Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Daikin: Έργο για ερευνητικό κέντρο μαστίχας στη Χίο
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5983 Πέμπτη 27.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 24 2778 ΑΘΗ ΝΑ -ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
Κίνδυνοι από
<Το Χαμόγελο του Παιδιού
Η διαδικασία και τα επόμενα βήματα
>>> ελ.
>>> ελ
συστήματα
άρδευσης υψηλής
πίεσης ή ψεκασμούς
κοντά στο Δίκτυο
H Cosmote 17 χρόνια στηρίζει με προη
γμένες τεχνολογικές λύσεις
Τρεις κοινοπραξίες συνεχίζουν
στον mega-διαγωνισμό για τις ταυτότητες
Διανομής
Ο Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι
κής Ενέργειας (ΔΕΔΛΗ )
εφιστά την προσοχή των
καλλιεργητν κατά τη χρήση
συστημάτων
υψηλής πίεσης (κεταιονσμός , τεχνητή βροχή) και τη
διενέργεια Ψεκασμν σε
δέντρα και καλλιέργειες που
βρίσκονται πλησίον ηλεκτρ
οφόρων αγωγν, καθς
υπάσχει σοβαρός κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας για τους
ίδιους και διακοπής της παρ
οχής ρεύματος στην ευρύτε
ρη περιοχή.
Σε περιπσεις συστημάτων
άρδευσης υψηλής πίεσης σε
καλλιέργειες που γειτνιάζουν με το Δίκτυο Διανομής,
θα πρέπει να υπάρχει μέριμ
άρδευσης
Εξαγωγές
Πς ισχυροποιούνται ούζ ,
τοίτουρο- τοικουδιά
να στε :
Τα εξαρτήμετα και οι σωλ
ηνσεις, κατά τη μεταφορά
τους , να μην πλησιάζουν τις
ηλεκτρικές γραμμές
Το εκτοξευόμενο νερό να
μην πλησιάζει τις ηλεκτρικές
γραμμές , ακόμη και σε συνθήκες ισχυρν ανέμων , μέσω
της κατάλληλης ρύθμισης
των στομίων εκτόξευσης
νερού
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε την ύπαρξη επικίνδυνης
κατάστασης, σχετιζόμενης
με τα ανωτέρω, ειδοποιήστε
τις βλάβες του ΔΕΔΛΗΕ
(11500, Κέντρο Εξυπηρέτ
ησης και Βλαβν ).
Τσίπουρο/Τσικουδιά",
ισχυροποιούνται πλέον ακόμη
περισσότερο στις διεθνείς
αγορές και αυτό διότι θα μπορούν να απολαμβάνουν προ
στασίας στα συμβαλλό μενα
Σημαντικά πλεονεκτήματα
στον τομέα των εξαγωγν για
το ούζο , το τσίπουρο και την
τοικουδιά , απορρέουν , σύμφωνα με παραγωγούς και μεταποιητές του κλάδου, από την
απόφαση της Ευρωπαϊκής κράτη στη Διεθνή Συμφωνία
Επιτροπής να τα εγκρίνει ως
προϊόντα
ένδειξης
Ικανοποιημένοι
αμπελουργοί και εκπρόσωποι νέκτημα σε συνομιλίες της
οινοποιητικν συνεταιρισμν
του Τυρνάβου που μίλησαν αναγνωρίσεις Γεωγραφικν
ΕΡΤ3.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Services &Holdings, εισηγμένης
εταιρείας συμμετοχν του ομίλου Alpha BaukAΛΦΑ +1,00% , θα αποφ
ασίσει πως θα διατεθούν οι τιχόν αδιάθετες μετοχές, που θα πρΟ0κύψουν
από τη συνδυασμένη προσφορά, εν δεν υπάρχει καμία, προς το παρόν
ένδειξη ότι θα δοθεί δικαίωμα υπερεγγραφής στους παλαιούς μετόχο
uς.Από το σχέδιο απόφασης και την ειδική έχθεση του Α.Σ προκύπτει ότι
τυχόν αδιάθετες μετοχές , που δεν θα καλυφθούν στη δημόσια προσφορά
ή στην ιδιωτική τοποθέτηση,
της Λισαβόνας , ακοιβς
όπως προστατεύονται στην
EΕ. Επίσης, απομτούν σημαντικό διαπραγματευτικό πλεοΕ
γεωγραφικής
δηλνουν
με τρίτα χράτη, για διμερείς
Ενδείξεων.
Σύμφωνα με σχετική αναuοίνωση
Ελλήνων Παραγωγν Αποσταμάτων & Αλκοολούχων
Ποτν , η έγκριση επετεύχθη
έπειτα από συντονισμένες
προσπάθειες του ΣΕΑΟΠ ,
ΕΝΑΠΑΠΕ
Σημαντικό επίσης , είναι ότι
Συνδέσμου αναγνωρίζεται άμεσο έννομο
συμφέρον στην προστασία
Τσίπουρου/Τσικου διάς, των κλαδικν
φορέων , γεγονός που διευκολύνει την παράστασή τους
αρμόδιας
Αρχής για ζητήματα που
ενδείξεων
θα διατεθούν, κατά τη διακρι - Ειδικότερα, αναφέρεται ότι το
τική ευχέρεια του Διοικητικού
Συμβουλίου σε επενδυτές με
μακροπρόθεσμο επενδυτικό
ορίζοντα.
Δ.Σ θα συνυπολογίσει τη
γνμη των γενικν συντονιστν και διαχειριστν του βιβ
λίου προσφορν ,
του Ούζου & του <
ΔΕΔΔΗΕ
ενπιον
Υπηρεσιν
Χημείου του Κράτους.
<Τα προϊόντα μας "Ούζο" και
Γενικού
άπτονται
αυτν.
Created by Universal Document Converter