Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 26.05.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6792
Κατασχέθηκαν και καταστράφη καν 15.043 τεμάχια απομιμητικν ειδν
Νέα πρόστιμα σε e-shops για προϊόντα
μαϊμούίδεςν
Το μέλλον των δημοσιονομικν κανόνων θα αποτελέσει το πεδίο αντιπαράθεσης
Wmrito N: Κύυμη η υοkάγφη το Σιμν Σuίιμημας
Η Eurobank
Equities ειδικός
διαπραγματευτής
Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας και σε συνθήκες
υποχρησης της υγειονο μικής χρίσης, έχει ξεκινήσει η συζήτηση
σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την επόμενη μέρα χαι
τους όρους επαναφοράς των οικονομιν , ση με ινει το Δελτίο
Οικονομικής Συγκυρίας & Πολιτικής του Ινστιτούτου Εναλλακτικν Πολιτικν ΕΝΑ. Ο προηγούμενος χρόνος χαρακτηρίστηκε
από μετατοπίσεις-αδιανόητες τα προηγούμενα χρόνια
εταιρεία
EQUITIΙES .Ε.Π.Ε.Υ. αναΗ
EUROBANK
κοιννει προς το επενδυτικό
χοινό ότι σύμφωνα με απόφαση
της από 20/05/2021 συνεδρίασής της, η Επιτροπή Εισαγωγν
& Λειτουργίας Αγορν του
Χ.Α. ενέκρινε την απόχτηση
της ιδιότητάς της ως Ειδικού
Διαπραγματευτή
μετοχν της εταιρίας "ΑΛΜHE
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΑ.Ε"
με σημαντικότερες τον συντονισμό της νομισματι- της
κής και δη μοσιονομικής πολιτικής. και τον κοινό δανεισμό
από τις χεφαλαιαγορές μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
διάρχεια των προραμμάτων και των μέτρων ενίσχυσης
επιχειρήσεων και εργαζομένων οδήγη σαν- όπως ήταν αναμενόμενο - στην αύξηση των ελλειμμάτων και του δημόσιου
χρέους.Ειδικότερα , για την Ευρωζνη αναμένεται α) το
συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα να ανέλθει στο 8,8 για
το 2020, στο 6,4% το 2021 και στο 4,7% το 2022 β) και το
δημόσιο χρέος να διαμορφωθεί στο 101,7% για το 2020
καθόρισε ως ημερομηνία ένα οξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής
αξίας τη Δευτέρα 24 Μαΐου
2021.
Η χρηματιστηριακή ανακοίνωσε επίσης πως σύμφωνα με
απόφαση της από 20/05/2021
συνεδρίασής της , η Επιτροπή
Εισαγωγν & Λειτουργίας
Αγορν του Χ.Α. ενέκρινε την
απόκτηση της ιδιάτητάς της ως
Ειδικού Διαπραγματευτή επί.
των μετοχν της εταιρίας
νolton
θετικά πρόσημα
στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
"ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Β.Ε.ΤΕ" και καθόρισε ως
ημερομηνία έναρξης της ειδι
κής διαπραγμάτευσης επί της
εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.
Τέλος , σύμφωνα με απόφαση
της από 20/05/2021 συνεδρίασής της, η Επιτροπή Εισαγωγν
& Λειτουργίας Αγορν του
Χ.Α. ενέκρινε την απόχτηση
της ιδιότητάς της ως Ειδικού
Διαπραγματευτή
μετοχν της εταιρίας "ΓΕΚ
Θετικά κινούνται τα πιο
Βάλντις Ντο μπρόβσκις
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά της πολύ γρήγορης
απομάκρυνσης της νομι σματικής και δημοσιονομικής υποστήριξης.
μεγάλα
χρηματιστήρια τη Δευτέρα , καθς οι χρες
επεξεργάζονται τις πρω
τοβουλίες
ανοίγματος και της ανά καμιψης των οικονομιν.
Η υπουργός Εσωτερικν
του Ηνωμένου Βασιλείου
Priti Patel δήλωσε ότι η
χρα της εξετάζει τα νέα
στοιχεία και πς αυτά
σχετίζονται με το σχέδιο
εκ νέου ανοίγματος εν ο
ευρωπαϊκά
προειδοποίησε
Με την προσθήκη 6 νέων επαγγελματικν ποογραμμάτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγ
κες κάθε επιχείρησης εμπλουτίζεται η οικογένεια των
Προγραμμάτων Unique του Ομίλου Volton.
Ο Όμιλος Volton σχεδιάζει και παρέχει 6 μοναδικά
και σύγχρονα προγράμματα , απαντντας στις διαφορετικές ανάγκες κάθε επιχείρη σης και προσφέροντας
μία σειρά από καθαρά και έξυπνα κίνητρα εξοι
κονόμησης , ότως ακριβς ετιβάλει η ετοχή μας , αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.
ΤΕΡΝΑ
ΣΥΜ/ΧΩΝ,
ΑΚΙ ΝΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και καθόρισε
ως ημερομηνία έναοξης της
ειδικής διαπραγμάτευσης επί
της εν λόγω κινητής αξίας τη
Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.
Created by Universal Document Converter