Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
26 Μαϊου 2021
Της Μεσοπεντηκοστης . Κ
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 6.07,-Δύσις ήλίου 8.38
Αριθμ. φύλ. 41966
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ου έκ των 70. Αλφαίου άπ.
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 34β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 32β.
Μεταρρύθμισις και στήν Έκκλησία:
Ίδούοντα Άντερες Σχολές Κληρικν
Αντερες
Μισθοδοσία άπό τό Δημόσιο μόνο μέ πτιχίο-Διετής φοίτησιςΔιορισμοί άποφοίτων μέσης έκταιδεύσεως μόνον έάν οί Μητροπόλεις καταβάλλουν τήν μισθοδοσία
ΜΕΓΑΛΕΣ άλλαγές στήν έκκλη- γίνεται μελλοντικς ή μισθοσιαστική έκπαίδευση πρόκειται να
είσαγάγει τό νομοσχέδιο πού συ
ντάσσει τό Ύπουργείο Παιδείας . δσους κληρικούς έχουν άποφοιΣυμφνως πρός πληροφορίες τής τήσει άπό τίς έν λόγω σχολές .
Εστία), τό νομοσχέδιο προβλέ - Εάν κάποιος θελήσει νά συνεχίπει τήν ίδρυση Σχολν Μαθητείας
Ύποψηφίων Κληρικν, μέ διετή βάθμια έκπαίδευση τότε προβλέ
φοίτηση . Οί δέ σχολές θά ύπάγονται στήν δευτεροβάθμια έκπαίδευ- δμως πού θά προσλαμβάνονται
ση, μέ τό πρτο να έπικεντρνεται μόνο μέ άπολυτήριο Γυμνασίου ή
στήν διδασκαλία θεολογικν μαθημάτων καί τό δεύτερο έτος στήν γουν σέ έκκλησίες , μέ τήν βασική
έξάσκηση τής πρακτικής τν σπουδαστν έντός των έκκλησιν .
σέ διαβούλευση μέ τήν Εκκλησία
της Ελλάδος.
Στό νομοσχέδιο θά ύπάρχει
και είδική ρύθμισις πού θά καλύπτει τις άνάγκες τν άκριτικν
νησιν καί περιοχν της χρας.
Στίς μικρές αύτές έκκλησίες θά
μπορεί να λειτουργεί και ίερεύς
άμέσως μετά την όλοκλήρωση προκαλέσει έγγραφο τοϋ 'Ύπουρτής δευτεροβάθμιας έκπαιδεύσε- γειου Παιδείας πρός την ΔΙΣ, τό
ως . Θά πρέπει στόσο νά παρακολουθεί μέ τηλεκπαίδευση τά
μαθήματα της νεοσυσταθείσης
σχολής καί να λάβει κανονικά τό
πτυχίο του. Σημαντικό ρόλο στήν
σύνταξη τοϋ νομοσχεδίου διαδραματίζει ο ΓΓ Θρησκευμάτων τού
δοσία τν κληρικν. Το Δημόσιο θά καταβάλλει μισθό μόνο σέ
Εν τ μεταξύ , την έντονη δυ σαρέσκεια της Ιερας Συνόδου και
πολλν Αρχιερέων φέρεται νά έχει
σει τίς σπουδές καί στήν τριτοόποίο ζητεϊ άπό τίς Μητροπόλεις
να άποστείλουν έως τις 31 Ματου
2021 τόν άκριβή άριθμό όσων άποφοίτων Προγραμμάτων Ιερατικν
Σπουδν έχειροτονήθησαν και δι ορίσθηκαν σε θέση κληρικού άποκλειστικς μετά την άποφοίτηπεται αύξησις μισθού. Οι ίερείς
Λυκείου θά μπορούν να λειτουρπροϋπόθεση, ότι ό μισθός τους θά
καλύπτεται άποκλειστικά άπό τήν
Έκ των σημαντικωτέρων Μητρόπολη στήν όποία άνηκουν
Β Ή ύπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως
ΕΌΓθρησκευμάτων Γιργος Υπουργείου Παιδείας Γιργος σή τους την τελευταία δεκαετία .
Καλαντζής
άλλαγν είναι δ τρόπος πού θά
και όχι άπό τό Δημόσιο!
Καλαντζής, δ όποιος εύρίσκεται
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στουονάρας
Ενθραυστη
ή άνάκαμψις
τής οίκονομίας
Ούτε 30 χρόνια δέν άντεξε ό νέος κόσμος
ΥΠΑΡΧΟΥΝ τρεις στιγμές όρόσημο στήν παγκόσμια έπεκτείνει τήν έπιρροή της στά Βαλκάνια καί τήν
ίστορία : ή ύπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης Μέση Ανατολή . Έξακολουθεϊ όμως νά άντιμετωπί
τό 1923, ή όποία περιόρισε τήν Οθωμανική Τουρκία ζει μείζον ζήτημα άσφαλείας στήν αύλή της. Οέλεγστά σημερινά έδαφικά της όρια. Η υπογραφή της χος της Ούκρανίας, της Γεωργίας , της Νοτίου Οσεσυμφωνίας της Γιάλτας τό 1945 , μέ την όποία άνε - τίας, της Λευκορωσσίας και άλλων βαλτικν κρατν
δείχθη ή Αμερική ήγέτις χρα της Δύσεως (λαμβά - άποτελεί ύπαρξιακό ζήτημα γι' αυτήν . Δέν θέλει τόν
νοντας τά ήνία άπό την Μεγάλη Βρεταννία) , κατα - έχθρό στήν αύλή της , στήν μικρή της περιοχή . Η
τμήθηκε ή Γερμανία στά δύο και συμφωνήθηκε ότι Τουρκία τέλος όνειρεύεται τήν άναβίωση του Οθωόζωτικός χρος της Ανατολικής Εύρπης κατοχυ-μανισμού και τήν πλήρη έπικράτηση του Ίσλάμ, τα
ρουται στήνΈνωση Σοβιετικν Σοσιαλιστικν Δη - λαντευόμενη μεταξύ Δύσεως καί Άνατολης. Μεταμοκρατιν. Ή πτση του τείχους το 1989 πού είχε ξύτης έπιλογής νά παραμείνει χρα μέλος του ΝΑ
ς άποτέλεσμα τήν άνάδειξη της Αμερικής σέ ήγέ - ΤΟή νά μετατραπεί σέ χρα άνήκουσα στό κίνημα
τιδα χρα του κόσμου και ή έπανένωση τής Γερ- των άδεσμεύτων. Όλα όσα ζουμε λοιπόν αύτές τίς
μανίας το 1990. Η ήττηθείσα του Ψυχρου Πολέμου μέρες , μικρά και μεγάλα, είναι συμπτματα στρα
Ρωσσία έδωσε τήν συναίνεσή της γιά τήν έπανένω - τηγικν .
ση, άλλά ζήτησε άπό τήν Δύση νά δεσμευτεί ότι δέν
θά έντάξει καμμία βαλτική χρα άπό όλες όσες βρί - στήν παντί τρόπω άπόπειρα των ρωσσικν και λευσκονται στήν περίμετρό της στό ΝΑΤΟ . Η δέσμευ-κορωσσικν μυστικν ύπηρεσιν νά έλέγξουν την
ση άνελήφθη, άλλά άθετήθηε .
ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ παραμένει ή άνάκαμ
ψις στήν Εύρωζνη ,
προειδοποίησε δ δι οικητής τής Τραπέ
ζης της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνά
ρας τονίζοντας στό
Reuters ότι άπό
τήν στιγμή που δέν
ύπάρχουν στοιχεία πού νά δείχνουν ότι
έπέρχεται ένίσχυσις τν πληθωριστικν
πιέσεων , είναι πολύ νωρίς για την Εύρω παϊκή Κεντρική Τράπεζα νά προχωρήσει
Βραβείοτης Europa Nostra
γιάτήν άτοκατάσταση
του Ιεφυοιού τής Πλάκας
Ή πτσις ένός
Ροβεσπιέρρουν
Η άεροπειρατεία της Λευκορωσσίας έντάσσεται
Συνέχεια στήν σελ. 2
σταθερότητα στήν κρίσιμη αυτή γιά τήν άσφάλεια
Υπογραμμίζω αύτές τίς χρονολογίες όρόσημο τής Μόσχας χρα . Άδιάφορο γιά τόν Πούτιν ποιές
στήν παγκόσμια ίστορία, γιατί όσα που ζουμε σή- μέθοδοιχρησιμοποιουνται. Ο σκοπός άγιάζει τά μέ
σα . Η πρόσκληση της έπί κεφαλής της Λευκορωστου Σπυρίδωνος Άλφαντάκη*
ΕΝ κράτος κοινοβουλευτισμού και δικαιωμάτων άτομικν καί κοινωνικν ,
όσον πράγμασιν άνεγνωρίζοντο και
άπενέμοντο, άντικατεστάθη υπό κρά τους συγκυριακού, έπιβολής περιστασιακής , αύστηρότητος έπιλεκτικής.
Η Βουλή , ή τακτική νομοθετική διαδικασία καί οί νόμοι ύποκατεστάθησαν ύπό της Προέδρου της Δημοκρατίας , του ύπουργικου συμβουλίου ,
πράξεων νομοθετικού περιεχομένου,.
υπουργν καί άποφάσεν των.
ΠΕΝΝΙΕΣ
μερα καθημερινς μέ ποικίλες άφορμές είναι ή
άπόπειρα άναθερησης αύτου του στάτους κβό. σικής άντιπολίτευσης Τιχανόφσκαγια στήν Αθήνα
Η Άμερική έξακολουθεϊ ή ήγέτις της Δύσεως και άπό το φιλοδυτικό Φόρουμ των Δελφν και ή συτου κόσμου, άλλά ή κυριαρχία της άπειλεϊται σοβα - νάντησή της μέ την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συρά άπό τήν Κίνα . Η Ρωσσία, περιφερειακή δύναμη νιστα έπίσης άπόφαση έμπλοκής τής Έλλάδος σέ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
πλέον, καταφέρνει μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο νά
ο Μπορεί στήν είσοδο Τής άπαγορευμένης πόλεως
του Πεκίνου νά δεσπόζει ή είκόνα του Μάο (Μό τόν
προφέρουν οί Κινέζοι) Τσέ Τούνγκ, όμως ό μεγάλος
λιμός που έφερε ή διακυβέρνησίς του δέν έχει ξεχα
στεί Ή πολιτιστική του έπανάστασις μηδένισε τήν
γεωργική παραγωγή καί έκατομμύρια Κινέζων π θαναν άπό τήν πείνα Πολλοί σθηκαν τότε χάρη
στόν γεωπόνο Γουάν Λονγκπίνγκ, όόποιος άνεκά
λυψε ύβριδικές ποικιλίες ρuζιού που έκτναξαν τήν
παραγωγή έξασφαλίζοντας τροφή στούς δεινοπα
θούντες άπό τόν κομμουνισμό Κινέζους Ο Γουάν
πέθανε πρίν άπό λήγες ήμέρες σε ήλικία 91 έτν καί
ή Κίνα έκήρυξε έθνικό πένθος . Του άξιζαν πολύ περισσότερα άπό ό,τι στόν Μάο, ό όποίος καθήλωσε
τήν Κίνα έπί δεκαετίες στερντας άπό τους κατοίκους της άκόμη καί τά στοιχειδη.
. Είσαγγελεύς στήν Ρωσσία έζήτησε νά άπα
γορευθούν οί διαφημίσεις του οίκου Dolce &
Gabbana στό Instagram, διότι έμφανίζονται ζευγάρια ίδίου φύλου νά φιλιούνται . Ό είσαγγελεύς
έκινήθη άφού ό Μιχαήλ Ρομανφ , μέλος του κυβερνντος κόμματος United Russia καί βουλευτής
στήν Δούμα, κατέθεσε τήν καταγγελία σχετικά μέ
τις διαφημίσεις αύτές, πού έχουν άναρτηθεί ύπό τό
@dolcegabbana .
. Νόμος πού έπιτρέπει στους Τεξανούς νά φέρουν
κρυμμένα ότπλαχωρς νά χρειάζεται καμμία άδεια γι
αυτό ένεκρίθη άπό τό κοινοβούλιο της μεγάλης Πολιτείας του άμερικανικού Νότου καί όδεύει στό γρα
φείο του Κυβερνήτου Γκφέγκ Άμποτ,που έχει υποσχεθεί ότι θά τό υπογράψει . Μόλις όκ Άμποτ κά
ναι πράξη αύτή τήν ύπόσχεση, Τό Τέξας θά γίνει ή
21η πολιτεία, και ή πολυπληθέστερη, πού έπΤρέπει
κάποιας μορφής όπλοφορία χωρίς άδεια. Νά σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ ύπάρχει διάκρισις άνάμεσα στήν
κουφή όπλοφορία (concealed cary) καί την έμφανή
(open cary), ή όποία είναι εύρύτερα άποδεκτή .
Τρείς κοινοπραξίες
διεκδικούν τήν έκδοση
τν νέων ταυτοτήτων
Στίς 16 Ιουνίου ή συνάντησις
Μπάιντεν -Πούτιν
στήν Γενεύη
Το δίκαιον της άνάγκης τοϋ
άρθρου 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, άνευ πάντοτε ύπάρξεως
έκτάκτου περιπτσεως άνάγκης έξαιρετικς έπειγούσης καί άπροβλέπτου
θεστισθέν, άνέδειξεν ούχ ήττον άπό
του μηνός Μαρτίου του παρελθόντος
έτους έναν γενικόν γραμματέαν , τον
όποιον προήγαγεν είς ύφυπουργόν
πολιτικής προστασίας (τρόπος του
λέγειν) και έκτοτε έκαμε νά ξεχωρίση .
Διά τό υφος. Τόν τρόπον. Τό λεξιλόγι ον. Τό περιεχόμενον . Μίαν έκφρασιν
άγοραίαν . Μίαν σύνταξιν έτοιμόρροπον. Προσπαθείας έντυπωσιωθηρικής
φραστικής έκζητήσεως άγωνιδους .
ΤΡΕΙΣ άπό τις πέντε κοινοπραξίες πού υπέβαλαν προσφορά περνουν στήν έπομένη φάση τού μεγάλου δια
γωνισμού , ψους 515 έκατ . εύρ, για την προμήθεια
ένός νέου Όλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.ΣΕ.Α.) μέ σκοπό την
έκδοση τν νέων Δελτίων Ταυτότητος , Διαβατηρίων
και έγγράφων ταυτοποιήσεως του έλληνικού Κράτους.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ότι στίς 16 'Ιουνίου θά συναντηθούν γιά πρτη φορά ό Βλαντιμήρ Πούτιν και ό
Τζό Μπάιντεν. Λευκός Οίκος και Κρεμλίνο άνεκοί
νωσαν ότι ή συνάντησις τν Προέδρων τν ΗΠΑ και
της Ρωσσίας θά πραγματοποιηθεί στήν Γενεύη . Άν
και δέν θά είναι ή πρτη φορά πού οί δύο πολιτικοί
θά συναντηθούν , στόσο δέν έχει ύπάρξει άλλη άπ'
Συνέχεια στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Όταν κελαηδάει
. βουχμενος ό ύπόκοσμος
και άρχηγν δολοφονικν μού κόβει χρόνια καί νά σας
συμμοριν .
Γιά κοίταξε, τρα , πού ,
έτσι ξαφνικά, άρχισε νά κ λαηδάει δ μαφιάζος άπό τό
Ντουμπά! Καί φρίττει ό διεθνής περίγυρος-λέ και δν
τό ήξερε- πού Ερντογάν
καί το σόι του ( μπορεί καί
νά) είναι άναμεμιγμένοι σέ
νουν πόρταω σέ νυχτερινά κe
ντρα Μπροστά του ό Λου κασένκο μοιάζει μέ τόν έφηβο
τν Άντικυθήρων! Πιάνει ,
Σολού, τζάνεμ , γιά σέ αύριο σέ συνέντεξη Τύπυ
να λέει έκείνος ό μαφιόζέφέ μέ όλους τούς βρωμο-δημοτρα
εχουμε φωνή!
ντης άπό τό Ντουμπάω λσιογράφου , πού γράφουνε λοιπόν , τό τηλέφωνο και
αύτά τάψέματα Θά τούς κατατροπσω Δέν ξέρω άν
τερικν τόν καθησυχάζει έχετε δε Τον ύπουργό Εσω
κδουλειές μαζί μέ μαφιό- Μήν άνησυχετε, πολυχρο - τερικν Σολού. Θυμίζει κάποιους κυρίους οί όποϊοι κάκλείνει συνέντευξη Τύπου γιά
την έπομένη τό μεσημέρ ..
<Φάε κάτι, τζιέρι μου , νά μήν
πάς νηστικός και τσακωθείς
a στό τηλέφωνο ό σουλτάνος
και δύπουργός τν Εσω"Ανανευνμένη κ ηκο)η Ho δυνατη!
Ppontos
ζους, έμπόρους ναρκωτικν . νεμένε μου , που ό Άλλάχ νά
Συνέχεια στήν σελ. 4
26-5-2021