷íü ÷ïéñéíü............................................ 3,89 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ëáéìïý ÷ïéñéíÝò........................ 3,78 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò êüíôñá ÷ïéñéíÝò....................... 3,89 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü............................................. 2,59 € ôï êéëü
ÓðÜëá ÷ïéñéíÞ ìå êüêêáëï......................... 3,19 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò....................................... 5,49 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï................................. 2,99 € ôï êéëü
Æõãïýñé ìðïýôé ìðñïóôéíü.......................... 3,99 € ôï êéëü
Áñíß............................................................ 6,49 € ôï êéëü
Óôá øçôÜ ìáò èá âñåßôå
ÊåìðÜð áñíßóéï.......................................... 9,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü.......................................... 8,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ðñüâåéï......................................... 9,90 € ôï êéëü
ÊïêïñÝôóé.................................................. 9,90 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï........................................... 5 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï
ÓðëçíÜíôåñï............................................. 8,90 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü........................................... 3 åõñþ ôåìÜ÷éï
ÊåìðÜð êïôüðïõëï..................................... 6,99 € ôï êéëü

ÓÅ Ë . 5

Ó Å Ë. 6

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ
ÄçìÞôñçò Ðáðáóôåñãßïõ
óôçí ÁñãéèÝá

Ó ÅË . 6

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Óôçí Ô.Ê Èñáøéìßïõ
ï ÄÞìáñ÷ïò ÓïöÜäùí
ÈÜíïò ÓêÜñëïò

Ó ÅË . 6

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Κουµουνδούρου 13 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Åðéóêåöèåß ôå ôé ò éóôïóåëß äåò ìáò êáèçìåñéíÜ óôï www. epikairoti tane ws.gr & óô ï www.e pikairotita.in fo



Τελευταία νέα από την εφημερίδα