Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 26.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 7612
29 χρόνια
Αίτημα ΠΟΜΙΔΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
να καταβάλλεται στους εκμισθωτές το επίδομα στέγασης
Βορείου Ελλάδος
>>( Τελ.
Η πολιτική ηγεσία στάθηκε ιδιαίτερα στη συνει σφορά της ΗΔΙ ΚΑ
Πεγαικάκης Ομπό α όλους
τους Πολτες Το αΠΟτύΠομα Της ΗΔΙΚΑ
Τα γραφεία της Ηλεκτρονικής Δακυβέρνησης Κονονικής Ασφάλισης (HΔΙΚΑ ΑΕ) επισ
κέφτηκαν ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφακής Δακυβέρνησης Κυράκος Περρακάκης
και ο Υφυπουργός Ψηφακής Διακυβέρτησης, αρμόδιος για την απλούστευση τον διαδι
κασιν, Γιργος Γεωργαντάς, σύμφωνα με σετική ανακοίνωση. Εκd Πραγματο πο ήσν
συνάντηση με την Πρόεδρο του Δοκητικού Συμβουλίου και Δευθύνουσα Σύμβουλο Νίκη
Τούμακαι μέσω ηλεδιάσκεψης συνομίλησαν
| με τους Προίσταμένους των διε
υθύνσεων του φορεα .
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Ψηφακής Διακυβέρνησης στάθηκε
ιδιαίτερα στη συνεισφορά της
ΗΔΙΚΑ στο έργο του Υπουργείου,
και ιδίως στην καθοριστική συμβο
λή της στο έργο της Ψηφιοποίησης
υπηρεσιν υγεας και κοινωνικής
| Πρόνοιας κατά την περιοδο της
Πανδημίας
Η νέα λίστα του ΧΑΠεριλαμβάνει αλλαγές ΑΝΚΟΣΤΑΡ ανήλθε στο 91,33% στις 21
στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειν. Ειδικότερα, στον Ιασ το Ποσοστό
της OCM Luxembourg αυξήθηκε στο
91,8% στις 19 Μαΐου, στο Πλαίσιο της
Δημόσιας Πρότασης.
Παράλληλα,
0,00%
Μαίου.
Τα τρία σενάρα
του ΕuroControl
Hellas
NewsphoneNΙΟΥΣ
συμμετοχή
για την αεροπορική
Παρατείνεται ζυργίας κατά την Γιάννη Τσα κίρη μέτρων για τον Πληροφοριακό
μέχρι τις 16 Ιου- περίοδο
vίου 2021 (από Χριστουγέννων.
25 Mαΐου 2021) Δημοσιεύθηκε Επιχειρήσεων νόσου
ο χρόνος υποβολής αιτήμα-της Κυβέρνησης κατ' εξαίρεση σε Σύμφωνα
Τος για
ενίσχυση επιχει-ποίηση
ρήσεων
την περιορισμό της Σύστημα
< Ενίσχυση διασποράς της Διαχείρισης
Κρατκν
Ενισχύσεων
με ( www.ependy
τροπο-seis.gr/mis)
COVID
στην Εφημερίδα
Που Παρέμειναν
19 (Β' 900)> .
Καραμολέγκος
Ατό 22 Ιουνίου η
η 4η τροπο-αναστολή λειτο
της υργίας κατά την Ποίηση η ημερ- είναι
περίοδο
παρέμειναν κατ' υφυπουργού Χριστουγέννων ηλεκτρονικής 12.00 και λήξης
2020 λόγω ΤΟΠΙαπόφασης του
των ομηνία έναρξης 19.03 .2021 ρα
εξαίρεση
αναστολή λειτο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ακής
υποβολής των
ισχύος αιτήσεων
της, 16.6.2021
ρα 15:00.
Created by Universal Document Converter