Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ανάκαμψης. Δέν εται πολλή φιλοσοφία γιά να
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ
Σ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 1876
Πέμπτη
27Μαίου 2021
Ελλαδίουίερομάρτ. Ιωάννου όμολογητου του 'Ρσσου
Σελήνη 16ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.07-Δύσις ήλίου 838
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Τοπικοί όμβροι και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 296.
Αριθμ. φύλ. 41967
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ή μειονότης είναι μουσουλμανική
μέ δική σας ύπογραφή, κύριε Τσαβούσογλου!
ύπογραα
Ό Βουλευτής Ροδόπης τής ΝΔ Εύρυτίδης Στυλιανίδης άποκαλύπτει
γιατί ή τουρχική άντιπροσωπία στήν Λωζάννη άπέφυγε να ζητήσει νά χαρακτηρισθούν
οίμουσουλμάνοι τής Θράκης <Τούρκον-Εφιάλτης της ή έθνική μειονότης τν Κούρδων
1.Η Τουρκία δέν ήθελε νά άναποιντας ίσως τίς μειονότητες μέ γνωρίσει έθνική μειονότηα, διότι φοβόταν άντίστοιχες άναγνωρίβλ. Εθνικό Συμβόλαιο-Misak-I διαφορετική έθνοτική, γλωσσική
Mili.
νη και σταθερότητα καί έργαλειοπού δέν άποδέχθηκε ποτέ ή Τουρκία, φοβούμενη ίσως τίς πολλές διΜΕΤΑ τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο διαμορφθηκε ή βασική Αρχή
του διεθνους δικαίου οί μειονότη-αφορετικές μειονότητες πού διατες νά προστατεύονται , άφου άναγνωριστούν και προσδιοριστούν
άπό τίς διεθνείς, διμερείς ή τολυ
μερείς συνθήκες . Το πλαίσιο αυτό
μετεξελίχθηκε και συμπληρθη- Επαναπροσδιορισμού τν μειονο-προσδιορίστηκε άπό τήν πολυμερή
κε μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τήτων , διότι κάτι τέτοιο θά κινημέτην διεθνή Σύμβαση γιά την άνα γνριση τού δικαιματος Ατομικού τισμν , έθνικισμν καί άναθεωρη- Μουσουλμανικήν μετά άπό πρό-Έβραίους) , στε νά μή συμπερι- νικής Αύτοκρατορίας, δπως και
Αύτοπροσδιορισμού , τήν όποία κύ ρωσε ή Ελλάδα ένσωματνοντάς συνθήκες παντού στό σύνολό τους,
την στό έσωτερικό της δίκαιο , κάτι όπονομεύοντας τή διεθνή είρή-και τήν έπικύρωσε γιά δύο λόγους: μάκοι , Κιρκάσιοι, Βόσνιοι κ.λπ.) μάκους και Ρομά, είχαν έντελς
στόχο τήν έξυπη ρέτηση άκραίων
έθνικιστικν πάιχνιδιν πού ύποκαί γενικότερα πολιτισμική ταυτότητα. Επίσης ό θρησκευτικός
σεις στην έπικρατεια της, κυρίως Εθνική Τουοκική Μειονότητα . χαρακτήρας τής μειονότητας είχε
2. Άν άναγνριζε στή Θράκ
βιούν στήν δική της έπικράτεια.
τό πλεονέκτημα ότι συμπεριελάμΤο σύγχρονο διεθνές δίκαιο
ποτέ δέν άναγνρισε τό δικαίωμα
του Εκ τν ύστέρων Συλλογικού
κινούνται συνήθως άπό κρατικά ή γιά τούς Κούρδους και δέν συμπαθούσε τούς θρησκευόμενους Παθά έπρεπε ατή νά άπομειωθεί άριθμητικά κατά 50% , συμπεριλαμβά- βανε το σύνολο τν διαφορετικν
νοντας άποκλειστικά τούς Τουράλλα κέντρα .
μουσουλμανικν κοινοτήτων, όπως
οί Σουνίτες, Άλεβίτες , Μπεκτασίτες και Παλαιομουσουλμάνοι πού
Ή Μειονότητα στή Θράκη λαιο μουσουλμάνους τής Θράκης .
Γ' αυτό τό λόγο καί στό έσωτερι- κογενείς-Τουρκόφωνους πού δέν
κό της μιλούσε για Μή μουσουλ - ί ήταν ποτέ πολίτες Τουρκικού κράΣυνθήκη τής Λοζάνης ς Θρητροδοτούσε την έξαρση άλυτρω-σκευτικήν και χαρακτηρίστηκε ς μανικές όμάδες (Χριστιανούς καί
τους, άλλά ύπήκοοι τής Όθωμα- ισχυρότερο προσδιοριστικό χαραταση του Κεμαλικού Τουρκικού λαμβάνονται οί μή τουρκικές όμά
Κράτους , τό όποίο την ύπέγραψε δες (Αραβες, Κουρδοι, Λάζοι, Ποόλοι οι άλλοι. Τά ύπόλοιπα τμήμα - τικη τους πίστη στό ίδιαίτερο δόγτά της πού άποτελοϋνταν άπό Ποτισμν, άμφισβητντας τίς διεθνείς
μα τους καί όχι την έθνοτική τους
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ξενοδόχοι
σέ άπόγνωση
Ήμεγάλη συμμαχία μικρομεσαίων-μισθωτν
ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΡΑΥΗ άπογνσεως
στούς ύπουργούς Οίκονομικν Χρήστο
Σταϊκούρα , Αναπτύξεως και Επενδύσε
ων Αδωνι Γεωργιάδη καί Εργασίας και
Κοινωνικν -Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη άπέστειλε ή Πανελλήνια Όμοσπονδία Ξενοδόχων μέ την όποία ζητεί την λήψη σειράς μέτρων γιά τήν ένί σχυση τν έπιχειρήσεων καθς όπως
άναφέρει οί ακρατήσεις είναι στό 0
και στό 0%. Μάλιστα γίνεται λόγος γιά
<χαμένο Ιούνιον καί γιά Ιούλιο κάτω
τν προσδοκιν , καθς μέ τά έως τορα δεδομένα είναι μηδενικές οί κρατήσεις γιά "Ιούνιο και Ιούλιο κι έτσι, όπως
άναφέρεται, δέν δείχνει έφικτός δ στοχος του 50% τν είσπράξεων τού 2019.
ΠΕΡΑΣΕ σχεδόν άπαρατήρητο, άλλά έχει τερα- άφελληνισμό της έλληνικής οίκονομίας . Ο όποίος
στία σημασία: στήν προχθεσινή έκδοση της έφη-είναι ήδη σέ έξέλιξη καί προχωρά ταχέως: τράπεμερίδας τοϋ γερμανικού οίκονομικού κατεστημέ-ζες, βιομηχανίες, έργοληπτικές έταιρείες, ξενοδονου Handelsblatt δημοσιεύτηκε ένα άναλυτικό ρε - χετα, ίδιοκτησίες ταξί άλλάζουν χέρια. Η οίκονομία
πορτάζ γιά τά κυβερνητικά σχέδια περί συγχνευ - όδηγείται σέ συγκέντρωση. Ακόμη καί ή τελευταία
σης τν έπιχειρήσεων. Συνοδευόμενο μάλιστα άπό ρύθμιση για τήν διπλή μίσθωση τν ταξί όδηγεί στήν
δηλσεις του οίκονομικού συμβούλου του Πρωθυ- έπικράτηση τν μεγάλων έταιρειν διακίνησης έπιπουργού Άλέξη Πατέλη, ό όποιος προανήγγειλε και βατν μέ βάν είς βάρος τν χιλιάδων άνυπεράσπιτήν ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου έντός του θέρους. Είς έφαρμογήν του σχεδίου "Ελλάδα 2.0που άφορά την άξιοποίηση
Άνάκαμψης. Δέν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία γιά νά
άντιληφθεί κανείς τήν σκοπιμότητα έπιλογης της διά των όποίων ένεργοποιείται το πόρισμα Πισσαγερμανικής έφημερίδας για τήν διαρροή τν κυβερνητικν σχεδίων . Ύπάρχει καλύτερο βήμα για ριοη, το πραγμα έπισημοποιείται . Καί βεβαίως βγάνά διαφημίσεις ότι σέ μερικούς μήνες χιλιάδες με σαΐες καί μικρές έπιχειρήσεις στήν Ελλάδα , κτυπημένες άπό τήν κρίση, θά είναι διαθέσιμες πρός έξα- φιση στήν Βουλή είτε άφορουν τον Δημόσιο είτε
γορά σέ τιμή εύκαιρίας; Όταν άρχισε άλλως τε αύτή τον ίδιωτικό τομέα έννονται άπό μιά λεπτή γραμή ίστορία μέ τό Ταμειο Άνάκαμψης τό είχαμε έπι - μη που καταλήγει στόν στόχο: μικρότερο Δημόσιο,
σημάνει: τά κονδύλια πού έγκρίνει γιά το Ταμείο ό μεγαλύτερες έπιχειρήσεις. Λιγότερες δημόσιες δαΒορράς δανειζόμενος ς ΕΕ άπό τίς άγορές άπαι- πανες (τρα ψηφίζεται ή άξιολόγηση και ή τηλεργατεί νά του έπιστραφουν είτε ς έξαγωγές είτε ς σια που θά δδηγήσουν σέ λιγότερες θέσεις έργαέξαγορές τομέων των οίκονομιν που έπιβοηθα . σιας στο κράτος, σύντομα άνοίγει ή συζήτη ση γιά
Τίποτε δέν είναι δωρεάν σέ αύτήν τήν ζωή. Όπως Την περικοπή των έπιδομάτων πρόνοιας, στό μέλείχαμε έπισημάνει και το έξης : τό σχέδιο Άνάκαμ- λον άνοίγει θέμα συντάξεων ), περισσότερο χρήμα
Ψης όπως έχει συνταχθεϊ όδηγεί στήν πραγματικό- για έπενδύσεις στήν άγορά. Υπό αύτή τήν έννοια
τητα, σέ καιρούς παγκοσμιοποίησης, βεβαίως, στόν
Δούρειος Ίππος
του Ερντογάν
ό Άτζούν τοΰ Σκά>
στων ταξιτζήδων πού καλουνται νά τούς άνταγωνιστουν. Η Uber και άλλοι νικούν στερντας το ψωμί
κονδυλίων του Ταμείου χιλιάδων Έλλήνων .
(σελ4.
Τρα όμως μέ τίς δηλσεις του κυρίου Πατέλη
ζει συνολικά νόημα ή μεταρρυθμιστική πολιτική της
Κυβέρνησης. Τάνομοοχέδια που έρχονται πρός ψήScandalum
Συνέχεια στήν σελ. 2
magnatum
του Α. ΠΔημόπουλου *
ΑΝ ΗΘΕΛΕ κανείς νά τό πεί μέ σύγχρονη νομική όρολογία , το