Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το ποινολόγιο της εφορίας για μη κάλυψη e-δαπανών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ1ΡΙΚΗ Μα o
771234
567126
Τρίτη 25 Μαΐου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.526
Το Ποινολόγιο της εφορίας
για μη κάλυψηe-δαπανν
"Εφυγενο Κ. Π. Αγγελόπουλος
Μεγάλη απλεια για το
ελληνικό επιχειρείν και
την ελληνική ναυτιλιακή
κοινότητα αποτελεί ο
θάνατος του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου .
Κωνσταντίνος Π. Αγγελόπουλος γεννήθηκε το
1945. Ήταν γιος του
Παναγιτη Αγγελοπούλου και αδελφός του
Θόδωρου, με τον οποίο είχε μεγάλες δικαστικές διαμάχες για την περιουσία τους στο
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα δεν υπολογίζονται στον συμψηφισμό με ηλεκτρονικές αποδείξεις
Παρελθόν . σελ. 8
Σημαντικές αλλαγές στη διαδικα
σία υπολογισμού του πραγματικού
εισοδήματος από μισθωτή εργασία,
συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, επί του οποίου υπολογίζεται το Ποσό
ΑΑΔΕ δίδονται διευκρινίσεις για την κάλυψης του 30% του ετήσιου εισοδήματός τους με
eδαπάνες. Παράλληλα, εκπτσεις γίνοντα στα
τεκμήρια για τους πλητόμενους, υπό συγκεκριμένες
τούμενο Ποσό των eδαπανν, όπως προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό , εκατομμύρια
επίσης και για τις διευκολύνσεις που Παρέχονται φυσικά και νομικά πρόσωπα γλιτνουν φέτος από
τα τεκμήρια διαβίωσης της εφορίας. Ωφελημένοι
είναι και οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων,
φόρος Που πρέπει να κατα βληθεί σε περίπτωση μn ριλαμβάνονται επίσης οι φορολογούμενοι ηλικίας καθς διευκολύνονται στην κατοχύρωση του δικαιματος απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος
για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020. σελ.4-5
ΔΕΔΔΗΕ: Οι όροι Πλησης
του 49% του μ/κ.
Ποιοι θα εξαιρεθούν
των τεκμηρίων
εφαρμογή του Πέναλτιν 11% ή 22%
για όσους δεν καλύψουν το απαι
Η εξέταση στοιχείων από το data room Που
έχει ανοξει για την Πληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και η ετοιμασία των κειμένων Που
θα αφορούν τη Συμφωνία Μετόχων (SHA) και
τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχν (SPA)
είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων στο μέτωπο
της εμβληματικής ιδιωτικοποησης. σελ. 13
των δαπανν Που Πρέπει να καλυφθούν με ηλεκτροστους Πληττόμενους φορολογούμενους. Στους κερ
νικά μέσα πληρωμής και κατ' επέκταση ο Πρόσθετος δισμένους των αλλαγν της τελευταίας στιγμής πε
κάλυψης του εν λόγω Ποσού, επέρχονται με τη να
νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ. Με εγκύκλιο της
60 έως 69 ετν, καθς απαλλάσσονται κι αυτοί από
τον βραχνά της επιβολής επιπλέον φόρου λόγω μη
Ohonos Snack
Όλες οι Προθεσμίες
για αναστολές συμβάσεων
Σύνοδος Κορυφής
Αλβητη και από τον Covid-19
Αλβητη από τις πιέσεις της πανδημίας συνεχ ζει την αναπτυξιακή της Πορεία η Ohonos
Snack, n εταιρεία τροφίμων από τη Θεσσαλονίκη, η οΠοία κατάφερε κατά τη διάρκεια της
ελληνικής κρίσης, Ποντάροντας στην εξωστρέ
φειά της, να διπλασιάσει τζρο και
εργαζομένους. σελ . 12
Απόφαση για αεροπορικό
αποκλεισμό της Λευκορωσίας
Υποβολή δηλσεων μηνός Μαΐου
Τις επιχειρήσεις Που έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για τά και εργάζονται περισσότερες
υπαγωγή στο καθεστς αναστολής σύμβασης εργασίας από
χθες Δευτέρα 24 Μαΐου και έως υποβολής δηλσεων συμβάσεων
την Πέμπτη 27 Μαΐου προσδιο- αναστολής εργασίας για όσες
ρίζει το υπουργείο Εργασίας, με επιχειρήσεις επαναλειτουργούν
τη γνωστοποίηση των κριτηρίων
βάσει των οΠοίων θα μΠορούν ή 24Μαΐου ή 28 Μαΐου. Πρόκει
να κάνουν χρήση αυτού του μέ - ται κυρίως για επιχειρήσεις στον
τρου οι επιχει ρήσεις μόνο για χρο του θεάματος (π.χ. θερινοί
τον μήνα Μάιο. Ειδική αναφορά κινη ματογράφοι), υπηρεσίες παγίνεται και στα ξενοδοχειακά καταλύματα, Που επίσης μπορούν εκκλησιν, αιθουσόν για γά
να ενταχθούν στο ίδιο μέτρο, μό - μους, βαπτίσεις και άλλες εκδηνο για όσους επαναπροσλαμβά-λσεις. σελ. 3
νονται από τον Ιανουάριο και με
από 16 ρες την εβδομάδα. Επί
σης, σήμερα λήγει η Προθεσμία
- Διπλήν η μείωση φόρου
για διαζευγμένους με παιδιά
Και για τους δύο γονείς με εισόδημα από
μισθούς, συντάξεις ή και ατομική αγροτική
δραστηριότητα, οι οποίοι είναι διαζευγμένοι
ή οριστικά χωρισμένοι, ισχύει από δω
και πέρα η επιπλέον μείωση φόρου λόγω εξαρτμενων τέκνων, σύμφωνα με εγκύκλιο της
ΑΑΔΕ σελ. 45
και Πλήτονται από 24 Απριλίου
χνιδιν θάλασσας και στολισμού
Επενδύσεις 3,5 εκατ.
ΝΕΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ VIVARTIA
ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ
σελ. 15
ΥΠοκρεωτική Ηυπερπροσφορά
ηχορήγηση
Προσωρινής
σύνταξης
Δεν εκπίπτουν
τα ενοίκια Που
πληρθηκαν
με μετρητά
ΠΑΤΙ ΤΑ ΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΨΗΛΟΥΡΙΣΚΟΥ
έριξε τις τιμές
των ΑΠΕ
Τζιμ 0, Νιλ
Πρην Πρόεδρος της Goldman
Sachs Asset Management,
Πρην ΥΠΟΙΚ του Ηνωμένου
Βασιλείου
e-ΕΦΚΑ
Ηxηρά ονόματα στην eδημοπρασία
Εγκύκλιος
ΥΠΟχρεωτική θα είναι εφεξής
η χορήγηση Προσωρινής σύν
ταξης, χωρίς να υποβάλλεται
απαραίτητα δήλωση συναίνε
σης εκ μέρους των υποψήφιων
συνταξιούχων. Εγκύκλιος του
e-ΕΦΚΑ θέτει ως Προϋπόθεση
μόνο την υποβολή με ηλεκτρο
νικό ή έντυπο τρόΠο της αίτησης συνταξιοδότησης. σελ. 3
Μεγάλα ονόματα από τον χρο της ενέργειας μετείχαν
στη χθεσινή e δημοπρασία, στο Πλαίσιο της κοινής
ανταγωνιστικής διαδικασίας της PΑΕ για υποβολή
Προσφορν έργοων ΑΠΕ. Η δημοτρασία μάλιστα μπορείΤΠροβλέπι
να χαρακτηριστεί και ως σταθμός στη μετεξέλιξη της
αγοράς ενέργειας, καθς οδήγησε σε μεγάλη πτση
των Προσφερθεισν τιμν, ανοίγοντας τον δρόμο για
την τροφοδοσία με διμερή συμβόλαα PPA της αγοράς , 1omoTOW>
Που δεν έχουν τις απαιτήσεις συνεχούς και σταθερής
1οχύος όπως η ενεργοβόρος βιομηχανία. σελ.3
Δεν εκπίπτουν από τα ακαθά
ριστα έσοδα των επιχειρήσεων
οι δαπάνες ενοικίων εφόσον η
εξόφλησή τους δεν έχει Πραγ
ματοΠοιηθεί με τη χρήση ηλε
κτρονικού μέσου Πληρωμής ή
μέσω Παρόχου υΠηρεσιν Πλη ρωμν, αναφέρει η υπ' αριθμ.
Ε.2109/24.5.2021 εγκύκλιος της
ΑΑΔΕ. σελ.4-5
σελ. 11
ΑΜΚ 800 εκατ.
Η ανάκαμψη
θα έχει διάρκεια; >2
το Project
ΕΚΤΙΝΑΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΧΥΔΗΝ ΕΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
της Alpha Bank

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • 3 χουχουλιάρικοι ξενώνες για χειμερινές αποδράσεις
  Ξενώνας Βαθύσκια, Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας Τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι πανέμορφα αυτή την εποχή και με την επιλογή πολλών εκδρομών στη γύρω περιοχή, όπως στη λίμνη Δόξα, την Γκούρα, τη λίμνη…3 χουχουλιάρικοι ξενώνες για χειμερινές αποδράσεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο σπουδαίος performer-γλύπτης Οlivier de Sagazan για πρώτη φορά στην Αθήνα
  Το «Transfiguration» αφηγείται την ιστορία της ανεκπλήρωτης επιθυμίας του ζωγράφου και γλύπτη  να εμφυσήσει ζωή στο δημιούργημα του. Σε μια χειρονομία απελπισίας, καλύπτει με πηλό το κεφάλι του. Σκεπάζοντας τον…Ο σπουδαίος performer-γλύπτης Οlivier de Sagazan για πρώτη φορά στην Αθήνα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο: Πώς πέσαμε στα 60 δολάρια
  Στα 60 δολάρια το βαρέλι φαίνεται πως κλειδώνει η συμφωνία για το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο πρακτικά στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διά θαλάσσης εξαγωγών αργού της Μόσχας. Ο…Πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο: Πώς πέσαμε στα 60 δολάρια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Credit Suisse: Οι εκροές έχουν σταματήσει, λέει ο πρόεδρος Άξελ Λίμαν
  Ο Πρόεδρος της Credit Suisse Άξελ Λίμαν είπε ότι η τράπεζα έχει αναχαιτίσει ως επί το πλείστον την τεράστια εκροή περιουσιακών στοιχείων πελατών που έστειλαν τις μετοχές σε ιστορικό χαμηλό.…Credit Suisse: Οι εκροές έχουν σταματήσει, λέει ο πρόεδρος Άξελ Λίμαν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο Τρανός Χορός και το Πανηγύρι στο Συρράκο στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
  «Ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου σε δύο ορεινές κοινότητες της Βορείου Ελλάδας: ο Τρανός Χορός στη Βλάστη και το Πανηγύρι στο Συρράκο» κατεγράφησαν ως στοιχείο στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής…Ο Τρανός Χορός και το Πανηγύρι στο Συρράκο στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ